وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Face Recognition and Detection in Android- The 2024 Guide

سرفصل های دوره

Face Recognition in Android with Images and Videos, Build Security and Attendance Systems in Android | Java and Kotlin


1. Introduction
 • 1. Face Recognition & Detection in Android- 2024 Guide
 • 2. How Face Recognition is Performed in Android

 • 2. Choosing or Capturing Images in Android
 • 1.1 Course Resources.zip
 • 1. Course Resources
 • 2. Creating a new Android Project and Creating Application GUI
 • 3. Choosing Images From Gallery in Android
 • 4. One More Step
 • 5. Capturing Images using camera in Android
 • 6. Converting Images into Bitmap format in Android
 • 7. Image Picker in Android Overview

 • 3. Face Detection With Images in Android
 • 1. Section Introduction
 • 2.1 2FaceRecognitionWithImages.zip
 • 2.2 starter application code link.txt
 • 2. Setting Up Android Studio Project for Face Detection
 • 3. GUI of Face Recognition & Detection Android Application
 • 4. Configurations for Face Detection in Android Apps Development
 • 5. Detecting Faces in Android Applications With Images
 • 6. Drawing Rectangles Around Detected Faces in Android
 • 7. Performing Face Detection in Android With Images Overview

 • 4. Face Recognition With Images In Android
 • 1. Cropping the detected Faces in Android
 • 2. Tensorflow Lite Introduction
 • 3. What is model Quantization
 • 4. Loading Face Recognition Model in Android
 • 5. Analyzing a tflite model
 • 6. Passing Cropped Faces to Face Recognition Model
 • 7. Showing The Dialogue and Registering Faces
 • 8. Registering Faces Globally in Android
 • 9. Face Registration Overview
 • 10. Recognizing Registered Faces in Android
 • 11. Showing Registered Faces on Screen in Android
 • 12. Face Recognition Overview
 • 13. Using Mobile FaceNet in Android with Images

 • 5. Using Tensorflow Lite Models in Android for Face Recognition
 • 1. How we are loading a tflite Model in Android
 • 2. Passing input to a tflite model and getting the output in Android
 • 3. Comparing Face Embeddings in Android

 • 6. Storing Registered Faces In Database in Android
 • 1.1 dbhelper.zip
 • 1. Setting Up Database For Face Recognition With Images Android Application
 • 2. Registering Faces in DB and Getting List of Registered Faces in Android
 • 3. Testing Face Recognition With Images Application
 • 4. How Faces are being Registered in Database
 • 5. Getting Registered Faces From Database

 • 7. Realtime Face Recognition Displaying Live camera footage in Android
 • 1. Realtime Face Recognition Section Introduction
 • 2.1 3RealTimeFaceRecognition.zip
 • 2. Setting up Android Project for Realtime Face Recognition
 • 3. Displaying Live Camera Footage In Android
 • 4. Getting Frames on Live Camera Footage In Android
 • 5. Converting Frames into Bitmap In Android

 • 8. Realtime Face Recognition Register and Recognize Faces in Android
 • 1. Loading FaceNet Model in Android
 • 2. Registering Faces using Frames of Live Camera Footage in Android
 • 3. Recognizing Faces Using live Camera Footage in Android
 • 4. Showing Results on Screen In Realtime
 • 5. Testing Realtime Face Recognition Android Application
 • 6. Playing with certain values in Android
 • 7. Realtime Face Recognition Android Overview
 • 8. Switching Between Camera in Android
 • 9. Using Mobile FaceNet Model in Android with Live Camera Footage

 • 9. Storing Registered Faces In Database in Realtime Face Recognition Android
 • 1.1 dbhelper.zip
 • 1. Setting Up Database For Realtime Face Recognition in Android
 • 2. Registering Faces in DB and Getting Registered Faces In Realtime In Android
 • 3. Testing Realtime Face Recognition Android Application
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36591
  حجم: 3764 مگابایت
  مدت زمان: 330 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید