وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced GitLab and DevOps Training

سرفصل های دوره

This advanced GitLab and DevOps training will teach experienced IT professionals how to perform complex tasks by using GitLab.

When IT folks learn new tech, they tend to isolate each new tool from the many other tools available within the IT world. If they’re learning GitLab, for example, they only teach themselves how to use GitLab — which makes sense. But GitLab — or any other DevOps tool — isn’t siloed from the multitude of other DevOps tools. GitLab is one of many tools you can use to automate various development and operations tasks.


1. Deploy GitLab on Self-Hosted Infrastructure
 • 1. Deploy GitLab on Self-Hosted Infrastructure
 • 2. Learn About Self-Hosted GitLab Cloud Architecture
 • 3. Deploy Virtual Machine for Self-Hosting GitLab
 • 4. Configure DNS Records for Self-Hosted GitLab
 • 5. Install GitLab Omnibus Package for Linux
 • 6. Configure GitLab TLS Certificate and Access Credentials
 • 7. Setting Up and Verifying SMTP from GitLab

 • 2. Administer Self-Hosted GitLab Instances
 • 1. Intro to GitLab Self-Hosted Administration
 • 2. Enable GitLab Webhook Integration with RocketChat
 • 3. Test and Tweak GitLab Webhook Notification Message
 • 4. Deploy GitLab Shared Runner Infrastructure
 • 5. Enable Access to GitLab Metrics for Prometheus
 • 6. Enable and Explore Grafana for GitLab Omnibus

 • 3. Deploy Apps on Kubernetes with GitLab GitOps
 • 1. Intro to Kubernetes Deployment with GitLab GitOps
 • 2. Prepare GitLab GitOps Config and Kubernetes Cluster
 • 3. Install Kubernetes Agent for GitLab Service
 • 4. Build Private Container Image in GitLab Registry
 • 5. Authenticate to GitLab Container Registry from Kubernetes
 • 6. Deploy Private Container Image with GitLab GitOps

 • 4. Securely Self-Hosting GitLab with Cloudflare Tunnels
 • 1. Intro to Network Architecture for GitLab and Cloudflare Tunnels
 • 2. Register DNS Domain and Create Private Network
 • 3. Deploy Cloud Virtual Machines for GitLab and Cloudflared
 • 4. Install GitLab Package for Ubuntu Linux via Session Manager
 • 5. Install Cloudflared Agent for Tunneling
 • 6. Create Cloudflare Tunnel Public Hostname Rule

 • 5. Automate the GitLab REST API with PowerShell
 • 1. Intro to GitLab REST API
 • 2. Using PowerShell to Invoke REST APIs
 • 3. Authenticate to GitLab REST API
 • 4. Create GitLab Project with PowerShell
 • 5. Star and Unstar GitLab Projects via REST API
 • 6. Conditionally Delete GitLab Projects via REST API

 • 6. Manage Infrastructure as Code with GitLab and Ansible
 • 1. Intro to Ansible and GitLab CICD
 • 2. Create GitLab Pipeline to Install Ansible
 • 3. Create Ansible Playbook to Import SSH Key
 • 4. Add Cloud Linux VM to Ansible Playbook
 • 5. Add Linux Host Ansible In-memory Inventory
 • 6. Run Apt From Ansible Playbook Over SSH

 • 7. Control GitLab Instances using Ruby Rake Tasks
 • 1. Intro to Ruby Rake Tasks in GitLab Server
 • 2. Running GitLab Backup Task from Command Line
 • 3. Obtain Debugging Info From GitLab Task
 • 4. Execute Database Maintenance Tasks for GitLab Server
 • 5. Import GitHub Projects to GitLab Server

 • 8. Rundown of the GitLab GraphQL API
 • 1. Intro to GraphQL API for GitLab
 • 2. Compare and Contrast GitLab REST and GraphQL APIs
 • 3. Query GitLab Project Details with GraphQL API
 • 4. Run Multiple GitLab Resource Queries in GraphQL
 • 5. Query Related GitLab Resources with GraphQL
 • 6. Intro to Resource Mutations in GitLab GraphQL API

 • 9. Integrate Hashicorp Vault into GitLab Server
 • 1. Intro to GitLab Integration with Vault
 • 2. Deploy Hashicorp Vault as Docker Container
 • 3. Enable Vault KV-V2 Secrets Engine
 • 4. Configure JWT Authentication Method on Vault Server
 • 5. Create Vault Application Identity Role and JWT Claims
 • 6. Create Vault Access Control Policy
 • 7. Test GitLab CICD Pipeline with Vault Secrets

 • 10. Deploy Terraform Projects with GitLab
 • 1. Intro to GitLab CICD with Terraform
 • 2. Understanding the GitLab CICD Template for Terraform
 • 3. Add Terraform Provider Config and Authentication Token
 • 4. Deploy Cloud Virtual Machine with GitLab Pipeline
 • 5. Specify Multiple Terraform Environments in GitLab Projects
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17455
  حجم: 7397 مگابایت
  مدت زمان: 532 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید