وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

طراحی وب و برنامه نویسی

Binary: The Foundation of All Computing
شرکت:
Binary: The Foundation of All Computing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Fast C# by Windows Forms – Create Windows Apps, SQL in C#
شرکت:
Fast C# by Windows Forms – Create Windows Apps, SQL in C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Programming Design Patterns For Unity: Write Better Code
شرکت:
Programming Design Patterns For Unity: Write Better Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
10+ HTML CSS and JS Financial Web Apps –  Front-End Web Dev
شرکت:
10+ HTML CSS and JS Financial Web Apps – Front-End Web Dev
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Design Thinking Behind Assembly Language
شرکت:
Design Thinking Behind Assembly Language
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to Natural Language Processing in Python [2024]
شرکت:
Introduction to Natural Language Processing in Python [2024]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Automation Testing with Selenium and Python
شرکت:
Mastering Automation Testing with Selenium and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Interactive Angular Fundamentals – Practice-driven approach
شرکت:
Interactive Angular Fundamentals – Practice-driven approach
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Debugging Javascript / NodeJS
شرکت:
Debugging Javascript / NodeJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Data integration with SSIS – SQL Server Integration Services
شرکت:
Data integration with SSIS – SQL Server Integration Services
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Data Engineering 101: Data basics with SQL
شرکت:
Data Engineering 101: Data basics with SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 13 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Data Audit Methodology for Analytics Practitioners
شرکت:
Data Audit Methodology for Analytics Practitioners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
HTML CSS JavaScript for Beginners Modern Web Design Course
شرکت:
HTML CSS JavaScript for Beginners Modern Web Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
AI and Data Literacy for Business Professionals (2024)
شرکت:
AI and Data Literacy for Business Professionals (2024)
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Data Analysis and Machine Learning: Python + GPT 3.5 & GPT 4
شرکت:
Data Analysis and Machine Learning: Python + GPT 3.5 & GPT 4
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Cypress : The Fastest 3-Hour Course with In-Depth Learning
شرکت:
Cypress : The Fastest 3-Hour Course with In-Depth Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
CSS Full course From Beginners to Advance Level
شرکت:
CSS Full course From Beginners to Advance Level
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create a website and a blog without coding
شرکت:
Create a website and a blog without coding
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create a FullStack App with  AWS API Gateway and AWS AppSync
شرکت:
Create a FullStack App with AWS API Gateway and AWS AppSync
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create A Code Of Conduct That Reflect Your Company’s Values
شرکت:
Create A Code Of Conduct That Reflect Your Company’s Values
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Consuming RESTful API in SwiftUI Apps – Mini Course
شرکت:
Consuming RESTful API in SwiftUI Apps – Mini Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Hibernate: Advanced Development Techniques
شرکت:
Hibernate: Advanced Development Techniques
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Python Course: Learn From Beginner To Advanced
شرکت:
Complete Python Course: Learn From Beginner To Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
HARMONIC PATTERNS ALGO-TRADING WITH PYTHON AND BINANCE&BYBIT
شرکت:
HARMONIC PATTERNS ALGO-TRADING WITH PYTHON AND BINANCE&BYBIT
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳