وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: ZerotoMastery

TypeScript Bootcamp Zero to Mastery
شرکت:
TypeScript Bootcamp Zero to Mastery
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Flutter Bootcamp
شرکت:
Flutter Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Django Bootcamp Zero to Mastery
شرکت:
Django Bootcamp Zero to Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
CompTIA Security+ Certification Bootcamp
شرکت:
CompTIA Security+ Certification Bootcamp
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Build a Full-Stack Twitter Clone with Rust
شرکت:
Build a Full-Stack Twitter Clone with Rust
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Unity Bootcamp 3D Game Development
شرکت:
Unity Bootcamp 3D Game Development
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Complete Cybersecurity Bootcamp
شرکت:
Complete Cybersecurity Bootcamp
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Time Series Forecasting with Python
شرکت:
Time Series Forecasting with Python
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Bash Scripting Learn Shell Scripting
شرکت:
Bash Scripting Learn Shell Scripting
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
AWS Certified Solutions Architect Zero to Mastery
شرکت:
AWS Certified Solutions Architect Zero to Mastery
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲