وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-104: Microsoft Azure Administrator – Full Course

سرفصل های دوره

Learn and Prepare for Azure 104 certification - Learn it the right way + 2 Full Practice Tests


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to AZ 104 Program
 • 2 - AZ-104T00A-ENU-Outline.pdf
 • 2 - Course Introduction
 • 3 - Disclaimer
 • 4 - Gratitude Thank you for your kind reviews
 • 5 - AZ-104-1.xlsx
 • 5 - September 24th 2021 Update

 • 2 - Azure Services An Overview
 • 6 - What Can you Expect in this Section
 • 7 - Overview of Azure Services
 • 8 - Using Azure Portal I
 • 9 - Using Azure Portal II
 • 10 - Using Azure CLI
 • 11 - Service Categories
 • 12 - Designing a Solution An Overview
 • 13 - How do you Manage these Services

 • 3 - Identity and Access Management IAM in Azure
 • 14 - Introduction to Identities
 • 14 - downloadable resource from microsoft.zip
 • 15 - Azure Active Directory Features and Benefits
 • 16 - Azure AD Vs On Premise Active Directory
 • 17 - Understanding Azure Active Directory Lab Activity
 • 18 - Managing Azure AD with Powershell Lab Activity
 • 19 - All About Azure AD Groups Lab Activity
 • 20 - Managing Azure AD Groups with Powershell Lab Activity
 • 21 - What is Multi Factor Authentication
 • 22 - Azure Multi Factor Authentication Lab Activity
 • 23 - Authentication methods
 • 24 - Types of Azure AD Users
 • 25 - Self Service Options in Azure AD
 • 26 - Azure AD Editions
 • 27 - What is Azure AD Join
 • 28 - Azure AD Connect
 • 29 - Azure AD connect Health
 • 30 - Azure AD B2B
 • 31 - Azure AD B2C
 • 32 - Monitoring Azure AD

 • 4 - Azure Governance & Compliance
 • 33 - Management Groups
 • 34 - Create Management Groups using Powershell and UI
 • 35 - Azure Subscriptions
 • 36 - How do you get a Azure Subscription
 • 37 - Azure Subscription Usage
 • 38 - Subscription User Types
 • 39 - Resource Limits and Quotas
 • 40 - Resource Tagging
 • 41 - Azure Pricing Calculator
 • 42 - Billing Alerts
 • 43 - Azure Reservations
 • 44 - RBAC Concepts
 • 45 - RBAC Roles
 • 46 - Azure AD Roles and Permissions
 • 47 - Role Definitions
 • 48 - Role Defintions Powershell
 • 49 - Azure Active Directory and Powershell
 • 50 - Azure Policy
 • 51 - Azure Policy Lab Activity I
 • 52 - Azure Policy WalkThrough and LAB Activity

 • 5 - Azure Administration
 • 53 - Azure Portal
 • 54 - Azure Mobile App
 • 55 - Azure Portal Demo
 • 56 - Azure Cloud Shell
 • 57 - Azure Cloud Shell Demo
 • 58 - Introduction to Powershell
 • 59 - Introduction to Powershell II
 • 60 - What is a Powershell Module
 • 61 - Azure Modules for Powershell
 • 62 - Manage Resource Groups with PS
 • 63 - Azure RM vs AZ
 • 64 - Demo Working with Azure CLI Locally
 • 65 - Benefits of Resource Manager
 • 66 - Resource providers
 • 67 - Resource Providers Lab Activity
 • 68 - Moving Resources
 • 69 - Resource Group Demo Lab Activity
 • 70 - Advantages of Using ARM Templates
 • 71 - What is JSON
 • 72 - Parameters and Variables
 • 73 - Azure Resource Manager Templates
 • 74 - Understanding JSON
 • 75 - Demonstration Run templates with PS
 • 76 - Interacting with VM using Powershell
 • 77 - Cleaning up Resources With Powershell
 • 78 - ARM Viz Tool

 • 6 - Azure Virtual Networking
 • 79 - Azure Network Introduction
 • 80 - Purpose of Virtual Networks
 • 81 - Virtual Networks LAB
 • 82 - Creating Virtual Networks with Powershell Lab Activity
 • 83 - What are Subnets
 • 84 - Multiple NICs LAB Activity
 • 85 - IP Addressing
 • 86 - Private IP Addresses
 • 87 - Public IP Addresses
 • 88 - Manage IP Addresses Lab Activity
 • 89 - Azure Service Endpoints
 • 90 - Why use Service Endpoints
 • 91 - Service Endpoints Demo
 • 92 - Services that Use Service Endpoints
 • 93 - Domain and Custom Domains
 • 94 - Azure DNS
 • 95 - DNS Delegation
 • 96 - Private Zone Scenario I
 • 97 - Private Zone Scenario II
 • 98 - Private DNS Demo
 • 99 - What are NSGs
 • 100 - Scope of NSGs
 • 101 - NSG Demo

 • 7 - Interconnectivity
 • 102 - Interconnectivity Intro
 • 103 - Vnet Peering
 • 104 - Benefits of Network peering
 • 105 - Vnet Peering Lab Activity
 • 106 - Gateway Transit
 • 107 - Service Chaining
 • 108 - Virtual Network Gateway
 • 109 - Virtual Network Gateway Lab I Point to Site
 • 110 - Virtual Network Gateway Lab II Point to Site
 • 111 - Express Route I
 • 112 - Express Route II
 • 113 - Express Route III
 • 114 - Azure Connectivity Comparision
 • 115 - Interconnectivity Conclusion

 • 8 - Network Traffic Management
 • 116 - Network Routing System Routes
 • 117 - Network Routing User Defined Routes
 • 118 - What is a Load Balancer I
 • 119 - What is a Load Balancer II
 • 120 - Public Load Balancer
 • 121 - Internal Load Balancer
 • 122 - Load Balancer SKU
 • 123 - Load Balancer Lab I
 • 124 - Load Balancer Lab II
 • 125 - Load Balancer Lab III
 • 126 - Azure Traffic Manager Profiles
 • 127 - Traffic Manager Priority Routing
 • 128 - Traffic Manager Performance Routing
 • 129 - Traffic Manager Geographic Routing
 • 130 - Traffic Manager Weighted Routing
 • 131 - Traffic Manager Profiles Lab Activity

 • 9 - Azure Storage
 • 132 - Azure Storage
 • 133 - Azure Storage Account
 • 134 - Standard and premium storage accounts
 • 135 - Storage Types
 • 136 - Creating Storage Account Lab Activity
 • 137 - Create Storage Account with Powershell Lab Activity
 • 138 - Create Storage Account with CLI Lab Activity
 • 139 - Azure Storage Explorer Introduction
 • 140 - Azure Blob Containers
 • 141 - Storage Performance Tiers
 • 142 - Uploading Blobs
 • 143 - Blob Access Policies
 • 144 - Blob Storage Pricing
 • 145 - Blob Storage Lab Activity
 • 146 - Azure Files
 • 147 - Files Vs Blobs
 • 147 - azure-files-and-file-sync.zip
 • 148 - Create Azure File Share Lab Activity
 • 149 - Creating File Share with Poweshell and Mouting on Linux Lab Activity
 • 150 - Secure File Transfer
 • 151 - File Share Snaphots
 • 152 - FIle Share Snapshots Lab Activity
 • 153 - Storage Security
 • 154 - Authorization Options
 • 155 - Shared Access Signatures
 • 156 - Shared Access Signatures Lab Activity
 • 157 - Storage Security Encryption
 • 158 - Customer Managed Keys
 • 159 - SAS Best Practices
 • 160 - Blob Public Access Level

 • 10 - Azure Virtual machines
 • 161 - Supported Operating Systems
 • 162 - What is not supported
 • 163 - What is Azure Compute
 • 164 - Virtual Machine I LAB
 • 165 - Virtual machine II LAB
 • 166 - Virtual Machine III LAB
 • 167 - Virtual Machine IV Lab
 • 168 - Virtual Machine V LAB
 • 169 - Virtual Machine VI Lab
 • 170 - Creating VM with Powershell
 • 170 - creating-vm-with-powershell.zip
 • 171 - Managing Linux Instances
 • 172 - Maintenance and Downtime
 • 173 - Availability Sets
 • 174 - Fault Domain and Update Domain
 • 175 - Custom Script Extensions
 • 176 - CSE LAB

 • 11 - Serverless Computing
 • 177 - Introduction
 • 178 - App Service Plan
 • 179 - App Service Plan Pricing Tiers
 • 180 - App Service Plan Scaling
 • 181 - Auto scaling Features Lab
 • 182 - Autoscale considerations
 • 183 - Creating a web app
 • 184 - Azure App service Features
 • 185 - Azure web app deployment options
 • 186 - Azure app deployment Slots
 • 187 - Authentication and Authorization
 • 188 - Web App Custom Domains
 • 189 - App Services Backup and Restore
 • 190 - What are Containers
 • 191 - Containers VS Virtual Machines
 • 192 - Containerization Benefits
 • 193 - What is Container Orchestration
 • 194 - Azure Container Instances Lab Activity I
 • 195 - Azure Container Instances Lab Activity II
 • 196 - Azure Container Instances Deploy with CLI Lab III
 • 197 - Build Custom Apps and Azure Container Registry LAB Activity
 • 198 - Azure Container Groups
 • 199 - What is Docker
 • 200 - Docker Terminologies
 • 201 - Azure Kubernetes Services
 • 202 - Azure Kubernetes Services Features
 • 203 - AKS Nodes and Clusters
 • 204 - AKS Networking Services
 • 205 - AKS Volumes
 • 206 - AKS Security
 • 207 - AKS and Azure AD Introduction
 • 208 - Kubernetes Service Accounts
 • 209 - AKS and Azure AD Roles and ClusterRoles
 • 210 - Kubernetes LAB Activity I
 • 211 - Kubernetes LAB Activity II
 • 212 - Kubernetes LAB Activity III
 • 213 - Kubernetes Architecture

 • 12 - Data Protection
 • 214 - Data Protection Agenda
 • 215 - Storage Account Replication Options
 • 216 - Local Redundant Storage
 • 217 - Zone Redundant Storage
 • 218 - GRS and RAGRS
 • 219 - GZRS and RAGZRS
 • 220 - Comparing Replication Strategies
 • 221 - Azure Backup
 • 222 - Recovery Services Vault Backup I
 • 223 - Recovery Services Vault Backup II
 • 224 - Recovery Services Vault Backup III
 • 225 - Azure Site Recovery
 • 226 - Data Protection for Virtual Machines
 • 227 - Image Vs Snapshots
 • 228 - Azure Site Recovery Replication LAB

 • 13 - Azure Monitoring
 • 229 - Azure Monitoring Service Introduction
 • 230 - Key Capabilities
 • 231 - Monitoring Data Platform
 • 232 - Log Data
 • 233 - Data Types
 • 234 - Azure Advisor
 • 235 - Azure Advisor Lab Activity
 • 236 - Activity Log Lab
 • 237 - Event Categories
 • 238 - Azure Alerts
 • 239 - Log Analytics
 • 240 - Log Analytics Lab Activity
 • 241 - Network Watcher Introduction
 • 242 - Network Watcher Connection Monitor Lab
 • 243 - Network Watcher Topology Demo
 • 244 - Network Watcher IP Flow Verify
 • 245 - Network Watcher Next Hop
 • 246 - Network Watcher Connection Troubleshoot

 • 14 - Azure 104 Certification 2021 Updates
 • 247 - Azure File Sync Introduction
 • 248 - Azure File Sync Lab Activity I
 • 249 - Azure File Sync Lab Activity II
 • 250 - Azure Import Export Service
 • 251 - Azure Import Export Service Lab Activity
 • 252 - Az Copy Introduction
 • 253 - Az Copy LAB Activity
 • 254 - Content Delivery Networks
 • 255 - CDN Benefits
 • 256 - How CDN works
 • 257 - Azure CDN Lab Activity
 • 258 - Azure Bastion Host End to End Lab
 • 259 - Adding Additonal Disk to VM
 • 260 - Azure Replication Strategy Theory
 • 261 - Azure Replication Strategy Lab
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 286
  حجم: 7043 مگابایت
  مدت زمان: 1066 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید