وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Spark Project on Cloudera Hadoop(CDH) and GCP for Beginners

سرفصل های دوره

Building Data Processing Pipeline Using Apache NiFi, Apache Kafka, Apache Spark, Cassandra, MongoDB, Hive and Zeppelin


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction

 • 2 - Big Data and Apache Hadoop Concepts
 • 2 - Introduction to Big Data
 • 3 - Introduction to Apache Hadoop
 • 4 - Understanding Hadoop Distributed File System HDFS and MapReduce

 • 3 - Apache Spark Concepts
 • 5 - Introduction to Apache Spark
 • 6 - Spark Architecture

 • 4 - Environment Setup
 • 7 - Workaround for setting up Cloudera CDH on GCP.html
 • 8 - Environment Setup Overview
 • 9 - Create Free Trial Account in Google Cloud PlatformGCP
 • 10 - Create VM instance using Compute Engine in GCP
 • 11 - Setting Up Single Node Cloudera Hadoop CDH 63 Cluster in GCP
 • 11 - Setting-Up-Single-Node-Cloudera-Hadoop-CDH-6.3-Cluster-in-GCP-v1.0.txt
 • 12 - Install Apache NiFi on Single Node CDH 63 Cluster
 • 13 - Install Apache Kafka on Single Node CDH 63 Cluster
 • 13 - Install-Kafka.txt
 • 14 - Install Apache Cassandra on Single Node CDH 63 Cluster
 • 14 - Install-Apache-Cassandra-on-CDH-6.3-Cluster-in-GCP.txt
 • 15 - Install MongoDB on Single Node CDH 63 Cluster
 • 15 - Install-MongoDB-on-CDH-6.3-in-GCP.txt
 • 16 - Install and Configure PyCharm Community Edition for PySpark Application
 • 16 - datamaking-pyspark-demo.zip
 • 16 - sample-data.zip
 • 17 - Install Configure IntelliJ Community Edition for Spark with Scala Application
 • 17 - apachespark101.zip

 • 5 - Apache Spark Practical using Spark with Scala and PySpark
 • 18 - Resilient Distributed Datasets RDD Transformation Operations
 • 18 - data.zip
 • 18 - datamaking-pyspark-demo.zip
 • 18 - datamaking-spark-demo.zip
 • 19 - Resilient Distributed Datasets RDD Action Operations
 • 19 - data.zip
 • 19 - datamaking-pyspark-demo.zip
 • 19 - datamaking-spark-demo.zip
 • 20 - Spark DataFrame Operations
 • 20 - data.zip
 • 20 - datamaking-pyspark-demo.zip
 • 20 - datamaking-spark-demo.zip
 • 21 - Spark SQL Concepts with HandsOn
 • 21 - data.zip
 • 21 - datamaking-pyspark-demo.zip
 • 21 - datamaking-spark-demo.zip

 • 6 - Fundamentals of Apache NiFi
 • 22 - Introduction to Apache NiFi
 • 23 - Apache NiFi Core Terminologies
 • 24 - Apache NiFi Concepts with HandsOn Part 1
 • 25 - Apache NiFi Concepts with HandsOn Part 2

 • 7 - Fundamentals of Apache Kafka
 • 26 - Introduction to Apache Kafka
 • 27 - Key Concepts in Apache Kafka
 • 28 - Apache Kafka Architecture
 • 29 - Kafka Producer with HandsOn
 • 29 - Python-Kafka-Producer.txt
 • 29 - datamaking-kafka-demo.zip
 • 30 - Kafka Consumer with HandsOn
 • 30 - Python-Kafka-Consumer.txt
 • 30 - datamaking-kafka-demo.zip

 • 8 - Fundamentals of Apache Hive
 • 31 - Introduction to Apache Hive
 • 32 - Hive Table Concepts with HandsOn.html
 • 32 - customers.txt
 • 32 - orders.txt
 • 33 - Hive Joins Concepts with HandsOn.html
 • 34 - Partitioning and Bucketing Concepts in Hive with HandsOn.html

 • 9 - Spark Project Development using Spark with Scala and PySpark on CDH 63 Cluster
 • 35 - Project ArchitectureBuilding Data Processing Pipeline
 • 36 - Generate Retail Data using Apache NiFi Data PipelineeCommerce Data Simulator
 • 36 - api-apache-nifi-retail-simulator-kafka.zip
 • 36 - jolt-json-spec.txt
 • 37 - Spark Structured Streaming and Apache Kafka Integration
 • 37 - pyspark.zip
 • 37 - spark-scala.zip
 • 38 - Building Data Processing Pipeline with Spark Structured Streaming and Cassandra
 • 38 - cassandra-table.txt
 • 38 - pyspark.zip
 • 38 - spark-scala.zip
 • 39 - Building Data Processing Pipeline with Spark Structured Streaming and MongoDB
 • 39 - mongodb-collections.txt
 • 39 - pyspark.zip
 • 39 - spark-with-scala.zip
 • 40 - Building Data Visualization using Python
 • 40 - datamaking-real-time-dashboard.zip
 • 40 - install-dash-on-centos.txt
 • 41 - Project Demo
 • 41 - spark-submit-command.txt
 • 42 - How to Install Apache Zeppelin in CDH 63 Cluster
 • 42 - Install-Apache-Zeppelin.txt
 • 43 - Data Analysis using Spark SQL in Apache Zeppelin
 • 43 - spark-sql.txt

 • 10 - Bonus Tutorial
 • 44 - Introduction to Docker
 • 45 - Install Docker on Ubuntu Operating System
 • 46 - Install Docker on Windows Operating System
 • 47 - Docker Practical Tutorial
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18460
  حجم: 6700 مگابایت
  مدت زمان: 652 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید