وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

طراحی وب و برنامه نویسی

Hands-On with Terraform on Azure
شرکت:
Hands-On with Terraform on Azure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۶ خرداد ۱۴۰۲
Hands-On with Google Cloud Functions
شرکت:
Hands-On with Google Cloud Functions
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۶ خرداد ۱۴۰۲
Using ChatGPT to Build Websites & Tools
شرکت:
Using ChatGPT to Build Websites & Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
شرکت:
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Umbraco v11: Advanced Course
شرکت:
Umbraco v11: Advanced Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Front-End Bootcamp: CSS, Bootstrap, JQ, JS, React
شرکت:
Ultimate Front-End Bootcamp: CSS, Bootstrap, JQ, JS, React
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate C# Masterclass for 2023
شرکت:
Ultimate C# Masterclass for 2023
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
UIKit and SwiftUI Integration Essentials: 1 Hour Course
شرکت:
UIKit and SwiftUI Integration Essentials: 1 Hour Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
شرکت:
Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Concurrency in Modern C++ : Crash Course ( including C++20 )
شرکت:
Concurrency in Modern C++ : Crash Course ( including C++20 )
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Transform Your Spreadsheets with OpenAI API and Apps Script
شرکت:
Transform Your Spreadsheets with OpenAI API and Apps Script
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tracking Cryptocurrency Price Data with Python
شرکت:
Tracking Cryptocurrency Price Data with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Complete Splunk Enterprise Certified Admin Course 2023 (NEW)
شرکت:
Complete Splunk Enterprise Certified Admin Course 2023 (NEW)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Most In-Depth Google Analytics 4 (GA4) Course for 2023
شرکت:
The Most In-Depth Google Analytics 4 (GA4) Course for 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
TailwindCSS from A to Z: Master TailwindCSS Quickly
شرکت:
TailwindCSS from A to Z: Master TailwindCSS Quickly
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tailwind CSS and Nextjs  | Learn by building project
شرکت:
Tailwind CSS and Nextjs | Learn by building project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tableau Prep Masterclass: Data Preparation, Analysis & ETL
شرکت:
Tableau Prep Masterclass: Data Preparation, Analysis & ETL
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Symfony API Platform with React Full Stack Masterclass
شرکت:
Symfony API Platform with React Full Stack Masterclass
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build A BeReal Clone-SwiftUI
شرکت:
Build A BeReal Clone-SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲