وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Kali Linux

Certified Cybercop Blue Team
شرکت:
Certified Cybercop Blue Team
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Exploitation with Kali Linux
شرکت:
Exploitation with Kali Linux
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Use Kali Linux like a hacker with Red Team Tactics
شرکت:
Use Kali Linux like a hacker with Red Team Tactics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
KALI For Ethical Hacking: Learn KALI From Scratch
شرکت:
KALI For Ethical Hacking: Learn KALI From Scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Getting Access
شرکت:
Getting Access
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Sniffing and Spoofing with Kali Linux
شرکت:
Sniffing and Spoofing with Kali Linux
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Kali Linux Essentials Training | Kali for Beginners
شرکت:
Kali Linux Essentials Training | Kali for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 3
شرکت:
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 2
شرکت:
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 1
شرکت:
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Kali Linux Concepts and Basic Functionality
شرکت:
Kali Linux Concepts and Basic Functionality
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Kali Linux: Network Scanning, Pentesting & Digital Forensic
شرکت:
Kali Linux: Network Scanning, Pentesting & Digital Forensic
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Become a Certifued Kali Linux Pen Tester (CKLPT)
شرکت:
Become a Certifued Kali Linux Pen Tester (CKLPT)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Information Gathering with Kali Linux
شرکت:
Information Gathering with Kali Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Kali Linux and Windows Hacking and Security: IT SEC
شرکت:
Kali Linux and Windows Hacking and Security: IT SEC
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Password and Wireless Attacks with Kali Linux
شرکت:
Password and Wireless Attacks with Kali Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
پلیس سایبری شوید : Certified Kali Linux Pentester
شرکت:
پلیس سایبری شوید : Certified Kali Linux Pentester
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 1 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
یادگیری لینوکس Kali در ویندوز
یادگیری لینوکس Kali در ویندوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری ساده تا پیشرفته Kali Linux
یادگیری ساده تا پیشرفته Kali Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
تسن نفوذ Mastering Pentesting Using Kali Linux
شرکت:
تسن نفوذ Mastering Pentesting Using Kali Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری Kali Linux Penetration Testing
شرکت:
کورس یادگیری Kali Linux Penetration Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 25 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری ضد هک و پن تست با Kali Linux
شرکت:
یادگیری ضد هک و پن تست با Kali Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۵ بهمن ۱۴۰۰