وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Visualization with Python Masterclass | Python A-Z

سرفصل های دوره

Python Data visualization: Python data analysis and visualization, Machine Learning, Deep Learning, Pandas, Matplotlib


01 - Code Files And Resources Python data analysis and visualization
 • 001 Section 6 Data Visualisation - Matplotlib Files.html
 • 002 Section 7 Data Visualisation - Seaborn Files.html
 • 003 Section 9 Data Visualisation - Geoplotlib.html
 • 003 world-cities-pop.csv

 • 02 - Introduction to Data Visualization with Python
 • 001 Introduction to Data Visualization with Python
 • 002 FAQ regarding Data Visualization, Python.html

 • 03 - Python Setup
 • 001 Installing Anaconda Distribution For Windows
 • 002 Installing Anaconda Distribution For Mac
 • 003 Installing Anaconda Distribution For Linux
 • 004 Overview of Jupyter Notebook and Google Colab

 • 04 - Fundamentals of Python 3
 • 001 Data Types in Python
 • 002 Operators in Python
 • 003 Conditionals in Python
 • 004 Loops in Python
 • 005 Lists, Tuples, Dictionaries and Sets in pyhton
 • 006 Data Type Operators and Methods in Python
 • 007 Modules in Python
 • 008 Functions in Python
 • 009 Exercise - Analyse in Python
 • 010 Exercise - Solution in Python

 • 05 - Object Oriented Programming (OOP)
 • 001 Logic of Object Oriented Programming
 • 002 Constructor in Object Oriented Programming (OOP)
 • 003 Methods in Object Oriented Programming (OOP)
 • 004 Inheritance in Object Oriented Programming (OOP)
 • 005 Overriding and Overloading in Object Oriented Programming (OOP)

 • 06 - Fundamentals of Data Science
 • 001 What is Data Science
 • 002 Data Literacy
 • 003 Introduction to NumPy Library
 • 004 Notebook Project Files Link regarding NumPy Python Programming Language Library.html
 • 005 The Power of NumPy
 • 006 6 Article Advice And Links about Numpy, Numpy Pyhon.html
 • 007 Creating NumPy Array with The Array() Function
 • 008 Creating NumPy Array with Zeros() Function
 • 009 Creating NumPy Array with Ones() Function
 • 010 Creating NumPy Array with Full() Function
 • 011 Creating NumPy Array with Arange() Function
 • 012 Creating NumPy Array with Eye() Function
 • 013 Creating NumPy Array with Linspace() Function
 • 014 Creating NumPy Array with Random() Function
 • 015 Properties of NumPy Array
 • 016 Reshaping a NumPy Array Reshape() Function
 • 017 Identifying the Largest Element of a Numpy Array
 • 018 Detecting Least Element of Numpy Array Min(), Ar
 • 019 Concatenating Numpy Arrays Concatenate() Functio
 • 020 Splitting One-Dimensional Numpy Arrays The Split
 • 021 Splitting Two-Dimensional Numpy Arrays Split(),
 • 022 Sorting Numpy Arrays Sort() Function
 • 023 Indexing Numpy Arrays
 • 024 Slicing One-Dimensional Numpy Arrays
 • 025 Slicing Two-Dimensional Numpy Arrays
 • 026 Assigning Value to One-Dimensional Arrays
 • 027 Assigning Value to Two-Dimensional Array
 • 028 Fancy Indexing of One-Dimensional Arrrays
 • 029 Fancy Indexing of Two-Dimensional Arrrays
 • 030 Combining Fancy Index with Normal Indexing
 • 031 Combining Fancy Index with Normal Slicing
 • 032 Operations with Comparison Operators
 • 033 Arithmetic Operations in Numpy
 • 034 Statistical Operations in Numpy
 • 035 Solving Second-Degree Equations with NumPy
 • 036 Introduction to Pandas Library
 • 037 Pandas Project Files Link.html
 • 038 Creating a Pandas Series with a List
 • 039 Creating a Pandas Series with a Dictionary
 • 040 Creating Pandas Series with NumPy Array
 • 041 Object Types in Series
 • 042 Examining the Primary Features of the Pandas Series
 • 043 Most Applied Methods on Pandas Series
 • 044 Indexing and Slicing Pandas Series
 • 045 Creating Pandas DataFrame with List
 • 046 Creating Pandas DataFrame with NumPy Array
 • 047 Creating Pandas DataFrame with Dictionary
 • 048 Examining the Properties of Pandas DataFrames
 • 049 Element Selection Operations in Pandas DataFrames Lesson 1
 • 050 Element Selection Operations in Pandas DataFrames Lesson 2
 • 051 Top Level Element Selection in Pandas DataFramesLesson 1
 • 052 Top Level Element Selection in Pandas DataFramesLesson 2
 • 053 Top Level Element Selection in Pandas DataFramesLesson 3
 • 054 Element Selection with Conditional Operations in Pandas Data Frames
 • 055 Adding Columns to Pandas Data Frames
 • 056 Removing Rows and Columns from Pandas Data frames
 • 057 Null Values in pandas Dataframes
 • 058 Dropping Null Values Dropna() Function
 • 059 Filling Null Values Fillna() Function
 • 060 Setting Index in Pandas DataFrames
 • 061 Multi-Index and Index Hierarchy in Pandas DataFrames
 • 062 Element Selection in Multi-Indexed DataFrames
 • 063 Selecting Elements Using the xs() Function in Multi-Indexed DataFrames
 • 064 Concatenating Pandas Dataframes Concat Function
 • 065 Merge Pandas Dataframes Merge() Function Lesson 1
 • 066 Merge Pandas Dataframes Merge() Function Lesson 2
 • 067 Merge Pandas Dataframes Merge() Function Lesson 3
 • 068 Merge Pandas Dataframes Merge() Function Lesson 4
 • 069 Joining Pandas Dataframes Join() Function
 • 070 Loading a Dataset from the Seaborn Library
 • 071 Examining the Data Set 1
 • 072 Aggregation Functions in Pandas DataFrames
 • 073 Examining the Data Set 2
 • 074 Coordinated Use of Grouping and Aggregation Functions in Pandas Dataframes
 • 075 Advanced Aggregation Functions Aggregate() Function
 • 076 Advanced Aggregation Functions Filter() Function
 • 077 Advanced Aggregation Functions Transform() Function
 • 078 Advanced Aggregation Functions Apply() Function
 • 079 Examining the Data Set 3
 • 080 Pivot Tables in Pandas Library
 • 081 Accessing and Making Files Available
 • 082 Data Entry with Csv and Txt Files
 • 083 Data Entry with Excel Files
 • 084 Outputting as an CSV Extension
 • 085 Outputting as an Excel File

 • 07 - optional recap exercises and bouns info from the numpy library
 • 001 What is Numpy
 • 002 Why Numpy
 • 003 Array and features in Python Numpy
 • 004 Arrays Operators in Python Numpy
 • 005 Numpy Functions in Python Numpy
 • 006 Indexing and Slicing in Python Numpy
 • 007 Numpy Exercises in Python Numpy

 • 08 - Optional Recap Exercises and Bonus info from the Pandas Library
 • 001 What is Pandas
 • 002 Series and Features in Pandas
 • 003 Data Frame attributes and Methods in Pandas
 • 004 Groupby Operations in Pandas
 • 005 Combining DataFrames I in Pandas
 • 006 Combining DataFrames II in Pandas
 • 007 Work with CSV Files in Pandas

 • 09 - Matplotlib
 • 001 What is Matplotlib
 • 002 Using Pyplot
 • 003 Pyplot Pylab - Matplotlib
 • 004 Figure, Subplot and Axes
 • 005 Figure Customization
 • 006 Plot Customization
 • 007 Grid, Spines, Ticks
 • 008 Basic Plots in Matplotlib I
 • 008 age-data.csv
 • 008 scatter-ex.xlsx
 • 009 Basic Plots in Matplotlib II
 • 009 winequality.csv

 • 10 - Seaborn
 • 001 What is Seaborn
 • 002 Controlling Figure Aesthetics in Seaborn
 • 003 Example in Seaborn
 • 003 scores.csv
 • 004 Color Palettes in Seaborn
 • 004 flight-details.csv
 • 005 Basic Plots in Seaborn
 • 005 basic-details.csv
 • 005 movie-scores.csv
 • 005 salary.csv
 • 005 scores.csv
 • 005 youtube.csv
 • 006 Multi-Plots in Seaborn
 • 007 Regression Plots and Squarify in Seaborn
 • 007 age-data.csv
 • 007 water-usage.csv

 • 11 - Geoplotlib
 • 001 What is Geoplotlib
 • 002 Example - 1
 • 002 poaching-points-cleaned.csv
 • 003 Example - 2
 • 003 world-cities-pop.csv
 • 004 Example - 3

 • 12 - Extra
 • 001 Data Visualization with Python Masterclass Python A-Z.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17062
  حجم: 5538 مگابایت
  مدت زمان: 1228 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید