وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Tutorial: Automating AWS EFS, AWS EBS, and Amazon S3 Tutorial Online Training

سرفصل های دوره

1 Automatically Replicate Amazon S3 Storage to Filebase
 • 1 Intro to Amazon S3 Data Replication
 • 2 Solution Architecture- Amazon S3 Data Replication
 • 3 Configure Amazon S3 and AWS Lambda Integration
 • 4 Implement AWS Lambda Function to Retrieve S3 Objects
 • 5 Write Amazon S3 Objects to Filebase Storage
 • 6 Review and Conclusion

 • 2 Use Amazon S3 Storage as Local Filesystem
 • 7 Intro to Amazon S3 Object Storage as a Filesystem
 • 8 Connect a Local Ubuntu Linux Virtual Machine to S3 Storage
 • 9 Use Amazon S3 Storage From Docker Containers
 • 10 Mount S3 Filesystem using Named Credential Profiles
 • 11 Mount Filebase S3-Compatible Storage with s3fs

 • 3 Use Rclone to Copy Data Between Cloud Storage Systems
 • 12 Introducing the Rclone Data Management Tool
 • 13 Install Rclone on an Amazon EC2 Instance
 • 14 Configure Amazon S3 Remote for Rclone
 • 15 Configure Filebase Remote in Rclone
 • 16 Generate Source Data in Amazon S3 Cloud Storage
 • 17 Sync Data Between Amazon S3 and Filebase
 • 18 Monitor Progress of Rclone Sync Tasks

 • 4 Automate Amazon S3 Object Storage with PowerShell
 • 19 Getting Started with Amazon S3 Object Storage
 • 20 Setting Up Your Development Environment
 • 21 Create an Amazon S3 Bucket with PowerShell
 • 22 Create an Amazon S3 Bucket using PowerShell and AWS CloudFormation
 • 23 Upload a Local File to an S3 Bucket
 • 24 Download a File from an S3 Bucket
 • 25 Remove an S3 Object
 • 26 Delete an Amazon S3 Bucket
 • 27 Review and Call to Action

 • 5 Managing Amazon S3 Storage with Python and Boto3
 • 28 Introduction to Amazon S3 and Python Boto3 SDK
 • 29 Configure Remote Development Environment for Amazon S3 Programming
 • 30 Understanding Python Boto3 Module Structure
 • 31 Create Amazon S3 Bucket with Python and Boto3
 • 32 Storing Data in Amazon S3 Buckets with Python and Boto3
 • 33 Listing Objects in an Amazon S3 Bucket with Python and Boto3
 • 34 Paginate Object Listings in Amazon S3 Buckets with Python
 • 35 Delete Amazon S3 Objects and Bucket with Python Boto3

 • 6 Managing Amazon Elastic Block Store (EBS) Volumes with PowerShell
 • 36 Introduction to Amazon Elastic Block Store (EBS) and PowerShell Automation
 • 37 Install and Configure Your AWS PowerShell Development Tools
 • 38 Explore the Amazon EBS Management Commands in PowerShell
 • 39 Create an Amazon EBS Volume with PowerShell
 • 40 Attach and Detach Amazon EBS Volumes from EC2 Instances with PowerShell
 • 41 Reconfigure Amazon EBS Storage Class and IOPS with PowerShell

 • 7 Managing Amazon Elastic Block Store (EBS) with Python
 • 42 Introduction to Amazon Elastic Block Store (EBS) and Python Automation
 • 43 Understanding Python Automation APIs for Amazon EBS
 • 44 Create Amazon EBS Volumes with Python
 • 45 Find and Clean Up Unused EBS Volumes with Python
 • 46 Attach an EBS Volume to EC2 with Python
 • 47 Snapshot EBS Volumes with Python

 • 8 Managing Amazon Elastic FileSystem with PowerShell
 • 48 Intro to Amazon Elastic FileSystem and PowerShell Automation
 • 49 Set up PowerShell Environment for Amazon EFS
 • 50 Explore Amazon EFS PowerShell Commands
 • 51 Create Amazon EFS FileSystem with PowerShell
 • 52 Create Amazon EFS Mount Target with PowerShell
 • 53 Configure Policies on Amazon EFS with PowerShell

 • 9 Managing Amazon Elastic FileSystem with Python and Boto3
 • 54 Intro to Amazon Elastic FileSystem and Python Boto3 Module
 • 55 Set Up Python Automation Environment for Amazon EFS
 • 56 Create an Amazon EFS FileSystem with Python
 • 57 Add Mount Target to Amazon EFS Filesystem with Python
 • 58 Update Amazon EFS FileSystem Attributes with Python
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30488
  حجم: 9063 مگابایت
  مدت زمان: 522 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید