وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Android & Linear Regression: Train ML models for Android

سرفصل های دوره

Train regression models for Android | Use regression models in Android | Tensorflow Lite models integration in Android


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Machine Learning & Deep Learning Introduction
 • 1. What is Machine Learning
 • 2. Supervised Machine Learning Regression & Classification
 • 3. Unsupervised Machine Learning & Reinforcement Learning
 • 4. Deep Learning and regression models training
 • 5. Basic Deep Learning Concepts

 • 3. Python A simple overview
 • 1. Google Colab
 • 2. Python Introduction & its datatypes
 • 3. Lists in Python
 • 4. Dictionary and Tuples in Python
 • 5. Loops and Conditional Statements in Python
 • 6. File Handling In Python

 • 4. Data Science Libraries Numpy, Pandas, Matplotlib
 • 1. Numpy Library
 • 2. Operations in Numpy
 • 3. Functions in Numpy
 • 4. Pandas library
 • 5. Loading CSV Files in Pandas
 • 6. Handling missing values in Pandas dataset
 • 7. Matplotlib library
 • 8. Images in Matplotlib

 • 5. Tensorflow and Tensorflow Lite
 • 1. Tensorflow Variables & Constants
 • 2. Tensorflow Shapes & Ranks of Tensors
 • 3. Ragged Tesnors & Matrix Multiplication in Tensorflow
 • 4. Tensorflow Operations
 • 5. Random Values in Tensorflow
 • 6. Tensorflow Checkpoints Save ML models

 • 6. Train a simple Regression Model and build Android Application
 • 1. Section Introduction
 • 2. Training a simple regression model for mobile devices
 • 3. Model Testing and Conversion into Tensorflow Lite
 • 4. Tensorflow Lite Model Training Overview
 • 5. Analysing trained tflite model
 • 6. Creating a new Android Studio Project and GUI of Application
 • 7. Adding Tensorflow Lite Library In Android & Loading Tensorflow Lite Model
 • 8. Passing Input to Tensorflow Lite Model in Android and Getting Output
 • 9. Using basic tflite regression model in Android overview

 • 7. Fuel Efficiency Prediction Training an advance regression model
 • 1. Section Introduction
 • 2. Data Collection Finding Fuel Efficiency Prediction Dataset
 • 3. Loading Dataset in Python for Model Training
 • 4. Handling missing Values in Fuel Efficiency Prediction Dataset
 • 5. Handling Categorical Columns in Dataset for Model Training
 • 6. Dataset Normalization
 • 7. Training Fuel Efficiency Prediction Model in Tensorflow
 • 8. Testing Trained Model and converting it to Tensorflow Lite Model
 • 9. Training Fuel Efficiency Prediction Model Overview

 • 8. Fuel Efficiency Prediction Android Application
 • 1. Setting up Android Application for fuel efficiency prediction
 • 2. Starter Application Overview
 • 3. Loading Tensorflow Lite models in Android
 • 4. Data Normalization in Android
 • 5. Passing input to Tensorflow Lite model in Android and getting output
 • 6. Testing fuel efficiency prediction android application
 • 7. Fuel Efficiency Prediction Android App Overview

 • 9. Training a house price prediction Model
 • 1. Section Introduction
 • 2. Getting dataset for training house price prediction model
 • 3. Loading dataset for training tflite model
 • 4. Training & Evaluating house price prediction model
 • 5. Retraining House Price Prediction Model

 • 10. Building House Price Prediction Android Application
 • 1. Setting Up Android Studio Project
 • 2. What we have done so far
 • 3. Data Normalization in Android
 • 4. Passing Input to house price prediction model in Android
 • 5. Testing house price prediction Android Application
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27504
  حجم: 2800 مگابایت
  مدت زمان: 289 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید