وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced Power BI Training and Advanced Analytics with DAX

سرفصل های دوره

Master the Art of Data Visualization and Business Intelligence


1 - Basic Concept of Power BI
 • 1 - Introduction of Power BI
 • 2 - ETL Extract Transformation and Load
 • 3 - Dimension Table and Fact Table
 • 4 - Star Schema vs Snowflake Schema

 • 2 - Power Query
 • 5 - Data Extraction Using Import and Direct Query Mode
 • 6 - Manage Parameters
 • 7 - Dynamic Calendar Table Using Parameters
 • 8 - Join and Append
 • 9 - Index Number and Group by
 • 10 - Manage Delete Duplicate and Reference Option
 • 11 - Conditional Column
 • 12 - Custom Column
 • 13 - Choose Columns and Remove Columns

 • 3 - Filters in Power BI
 • 14 - Visual Level Page Level Report Level and Drill Through Filters

 • 4 - Slicers in Power BI
 • 15 - Basic of Slicer
 • 16 - Sync Slicer
 • 17 - Edit Interactions

 • 5 - Tooltips in Power BI
 • 18 - Basic of Tooltip
 • 19 - Report Tooltip

 • 6 - Selection Pane and Bookmark in Power BI
 • 20 - Selection Pane
 • 21 - Create a Report with Use of Bookmark

 • 7 - Reference Line
 • 22 - Reference Line for Minimum Average and Maximum Value

 • 8 - Conditional Formatting
 • 23 - Conditional Formatting

 • 9 - Data Modeling
 • 24 - One to One Relationship
 • 25 - Modeling in Power BI

 • 10 - DAX Data Analysis Expression Calculated Table
 • 26 - DAX UNION INTERSECT EXCEPT
 • 27 - DAX ALL ALLSELECTED ALLEXCEPT
 • 28 - DAX CALCULATETABLE FILTER

 • 11 - DAX Data Analysis Expression for Calculated Column
 • 29 - Calculate Tax with IF
 • 30 - Calculate Incentive with Switch

 • 12 - DAX Data Analysis Expression for Measure Calculation
 • 31 - Basic Dax
 • 32 - Filter Dax to Create a Table
 • 33 - Sumx vs Calculate with Live Report Design
 • 34 - Countx vs Calculate with Live Report Design
 • 35 - Averagex vs Calculate with Live Report Design
 • 36 - Minx vs Calculate with Live Report Design
 • 37 - Maxx vs Calculate with Live Report Design
 • 38 - Rankx to Calculate Rank with Dynamic Report
 • 39 - DAX for Date Dimension Table
 • 40 - Design Report to Compare Current Day Vs Previous Day Sales
 • 41 - Design Report to Compare Current Month Vs Previous Month Sales
 • 42 - Design Report to Compare Current Quarter Vs Previous Quarter Sales
 • 43 - Design Report to Compare Current Year Vs Previous Year Sales
 • 44 - Current Year MTD Vs Last Year MTD
 • 45 - Current Year QTD Vs Last Year QTD
 • 46 - Current Year YTD Vs Last Year YTD

 • 13 - Charts for Visualization
 • 47 - Card Vs Multi Row Card
 • 48 - Table Vs Matrix
 • 49 - Stacked Bar Vs Stacked Column Chart
 • 50 - Clustered Bar Vs Clustered Column Chart
 • 51 - 100 Stacked Bar Vs 100 Stacked Column Chart
 • 52 - Line Chart Vs Area Chart
 • 53 - KPI Visual
 • 54 - Pie Chart Vs Donut Chart
 • 55 - Map Vs Filled Map
 • 56 - Gauge Vs Funnel Chart

 • 14 - Row Level Security RLS
 • 57 - Restrict Report Access
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34813
  حجم: 6855 مگابایت
  مدت زمان: 670 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید