وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Architecting and Designing in Microsoft Azure

سرفصل های دوره

Learn and Prepare for Azure 30X certification - Learn it the right way


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Determine Workload Requirements
 • 2 - Gather information & requirements
 • 3 - Azure Cost Calculator Demo
 • 4 - Optmize Consumption Strategy
 • 5 - Optmize Compute Costs I
 • 6 - Optmize Compute Costs II
 • 7 - Optimize Identity Costs
 • 8 - Optimize network costs
 • 9 - Optimize Storage Costs
 • 10 - Monitoring strategy Agenda
 • 11 - Monitoring Strategy
 • 12 - Azure Compliance
 • 13 - Azure Monitor Overview
 • 14 - Azure Monitor Application Insights
 • 15 - Azure Monitor Scenarios
 • 16 - Organizing Resource
 • 17 - Compliance Azure Policy

 • 3 - Identity Security
 • 18 - Downloadable Resource from microsoft.txt
 • 18 - What is Identity and access Managment HIgh level
 • 19 - Access controls
 • 20 - What is Azure Active Directory
 • 21 - Azure AD B2B
 • 22 - azure ad b2c
 • 23 - Azure Active Directory Domain Services
 • 24 - Enterprise application Access control
 • 25 - Self Service

 • 4 - Authentication and authorization
 • 26 - Auth and Auth Intro
 • 27 - Authentication Authorization And Protocols
 • 28 - Azure AD AUthentication Optons
 • 29 - Identity Delegation
 • 30 - API Management and API Keys
 • 31 - Single Sign On
 • 32 - Configuring SSO LAB
 • 33 - Managed Identities
 • 34 - Azure Key Vault
 • 35 - MultiFactor Authentication
 • 36 - OpenID OAuth2 Lab

 • 5 - Design for risk prevention for identity
 • 37 - Risk prevention for identity Agenda
 • 38 - Identity Security and risk Management
 • 39 - Azure AD identity protecton
 • 40 - Conditional access
 • 41 - Azure AD PIM
 • 42 - AZure AD password protection
 • 43 - Azure AD Licensing

 • 6 - Monitoring for Identity and Security
 • 44 - Monitoring for Identity and Security Intro
 • 45 - Monitoring azure AD
 • 46 - Monitoring in PIM and Azure ad identioty protection
 • 47 - Azure AD connect Health

 • 7 - Design a data management strategy
 • 48 - Data Mangement Intro
 • 49 - Buidling Azure SQL Database 1
 • 50 - Buidling Azure SQL Database ii
 • 51 - Cosmos DB
 • 52 - SQL Dataware House
 • 53 - Azure data lake storage

 • 8 - Data Flow
 • 54 - Data Flow Introducton
 • 55 - Azure data flow fundamentals
 • 56 - Azure Data Factory
 • 57 - Azure DataBricks

 • 9 - Design a Data Protection Strategy
 • 58 - Design a Data protection Strategy introduction
 • 59 - Fundamentals of Data Protection
 • 60 - Azure SQL Data Protection
 • 61 - Azure SQL Data Networ Security
 • 62 - Data Protection for Azure Data Warehouse
 • 63 - Data protection for Cosmos DB

 • 10 - Monitoring the Data Management Platform
 • 64 - Introduction to Data platform Monitoring
 • 65 - Monitoring Data Management Platforms

 • 11 - Design a Site Recovery Strategy
 • 66 - Introduction
 • 67 - Principles of Disaster Recovery and Business Continuity
 • 68 - Azure Site Recovery Replication
 • 69 - Azure Site Recovery Backup

 • 12 - Design for High Availability
 • 70 - High Availability Introduction
 • 71 - Concepts of High Availability
 • 72 - High Availability for Azure Data Centers
 • 73 - High Availability for Azure Storage
 • 74 - High Availability for Connectivity

 • 13 - Design for Archival
 • 75 - Design for Archival Introduction
 • 76 - Design for Archival Fundamentals of Archival
 • 77 - Design for Archival Azure Storage Account & Using Account Tiers

 • 14 - Deployment
 • 78 - Deployment Introduction
 • 79 - Deployment Strategies
 • 80 - Azure Resource Manager Templates
 • 81 - Azure Automation

 • 15 - Migration
 • 82 - Migration Introduction
 • 83 - Migration Fundamentals
 • 84 - Azure Import Export Service

 • 16 - Integration
 • 85 - Introduction to Integration
 • 86 - Integration Fundamentals
 • 87 - Integration through API Management
 • 88 - Integration with Messaging Platforms
 • 89 - Integration with Events

 • 17 - Storage
 • 90 - Storage Fundamentals
 • 91 - Azure File Shares
 • 92 - Azure StoreSimple
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27509
  حجم: 3240 مگابایت
  مدت زمان: 604 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید