وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced React and Redux

سرفصل های دوره

Walkthroughs on advanced React v16.6.3 and Redux v4.0.0 - Authentication, Testing, Middlewares, HOC's, and Deployment


01 - Welcome! Lets Get Started!
 • 001 Course Resources.html
 • 001 diagrams.zip
 • 002 Join Our Community!.html

 • 02 - Testing
 • 001 Required Boilerplate - DO NOT SKIP.html
 • 001 boilerplate.zip
 • 002 Project Generation
 • 003 Our First Test
 • 004 Introduction to Jest
 • 005 App Overview
 • 006 Installing Dependencies
 • 007 React and Redux Design
 • 008 What Do We Test
 • 009 Starting from Scratch
 • 010 Rendering the App
 • 011 Showing Components in the App
 • 012 Valid Test File Names
 • 013 Test Structure
 • 014 Tricking React with JSDOM
 • 015 Verifying Component Existence
 • 016 Test Expectations
 • 017 Limiting Test Knowledge
 • 018 Enzyme Setup
 • 019 Enzyme Renderers
 • 020 Expectations for Component Instances
 • 021 Exercise Time!
 • 022 Expecting the Comment List
 • 023 Absolute Path Imports
 • 024 Code Reuse with BeforeEach
 • 025 Comment Box Component
 • 026 TextArea Implementation
 • 027 CommentBox Test File
 • 028 Asserting Element Existence
 • 029 AfterEach Statements
 • 030 Simulating Change Events
 • 031 Providing Fake Events
 • 032 Forcing Component Updates
 • 033 Retrieving Prop Values
 • 034 Form Submit Exercise
 • 035 Exercise Solution
 • 036 Describe Statements
 • 037 Redux Setup
 • 038 The Provider Tag
 • 039 The SaveComment Action Creator
 • 040 Bonding React with Redux
 • 041 Redux Test Errors
 • 042 Adding a Root Component
 • 043 Testing Reducers
 • 044 Handling Unknown Types
 • 045 Testing Action Creators
 • 046 Comment List Wireup
 • 047 Getting Data Into Redux
 • 048 Redux Initial State
 • 049 Cheerio Queries
 • 050 One More Feature
 • 051 Fetching a Remote Resource
 • 052 Parsing Comment List
 • 053 Integration Tests
 • 054 Integration Tests in Action
 • 055 Fixing a Broken Test
 • 056 Simulating Button Clicks
 • 057 Why the Failure
 • 058 Faking Requests with Moxios
 • 059 The Reason for Failure
 • 060 Introducing a Pause
 • 061 Moxioss Wait Function
 • 062 App Wrapup

 • 03 - Higher Order Components
 • 001 An Introduction to Higher Order Components
 • 002 Connect - A Higher Order Component
 • 003 App Overview
 • 004 Adding React Router
 • 005 Adding Routes
 • 006 Auth Reducer
 • 007 Rendering a Header
 • 008 Wiring Up State
 • 009 Changing Auth State
 • 010 Steps for Building a HOC
 • 011 Forced Navigation with React Router
 • 012 Creating the HOC
 • 013 Placing Reusable Logic
 • 014 Passing Through Props

 • 04 - MIddlewares with Redux
 • 001 Introduction to Middlewares
 • 002 The Purpose of Redux Promise
 • 003 How Async Middlewares Work
 • 004 Crazy Middleware Syntax
 • 005 Forwarding Actions
 • 006 Waiting for Promise Resolution
 • 007 Observing the Middleware
 • 008 State Validation Middleware
 • 009 JSON Schema
 • 010 Generating JSON Schema
 • 011 Middleware Creation
 • 012 Emitting Warnings

 • 05 - Server Setup - Authentication
 • 001 Introduction to Authentication
 • 002 Cookies vs Tokens
 • 003 Scalable Architecture
 • 004 Server Setup
 • 005 More Server Setup
 • 006 Express Middleware
 • 007 Express Route Handler
 • 008 Mongoose Models
 • 009 MongoDB Setup
 • 010 Inspecting the Database
 • 011 Authentication Controller
 • 012 Searching for Users
 • 013 Creating User Records
 • 014 Encrypting Passwords with Bcrypt
 • 015 Salting a Password
 • 016 JWT Overview
 • 017 Creating a JWT
 • 018 Installing Passport
 • 019 Passport Strategies
 • 020 Using Strategies with Passport
 • 021 Making an Authenticated Request
 • 022 Signing in with Local Strategy
 • 023 Purpose of Local Strategy
 • 024 Bcrypt Full Circle
 • 025 Protecting Signin Route
 • 026 Signing Users In
 • 027 Server Review

 • 06 - Client Side Auth
 • 001 Required Boilerplate - DO NOT SKIP.html
 • 001 client-boilerplate.zip
 • 002 Client Overview
 • 003 Lib Installs
 • 004 The App Component
 • 005 Creating the Header
 • 006 Wiring Up React Router
 • 007 Scaffolding the Signup Form
 • 008 Including Redux
 • 009 ReduxForm for Signup
 • 010 Handling Form Submission
 • 011 Wiring Up Middleware
 • 012 Basics of Redux Thunk
 • 013 Calling the API
 • 014 Code Cleanup with Compose
 • 015 CORS in a Nutshell
 • 016 Solution to CORS Errors
 • 017 Dispatching Actions
 • 018 Displaying Auth Errors
 • 019 Redirect on Signup
 • 020 Feature Component
 • 021 The Require Auth HOC
 • 022 Reference - HOC Code.html
 • 023 Persisting Login State
 • 024 Signing Out a User
 • 025 Automatic Sign Out
 • 026 The Signin Component
 • 027 The Signin Action Creator
 • 028 Updating the Header
 • 029 Header Styling
 • 030 Auth Wrapup

 • 07 - Important - OLD VERSION OF COURSE - React v14
 • 001 Note on the Following Lectures.html
 • 002 Note.html
 • 003 Project Setup
 • 004 A First Spec
 • 005 Core Testing - Describe, It, Expect
 • 006 Test Reporting
 • 007 Feature Mockups
 • 008 Test Structure Setup
 • 009 Comment Box Tests
 • 010 Testing Class Names
 • 011 Using beforeEach to Condense Tests
 • 012 Expecting Child Elements
 • 013 Simulating Events
 • 014 Testing Controlled Components
 • 015 Form Submit Event
 • 016 Stub Comment List
 • 017 Expectations on Content
 • 018 Assertions with Lists
 • 019 Testing Action Creators
 • 020 Action Creator Shortcuts
 • 021 TDD Comments Reducer
 • 022 Spec Failures After Code Change
 • 023 Purpose of Chai and Mocha
 • 024 App Review
 • 025 Test Helper From Scratch
 • 026 JSDom Setup
 • 027 More JSDom Setup
 • 028 TestUtils Library
 • 029 Defining RenderComponent
 • 030 Finishing RenderComponent Helper
 • 031 Simulate Helper
 • 032 Test Helper Review
 • 033 What is a Higher Order Component
 • 034 Connect and Provider
 • 035 Authentication HOC Overview
 • 036 Header Setup
 • 037 React Router Setup
 • 038 Authentication Reducer
 • 039 Action Creator Hookup
 • 040 Authentication Higher Order Component
 • 041 HOC Scaffold Code
 • 042 Nesting Higher Order Components
 • 043 Accessing React Router on Context
 • 044 Class Level Properties
 • 045 Handling HOC Edge Cases
 • 046 Higher Order Components Review
 • 047 Middleware Overview
 • 048 App Building Plan
 • 049 Users Reducer
 • 050 Static Users Action Creator
 • 051 Rendering a List of Users
 • 052 CSS Cleanup
 • 053 Pains Without Middleware
 • 054 Middleware Stack
 • 055 Middleware Internals
 • 056 Handling Unrelated Actions
 • 057 Handling Promises
 • 058 Middleware Review
 • 059 Client Setup
 • 060 App Architecture
 • 061 Component and State Design
 • 062 Header Component
 • 063 Scaffolding the Signin Form
 • 064 Adding Signin Form
 • 065 Action Creator with Many Responsibilities
 • 066 Introducing Redux Thunk
 • 067 Signin Action Creator
 • 068 CORS In a Nutshell
 • 069 Serverside Solution for CORS
 • 070 Programmatic Navigation
 • 071 Updating Auth State
 • 072 Breather and Review
 • 073 LocalStorage and JWT
 • 074 Auth Error Messaging
 • 075 Displaying Errors
 • 076 Header Logic
 • 077 Signout Component
 • 078 Signout Action Creator
 • 079 Signup Component
 • 080 Signup Form Scaffolding
 • 081 Redux Form Validation
 • 082 Implementing Validation Logic
 • 083 More On Validation
 • 084 Signup Action Creator
 • 085 Finish Up Signup
 • 086 Securing Individual Routes
 • 087 Root IndexRoute
 • 088 Automatically Authenticating Users
 • 089 Making Authenticated API Requests
 • 090 Handling Data from Authenticated Requests
 • 091 Authentication Wrapup

 • 08 - Extras
 • 001 Bonus!.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20355
  حجم: 6531 مگابایت
  مدت زمان: 1255 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید