وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals

سرفصل های دوره

This course introduces the Google Cloud big data and machine learning products and services that support the data-to-AI lifecycle.


1. Course Introduction
 • 1. Meet the author
 • 2. Course introduction

 • 02. Big Data and Machine Learning on Google Cloud
 • 01. Introduction
 • 02. Google Cloud infrastructure
 • 03. Compute
 • 04. Storage
 • 05. The history of big data and ML products
 • 06. Big data and ML product categories
 • 07. Customer example - Gojek
 • 08. Pluralsight - Getting Started with GCP and Qwiklabs
 • 09. Lab introduction - Exploring a BigQuery Public Dataset
 • 11. Summary

 • 03. Data Engineering for Streaming Data
 • 01. Introduction
 • 02. Big data challenges
 • 03. Message-oriented architecture
 • 04. Designing streaming pipelines with Apache Beam
 • 05. Implementing streaming pipelines on Cloud Dataflow
 • 06. Visualization with Looker
 • 07. Visualization with Data Studio
 • 08. Lab introduction - Creating a streaming data pipeline for a Real-Time dashboar
 • 10. Summary

 • 04. Big Data with BigQuery
 • 01. Introduction
 • 02. Storage and analytics
 • 03. BigQuery demo - San Francisco bike share
 • 04. Introduction to BigQuery ML
 • 05. Using BigQuery ML to predict customer lifetime value
 • 06. BigQuery ML project phases
 • 07. BigQuery ML key commands
 • 08. Lab introduction - Predicting Visitor Purchases Using BigQuery ML
 • 10. Summary

 • 5. Machine Learning Options on Google Cloud
 • 1. Introduction
 • 2. Options to build ML models
 • 3. Pre-built APIs
 • 4. AutoML
 • 5. Custom training
 • 6. Vertex AI
 • 7. AI Solutions
 • 8. Summary

 • 06. The Machine Learning Workflow with Vertex AI
 • 01. Introduction
 • 02. Data preparation
 • 03. Model training
 • 04. Model evaluation
 • 05. Model deployment and monitoring
 • 06. Lab introduction - Predicting loan risk with AutoML
 • 08. Lab recap - Predicting loan risk with AutoML
 • 09. Summary

 • 7. Course Summary
 • 1. Course summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17353
  حجم: 255 مگابایت
  مدت زمان: 154 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید