وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ESP32 By Example

سرفصل های دوره

An all-inclusive course to learn Arduino development with the ESP32.


1. Introduction
 • 1. What this course is about
 • 2. Needed Software
 • 3. Needed Hardware and UsefulTools
 • 4. How to acquire EEK components

 • 2. Setting Up Arduino IDE for EEK
 • 1. Set Up and Verify ESP32 board support
 • 2. Run Blink and WiFi scan examples Mac and PC

 • 3. ESP32 Boards Compatible with EEK
 • 1. Introduction
 • 2. AdaFruit Huzzah and DevKit Clone
 • 3. Arduino Nano ESP32
 • 4. AdaFruit Feather S3
 • 5. ESP32 Dev board
 • 6. Drone Simulator Preview

 • 4. Assembling EEK Main Board
 • 1. Placing EEK board components
 • 2. EEK Assembly Overview
 • 3. Assembly Guided Videos
 • 4. Trim and Install LEDs
 • 5. Trim and install resistors
 • 6. Install MPU 6050 and OLED
 • 7. Install switches
 • 8. Wire and install ESP32 boards - Part A
 • 9. Wire and install ESP32 boards - Part B
 • 10. Wire and install ESP32 boards - Part C
 • 11. Assembly Test Arduino Sketches
 • 12. PCB Versions of EEK

 • 5. EEK Basics
 • 1. Introduction
 • 2. EEK LEDs - Basic blink
 • 3. EEK LEDs - ESP32 GPIOs and Pin Number Variations
 • 4. Adapting sketch to support different ESP32 models
 • 5. Mini-Project Blink all EEK LEDs sequentially
 • 6. Intro to OLED Displays with I2C
 • 7. LED Status OLED example
 • 8. Mini-Project Serial Monitor Echo
 • 9. EEK and Buttons Simple Examples
 • 10. EasyButton Library Exploration Why a library
 • 11. Mini-Project Button control of EEK LEDs and Display
 • 12. EEK and PWM
 • 13. Mini-Project button actuation of PWM effects
 • 14. Intro to MPU6050 Simple example
 • 15. MPU6050 Library Candidates
 • 16. Mini-Project Gesture Tester
 • 17. EEK Basics Capstone Mini-Project

 • 6. EEK and WiFi
 • 1. Introduction to ESP32 Basic WiFi
 • 2. WiFi Examples Scanner and NTP examples
 • 3. EEK Web Server Example
 • 4. Wifi-Manager with EEK
 • 5. Mini-Project NTP, WiFi-Manager and OLED
 • 6. Mini-Project EEK UDP Server

 • 7. EEK and Bluetooth
 • 1. EEK Bluetooth Introduction
 • 2. Bluepad32 Library and Board Support
 • 3. Bluepad OLED Joystick Support
 • 4. Bluepad D-Pad PWM Support
 • 5. Mini-Project EEK Video Gamepad interaction
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36580
  حجم: 9061 مگابایت
  مدت زمان: 642 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید