وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build 5 Spring Boot Projects with Java: Line-by-Line Coding

سرفصل های دوره

Build 5+ Mini Spring Boot Projects using Java 17+, REST API, Spring Boot 3, Spring Security 6, Thymeleaf, React, MySQL


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Spring Boot Crash Course
 • 2 - What is Spring Boot
 • 3 - Spring Boot Features
 • 4 - Creating Your First Spring Boot Project
 • 5 - Understanding Spring Boot Project Structure
 • 6 - Spring Boot Starters Feature
 • 7 - Spring Boot Starter Parent
 • 8 - Spring Boot Auto Configuration Feature Theory
 • 9 - Spring Boot Auto Configuration Feature In an Action
 • 10 - Understanding SpringBootApplication Annotation

 • 3 - Spring Boot REST API Crash Course
 • 11 - Section Overview
 • 12 - Create Spring Boot Project using Spring Initializr and Import in IntelliJ IDE
 • 13 - Create a Simple Spring Boot REST API
 • 14 - Create a Spring Boot REST API returns Java Bean
 • 15 - Create a Spring Boot REST API That Returns List
 • 16 - Spring Boot REST API with Path Variable PathVariable
 • 17 - Spring Boot REST API with Request Param RequestParam
 • 18 - Spring Boot POST REST API PostMapping and RequestBody
 • 19 - Spring Boot PUT REST API PutMapping and RequestBody
 • 20 - Spring Boot DELETE REST API DeleteMapping
 • 21 - Using Spring ResponseEntity to Manipulate the HTTP Response
 • 22 - Define Base URL for REST APIs in Spring MVC Controller RequestMapping
 • 23 - Download Source Code of this Section.html
 • 23 - springboot-rest-api.zip

 • 4 - Todo Management Project Building REST APIs
 • 24 - Todo Management Project Understanding Requirements
 • 25 - Create and Setup Spring Boot Project in IntelliJ IDEA
 • 26 - Configure MySQL Database in Spring Boot Application
 • 27 - Create Todo JPA Entity
 • 28 - Create TodoRepository and TodoDto
 • 29 - Build Add Todo REST API
 • 30 - Using ModelMapper Library
 • 31 - Build Get Todo REST API
 • 32 - Build Get All Todos REST API
 • 33 - Build Update Todo REST API
 • 34 - Build Delete Todo REST API
 • 35 - Build Complete Todo REST API
 • 36 - Build In Complete Todo REST API
 • 37 - Download Source Code of this Section.html
 • 37 - todo-management.zip

 • 5 - Todo Management Project Securing REST APIs using RoleBased Authorization
 • 38 - Section Overview
 • 39 - Authentication and Authorization
 • 40 - Adding Spring Security to Spring Boot App
 • 41 - Spring Boot Auto Configuration for Spring Security
 • 42 - Customize the Default User
 • 43 - Configure and Understand Basic Authentication
 • 44 - InMemory Authentication
 • 45 - Understanding RoleBased Autherization
 • 46 - Method Level Security
 • 47 - Database Authentication Overview
 • 48 - Creating User and Role JPA Entities
 • 49 - Creating UserRepository and RoleRepository
 • 50 - How Database Authentication Works in Spring Security
 • 51 - Creating CustomUserDetailsService Class
 • 52 - Database Authentication
 • 53 - Download the Source Code of this Section.html
 • 53 - todo-management.zip

 • 6 - Todo Management Project Login and Registration REST APIs
 • 54 - Build Register REST API
 • 55 - Exception Handling in Register REST API
 • 56 - Build Login REST API

 • 7 - Todo Management Project Securing REST APIs using JWT JSON Web Token
 • 57 - JWT Introduction
 • 58 - Spring Security JWT Overview
 • 59 - Adding JWT to Spring Boot Project
 • 60 - Creating JwtTokenProvider Utility Class
 • 61 - Creating JwtAuthenticationFilter
 • 62 - Configure JWT in Spring Security
 • 63 - Change Login REST API to Return JWT Token
 • 64 - Download the Source Code of this Section.html
 • 64 - todo-management.zip

 • 8 - Expense Tracker Project Category Module
 • 65 - Create and Set up Spring Boot Project in IntelliJ IDEA
 • 66 - Configure MySQL Database
 • 67 - Create Category JPA Entity
 • 68 - Create CategoryRepository Interface
 • 69 - Create CategoryDto and CategoryMapper
 • 70 - Build Create Category REST API
 • 71 - Build Get Category By ID REST API
 • 72 - Build Get All Categories REST API
 • 73 - Build Update Category REST API
 • 74 - Build Delete Category REST API
 • 75 - Download Source Code of this Section.html
 • 75 - expense-tracker-app.zip

 • 9 - Expense Tracker Project Expense Module
 • 76 - Create Expense JPA Entity
 • 77 - Expense Repository ExpenseDto ExpenseMapper
 • 78 - Build Create Expense REST API
 • 79 - Build Get Expense By ID REST API
 • 80 - Get All Expenses REST API
 • 81 - Update Expense REST API
 • 82 - Build Delete Expense REST API
 • 83 - Download the Source Code of this Section.html
 • 83 - expense-tracker-app.zip

 • 10 - Expense Tracker Project Exception Handling
 • 84 - Exception Handling in Spring Boot Overview
 • 85 - Exception Handling in Spring Boot App Part 1
 • 86 - Exception Handling in Spring Boot App Part 2
 • 87 - Download the Source Code of this Section.html
 • 87 - expense-tracker-app.zip

 • 11 - Expense Tracker Project REST API Documentation
 • 88 - REST API Documentation Step 1
 • 89 - REST API Documentation Step 2
 • 90 - REST API Documentation Step 3
 • 91 - REST API Documentation Step 4
 • 92 - Download the Source Code of this Section.html
 • 92 - expense-tracker-app.zip

 • 12 - Banking Application
 • 93 - Spring Boot Project Set up Configure Database Entity and Repository
 • 94 - Add Account REST API
 • 95 - Get Account REST API
 • 96 - Deposit Amount REST API
 • 97 - Withdraw Amount REST API
 • 98 - Get All Accounts REST API
 • 99 - Delete Account REST API
 • 100 - Download the Source Code of this Section.html
 • 100 - banking-app.zip

 • 13 - Student Management System Project
 • 101 - Create and Setup Spring Boot Project in IntelliJ
 • 102 - Understanding springbootstarterthymeleaf Dependency
 • 103 - Configure MySQL Database in Spring Boot App
 • 104 - Create Student JPA Entity
 • 105 - Create StudentRepository Interface
 • 106 - Create StudentDto and StudentMapper
 • 107 - List Students Feature Backend
 • 108 - List Students Feature Frontend
 • 109 - Create Student Feature Create Handler Method for Student Form
 • 110 - Create Student Feature Create Student Form Handling
 • 111 - Create Student Feature Create Handler Method for Save Student
 • 112 - Create Student Feature Create Student Form Validation
 • 113 - Update Student Feature Backend
 • 114 - Update Student Feature Frontend
 • 115 - Delete Student Feature Implementation
 • 116 - View Student Feature Backend
 • 117 - View Student Feature Frontend
 • 118 - Download the Source Code of this Section.html
 • 118 - student-management-system.zip

 • 14 - Employee Management System Project Spring Boot Backend
 • 119 - Section Overview
 • 120 - Create and Setup Spring Boot Project in IntelliJ IDEA
 • 121 - Spring Boot ThreeLayer Architecture
 • 122 - Configure MySQL Database in Spring Boot Application
 • 123 - Create Employee JPA Entity
 • 124 - Create EmployeeRepository
 • 125 - Create EmployeeDto and EmployeeMapper
 • 126 - Build Add Employee REST API
 • 127 - Build Get Employee REST API
 • 128 - Build Get All Employees REST API
 • 129 - Build Update Employee REST API
 • 130 - Build Delete Employee REST API
 • 131 - Download the Source Code of this Section.html
 • 131 - ems-backend.zip

 • 15 - Employee Management System Project React JS Frontend
 • 132 - Create and Set up React App
 • 133 - Understanding React App Project Structure
 • 134 - Adding Bootstrap in React Using NPM
 • 135 - Create React ListEmployeeComponent and Display Data
 • 136 - Connect React App with Get All Employees REST API
 • 137 - Adding Header and Footer to React App
 • 138 - Configure Routing in a React App
 • 139 - Create React EmployeeComponent
 • 140 - Add Employee Form Handling
 • 141 - Connect React App to Add Employee REST API
 • 142 - Add Employee Form Validation
 • 143 - Adding Update Button Title and Route
 • 144 - Connect React App to Get Employee REST API
 • 145 - Connect React App to Update Employee REST API
 • 146 - Implement Delete Employee Feature in React App
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35826
  حجم: 10116 مگابایت
  مدت زمان: 1006 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید