وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals with AZ900 Practice Test

سرفصل های دوره

Master Azure Fundamentals: Dive into AZ900, Cloud Computing, Microsoft Azure Fundamentals AZ900 w/ AZ-900 Practice Tests


1 - Introduction to the AZ900 Azure Fundamentals Course
 • 1 - Welcome to the AZ900 Exam Prep Course

 • 2 - About the Exam AZ900 Microsoft Azure Fundamentals
 • 2 - About the Exam AZ900 Microsoft Azure Fundamentals
 • 3 - Azure AZ900 Exam Reference Guide.html

 • 3 - AZ900 Introduction to Cloud Computing with Azure
 • 4 - Azure Basics What is Cloud Computing
 • 5 - Cloud Computing Service Model IAAS
 • 6 - Cloud Computing Service Model PAAS
 • 7 - Cloud Computing Service Model SAAS
 • 8 - Cloud Computing Deployment Models
 • 9 - Cloud Computing with Azure Knowledge Check

 • 4 - AZ900 Azure Architecture and Services
 • 10 - Setup Azure free account
 • 11 - What Azure free account includes
 • 12 - Cost management and billing
 • 13 - Azure spending limit Reference Guide.html
 • 14 - Azure physical infrastructure
 • 15 - Azure management infrastructure

 • 5 - AZ900 Azure Computer and Networking Services
 • 16 - What is Azure virtual network
 • 17 - Understanding Azure VM
 • 18 - Lab Creation of Azure windows VM
 • 19 - Connecting to windows VM and NSG rules
 • 20 - NSG at SubnetNIC level
 • 21 - Virtual network peering
 • 22 - Virtual network gateway and express route
 • 23 - Azure DNS
 • 24 - Creation of Web server
 • 25 - App service
 • 26 - Azure Functions
 • 27 - High availability and SLA
 • 28 - Availability Set
 • 29 - Availability set Important Note
 • 30 - Availability zone
 • 31 - Composite SLA
 • 32 - Virtual machine scale set VMSS
 • 33 - What are the containers
 • 34 - Docker architecture
 • 35 - Docker installation
 • 36 - Docker images
 • 37 - Creating a docker container
 • 38 - Azure container instances

 • 6 - AZ900 Azure Storage Services
 • 39 - What is Azure storage
 • 40 - Azure storage redundancy
 • 41 - Lab Creation of storage account
 • 42 - Storage services
 • 43 - Access tiers
 • 44 - Access tier Reference Guide.html
 • 45 - Data boxAzure Migrate
 • 46 - AzCopy
 • 47 - AzCopy Reference Guide.html
 • 48 - Azure storage explorer
 • 49 - Azure file Sync

 • 7 - AZ900 Azure Identity Access and Security
 • 50 - What is on premises active directory
 • 51 - What is Azure Active directory
 • 52 - Multiple tenants
 • 53 - Authentication vs Authorization
 • 54 - Relationship between Azure subscription and AzureAD
 • 55 - Understand scope for Azure RBAC
 • 56 - Management Groups
 • 57 - Resource Locks
 • 58 - Azure Policy
 • 59 - Azure AD connect
 • 60 - MFA
 • 61 - MFA Reference Guide.html
 • 62 - Conditional Access Policy
 • 63 - Zero Trust Model
 • 64 - Describe defenseindepth
 • 65 - Microsoft Defender for cloud

 • 8 - AZ900 Azure Management and Governance
 • 66 - Tools for managing and deploying Azure resources
 • 67 - Azure Advisor
 • 68 - Azure service health
 • 69 - Azure Monitor

 • 9 - AZ900 Azure Cloud benefits
 • 70 - High Availability
 • 71 - Scalability
 • 72 - Reliability
 • 73 - Predictability

 • 10 - AZ900 Cost Management in Azure
 • 74 - Azure Pricing Calculator
 • 75 - Total Cost of Ownership TCO Calculator

 • 11 - AZ900 Practice Test
 • 1 - Practice Test AZ900.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20525
  حجم: 2521 مگابایت
  مدت زمان: 412 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید