وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

طراحی وب و برنامه نویسی

Generative AI and Workplace Transformation
Generative AI and Workplace Transformation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
C# Practice Interfaces and Abstract Classes
C# Practice Interfaces and Abstract Classes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
C# Practice Generic Collections
C# Practice Generic Collections
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
C# Practice Attributes
C# Practice Attributes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Build Three Real-World Python Applications
Build Three Real-World Python Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
AI Academy AI-100 2 Supervised Learning with Neural Networks
AI Academy AI-100 2 Supervised Learning with Neural Networks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
AI Academy AI-100 1 Demystifying AI
AI Academy AI-100 1 Demystifying AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Advanced Go Programming Data Structures, Code Architecture, and Testing
Advanced Go Programming Data Structures, Code Architecture, and Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Linux Workbook
شرکت:
The Linux Workbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Future of Presales – Powered by AI
شرکت:
The Future of Presales – Powered by AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Complete SQL Bootcamp: Go from Zero to Hero
شرکت:
The Complete SQL Bootcamp: Go from Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Complete HTML Course 2023
شرکت:
The Complete HTML Course 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Complete Course of HTTP and Web Services 2023
شرکت:
The Complete Course of HTTP and Web Services 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Complete Course of Apache Solr 2023
شرکت:
The Complete Course of Apache Solr 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Complete 2023 Roblox Studio Masterclass
شرکت:
The Complete 2023 Roblox Studio Masterclass
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Abundance Code: Cracking the Mindset for Wealth
شرکت:
The Abundance Code: Cracking the Mindset for Wealth
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
SQL Masterclass for High School students
شرکت:
SQL Masterclass for High School students
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Spring Boot, Microservices, Docker, Redis
شرکت:
Spring Boot, Microservices, Docker, Redis
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲