وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

GitHub Actions Tutorial: AWS & Azure Infrastructure Deployment Training

سرفصل های دوره

1. Setting Up GitHub Actions Connectivity to Amazon Web Services (AWS)
 • 1. Setting Up GitHub Actions Connectivity to Amazon Web Services (AWS)
 • 2. Create GitHub Actions Workflow for Static AWS Credentials
 • 3. Configure AWS Credentials as GitHub Secrets
 • 4. Explore OIDC Integration for GitHub and AWS
 • 5. Configure GitHub Actions Workflow to Use OIDC
 • 6. Use AWS IAM Roles from Multiple GitHub Repositories

 • 2. Configure a GitHub Actions Workflow for AWS CloudFormation Deployment
 • 1. Intro to GitHub Actions for AWS CloudFormation
 • 2. Set up AWS Credentials in GitHub Actions
 • 3. Add an AWS CloudFormation Template to GitHub Repository
 • 4. Call PowerShell Deployment Script from GitHub Actions
 • 5. Modify PowerShell Script to Support AWS CloudFormation Updates

 • 3. Configure Automated AWS Account Cleanup with GitHub Actions
 • 1. Intro to AWS Account Cleanup with GitHub Actions
 • 2. Set up AWS IAM Authentication from GitHub Actions
 • 3. Create AWS IAM Policy with Limited Cleanup Access
 • 4. Write a Cleanup Script for AWS Step Functions
 • 5. Update GitHub Actions Workflow to Trigger Cleanup Script
 • 6. Add AWS Cleanup Job for Amazon EC2 Instances
 • 7. Clean up AWS Resources Across Multiple Regions

 • 4. Automate Amazon S3 Data Migrations with GitHub Actions
 • 1. Intro to Amazon S3 Migration with GitHub Actions
 • 2. Set up GitHub Secrets for S3 Cloud Storage
 • 3. Install and Configure Rclone in GitHub Actions
 • 4. Use Jinja2 Custom Action to Generate Rclone Config
 • 5. Add Rclone Sync to GitHub Actions Workflow

 • 5. Manage Amazon EC2 Instances with Ansible and GitHub Actions
 • 1. Intro to GitHub Actions and Ansible with AWS
 • 2. Prepare GitHub Actions Workflow for Ansible Inventory
 • 3. Configure Dynamic EC2 Inventory with Ansible
 • 4. Build Ansible Playbook into GitHub Actions Workflow
 • 5. Ansible Automation Solution Testing and Review

 • 6. Connect GitHub Actions to Amazon VPC with ZeroTier
 • 1. Intro to GitHub Actions with AWS VPC and ZeroTier
 • 2. Create GitHub Actions Workflow with ZeroTier -3
 • 3. Set Up Amazon VPC and ZeroTier Router
 • 4. Add Ping Tests to Amazon VPC and Route 53
 • 5. Provision Amazon Route 53 Resolver Inbound Endpoint
 • 6. Create Private Amazon RDS Instance and Test Connectivity

 • 7. Deploy Terraform Templates with GitHub Actions
 • 1. Intro to GitHub Actions and Terraform for AWS
 • 2. Set up Terraform Credentials for AWS IAM
 • 3. Develop Simple Terraform Template for AWS
 • 4. Configure GitHub Actions Workflow for Terraform Plan
 • 5. Run Terraform Apply and Manage State with GitHub Actions
 • 6. Alter Terraform Template and Validate Changes in AWS

 • 8. Connect GitHub Actions to Microsoft Azure
 • 1. Intro to GitHub Actions and Microsoft Azure
 • 2. Register Azure Active Directory Application with Secret
 • 3. Create GitHub Actions Workflow with Azure CLI Login
 • 4. Configure Azure Authentication with OpenID Connect
 • 5. Create Azure Resource Group with OIDC Authentication

 • 9. Deploy to Microsoft Azure Container Instances from GitHub Actions
 • 1. Intro to GitHub Actions and Azure Container Integration
 • 2. Create Microsoft Azure Service Principal and GitHub Actions Workflow
 • 3. Automate Microsoft Azure Container Registry Creation
 • 4. Dockerize Web Server Application and Push to ACR
 • 5. Automate Microsoft Azure Container Group Deployment
 • 6. Test Auto-Deploy Application Changes in GitHub
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19981
  حجم: 2093 مگابایت
  مدت زمان: 516 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید