وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Flutter and Dart | Complete Flutter Dart Programming Course

سرفصل های دوره

Flutter App Development Course. Learn Flutter 3 and Dart with Flutter projects for Web, Android & Mobile App Development


1. Introduction to Flutter and Dart Complete Flutter Dart Programming Course
 • 1. What is Dart and Why is Dart Programming Language
 • 2. FAQ About Google Flutter and Dart Programming Language.html
 • 3. Dart SDK Installation
 • 4. Installation of Required Editor for Dart
 • 5. launch.json File Edit to Run in Debug Mode.html
 • 6. Dart and Flutter Project Files.html
 • 7. Quiz.html

 • 2. Dart Basics
 • 1. First Dart Application
 • 2. Variables and Data Types in Dart
 • 3. Number and Boolean Data Types in Dart Programming Language
 • 4. String Data Type and Interpolition Notion in Dart
 • 5. Final and Const Concepts in Flutter
 • 6. Quiz.html

 • 3. Control and Loop Structures and Operators in Dart
 • 1. Using If, Else and Else If in dart
 • 2. Temary Operator and Null Value Check
 • 3. Switch, Case Statements
 • 4. Conditional Quiz-1 in Dart
 • 5. Operators-1
 • 6. Operators-2 in dart programming
 • 7. Loops and For Loops
 • 8. While and Do While Loops in Dart Flutter
 • 9. Continue and Break Statements in Dart
 • 10. Loops Quiz-2 in Dart
 • 11. Getting Data from Console
 • 12. Getting Data from Console(Example)
 • 13. Quiz.html

 • 4. Functions in Dart ( Flutter )
 • 1. What is Function in Flutter
 • 2. Using Fat Arrow in Dart
 • 3. Optional and Named Parameters in Dart ( Flutter )
 • 4. Quiz.html

 • 5. Collection Structures
 • 1. Fixed-Lenght Lists in dart
 • 2. Dynamic Long Lists in Dart
 • 3. Methods Related to Lists
 • 4. Set Structure
 • 5. map structure in dart
 • 6. Collections Highlights
 • 7. Collection Structure Again
 • 8. Quiz.html

 • 6. Object Oriented Programming in Dart ( Programming Language )
 • 1. Class and Object Concepts
 • 2. Constructor Methods in Flutter ( Dart )
 • 3. Using Factory
 • 4. Private Values and Getter Setter Methods in Dart
 • 5. Example 1
 • 6. Example 2
 • 7. Quiz.html

 • 7. Inheritance and Polymorphism in Dart
 • 1. Inheritance
 • 2. Inheritance Example and Overriding
 • 3. Polymorphism and Late Binding
 • 4. Using Constructor Methods in Inheritance
 • 5. Quiz.html

 • 8. Interface and Abstract Class
 • 1. Abstract Class and Method
 • 2. Interface Concept
 • 3. Static Method and Variables
 • 4. Final and Const Concept
 • 5. Immutable Classes in Flutter - Dart
 • 6. Quiz.html

 • 9. Functional Programming in dart programming
 • 1. What is Lambda
 • 2. Higher Order Function
 • 3. Lexical Closure Concept
 • 4. Constructors of List Class
 • 5. Methods of List Class
 • 6. Constructors and Methods of Map Class
 • 7. Quiz.html

 • 10. Exception and Generic Type Concepts
 • 1. Exception Concept
 • 2. Throwing an Error
 • 3. Creating Our Exception Class
 • 4. Generic Types
 • 5. Create Generic Class
 • 6. Quiz.html

 • 11. Asynchronous Programming and Future Class
 • 1. Introduction to Asynchronous Programming
 • 2. Using Future Class
 • 3. Using then, catchError and whenComplete
 • 4. Using Async and await
 • 5. Future Examples
 • 6. Example Continue
 • 7. Future Extra Information
 • 8. Quiz.html

 • 12. Null Safety
 • 1. What is Null Safety
 • 2. Nullable, Non-Nullable, Assertion Concepts
 • 3. Type Promotion and Required Key
 • 4. Null Safety in Object Properties and Late Keyword
 • 5. Quiz.html

 • 13. Introduction to Flutter
 • 1. What is Flutter
 • 2. Why Flutter
 • 3. Flutter Apps Anatomy
 • 4. Flutter Versions
 • 5. Quiz.html

 • 14. Environment Setups
 • 1. Prequisties for Flutter Setup
 • 2. Git and Flutter SDK Setup
 • 3. Android Studio and SDK Installation
 • 4. First Flutter Project in Android Studio
 • 5. First Flutter Project in VSCode
 • 6. Flutter App on Real Device
 • 7. Mac Setup-Install Flutter SDK
 • 8. Mac Setup-Install Android Studio
 • 9. Mac Setup-Install The Android Emulator
 • 10. Mac Setup-Install Xcode and Command Line Tools
 • 11. Quiz.html

 • 15. Flutter Basics
 • 1. Creating Projects with Commands
 • 2. Creating Project with VS Code
 • 3. Using MaterialApp Widget
 • 4. Using Scaffold Widget
 • 5. Using FloatingActionButton
 • 6. Using Container Widget
 • 7. Container Margin and Padding Properties
 • 8. Box Decoration
 • 9. Row and Column Widget Basic Features
 • 10. Using Expanded and Flexible Widget
 • 11. Chapter Again
 • 12. Chapter Again 2
 • 13. Quiz.html

 • 16. Basics Widgets in Flutter
 • 1. Create Our Widget
 • 2. Hot Reload and Hot Restart in Flutter
 • 3. Stateful Widgets
 • 4. Build Context
 • 5. Adding Images and Image Types
 • 6. Using FadeinImage, IntrinsicHeight, and PlaceHolder
 • 7. Basic Button Types
 • 8. Dropdown Button
 • 9. Popup Menu Button
 • 10. Basic Blog Structure (App)
 • 11. Quiz.html

 • 17. List Types in Flutter
 • 1. Card ListTile Divider for lists
 • 2. Using Listview
 • 3. ItemBuilder and SeperatorBuilder
 • 4. EasyLoading Package Usage
 • 5. AlertDialog and Buttonbar
 • 6. Layout Problems and Solutions
 • 7. Using Gridview
 • 8. BoxDecoration and DecorationImage
 • 9. Display with Gesture Detector Capturing
 • 10. CustomScrollView and SliverAppBar
 • 11. Using SliverList
 • 12. Using Builder for SilverList
 • 13. Using SliverGrid
 • 14. Quiz.html

 • 18. Navigation Operations
 • 1. Navigation Operations
 • 2. Using Navigator push
 • 3. Using Navigator pop
 • 4. Using WillPopScope
 • 5. Using PushReplacement and CanPop, MaybePop
 • 6. Defining Named Route
 • 7. Using OnGenerated Route
 • 8. Submitting Data to New Pages
 • 9. Using Constructors for Submitting Data
 • 10. PopUntil and PushNamedRemoveUntil
 • 11. Quiz.html

 • 19. Book List Application
 • 1. Application Introduction
 • 2. Creating the Data Source
 • 3. Create List
 • 4. Creating the Detail Page
 • 5. Using Palette Generator
 • 6. Using onGenerate
 • 7. Quiz.html

 • 20. Input Widgets
 • 1. Textfield Widget
 • 2. Using Controller
 • 3. Using TextFormField and Validator
 • 4. Registering the Form and Using GlobalKey
 • 5. Using GlobalKey
 • 6. Checkbox Slider Radio and Switch
 • 7. Dropdownbuttom ve DropDownMenuItem
 • 8. Date and Time Selection
 • 9. Using Stepper Widget
 • 10. Stepper Widget-2
 • 11. Easy Todo List (App)
 • 12. Quiz.html

 • 21. Student Grade Calculator(App)
 • 1. Application Introduction
 • 2. Using Google Fonts and Basic App Structure
 • 3. Using TextFormField for Application
 • 4. Creating the Average Widget
 • 5. Create DropdownButton
 • 6. Dropdown-2
 • 7. Calculation of the Average and the Lesson Model Class
 • 8. Listing of Courses and Dismissible Button
 • 9. Using Callback Functions

 • 22. Design Processes in Flutter
 • 1. Using Custom Font
 • 2. Using Drawer and Inkwell
 • 3. Using Bottom Navigation Bar
 • 4. Bottom Navigation Bar and Switching Pages
 • 5. UI State with ExpansionTile and PageStorageKey
 • 6. Using Pageview
 • 7. Using Tabbar and Tabbarview
 • 8. Quiz.html

 • 23. Fashion Design(App)
 • 1. App introduction and Interface Design-1
 • 2. Interface Design-2
 • 3. Interface Design-3
 • 4. Interface Design-4
 • 5. Using Hero and Inkwell Widget
 • 6. Completing the Interface
 • 7. Quiz.html

 • 24. Http Package Json and Api
 • 1. Json and Api Concepts
 • 2. What is API
 • 3. Reading Json Data from Local File
 • 4. Preparing Models for Json Data
 • 5. Listing Json Data with Builder
 • 6. Using InitialData and FutureBuilder
 • 7. Extracting Data From Remote Api with DioLibrary
 • 8. Listing of Data Retrieved From the Internet
 • 9. Quiz.html

 • 25. Weather App With http
 • 1. Http Example
 • 2. Prepare Loading Screen
 • 3. Prepare Main Screen
 • 4. Getting Location Information from User
 • 5. Usage of Api and Json Data
 • 6. Additing Data From Api To Application
 • 7. Completed App

 • 26. Introduction to Firebase
 • 1. What is Firebase
 • 2. Products Offered by Firebase
 • 3. Firebase Pricing Policy, Limits and Quotas
 • 4. Quiz.html

 • 27. Firebase RealTime Database
 • 1. Creating a Firebase Database
 • 2. Adding Real-time Data to The Database via Firebase Console
 • 3. What is NoSql Database
 • 4. FireStore and Realtime Database Differences
 • 5. Firestore Collection and Documentation Concepts
 • 6. Add Data, Add and Set Method
 • 7. Update and Delete Data
 • 8. Onetime Reading of Data
 • 9. Realtime Reading with Stream
 • 10. Operations with Batch
 • 11. Transaction Operations
 • 12. Data Query in FireBase
 • 13. Firebase Storage File Upload and Url Retrieval
 • 14. Quiz.html

 • 28. Authentication with Firebase
 • 1. Introduction to Authentication
 • 2. Creating a Project with a Package Name
 • 3. Flutter Fire and Firebase CLI installations
 • 4. Creating User with Email and Password
 • 5. LogIn and LogOut with Email and Password
 • 6. Email and Password Update Procedures
 • 7. Sign in with Google
 • 8. Phone Number Login
 • 9. Quiz.html

 • 29. Animations
 • 1. Introduction to Animations
 • 2. AnimationController, Ticker and Controller Methods
 • 3. Tween Animations
 • 4. Curve Animations
 • 5. Staggered Animations
 • 6. Sequence Animations and AnimatedBuilder
 • 7. Animation Widgets
 • 8. Transform Widgets
 • 9. Animations App-Prepairing Interface
 • 10. Using AnimationPosition Widget
 • 11. Using Scale Transation
 • 12. Completion of the Project
 • 13. Quiz.html

 • 30. Flutter State Management (Provider)
 • 1. Why Flutter State Management
 • 2. Riverpod Package Description
 • 3. Using Provider and StateProvider
 • 4. Using StateNotifierProvider
 • 5. Accesing Other Providers from Another Provider
 • 6. Application Introduction(To-dos App
 • 7. Todo App Interface 1
 • 8. Todo App Interface 2
 • 9. Using Riverpod-1
 • 10. Using Riverpod-2
 • 11. Using Riverpod-3
 • 12. Using Riverpod-4
 • 13. Completion of hte Project
 • 14. Using FutureProvider
 • 15. Riverpod Modifiers
 • 16. Quiz.html

 • 31. Flutter State Management ( Flutter Block )
 • 1. What is Stream
 • 2. Stream Methods
 • 3. Stream Methods-2
 • 4. Using Stream Controller
 • 5. Using Streams in Flutter
 • 6. Flutter Bloc Pattern Logic
 • 7. Flutter Bloc Package
 • 8. Counter App with Cubit
 • 9. Counter App with Flutter Bloc
 • 10. Quiz.html

 • 32. Flutter State Management(GetX Package)
 • 1. Introduction GetX Package
 • 2. Counter App with GetX
 • 3. Quiz.html

 • 33. Extra
 • 1. Flutter and Dart Complete Flutter Dart Programming Course.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 23956
  حجم: 19688 مگابایت
  مدت زمان: 2197 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 آذر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید