در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows PowerShell Desired State Configuration

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course is designed for Windows IT Pros who are using Windows PowerShell and Desired State Configuration to manage on-premises deployments and configurations of Windows servers


01. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Introduction to Desired State Configuration
 • 1. Version Check
 • 2. The Need for DSC
 • 3. Configuration Management Concepts
 • 4. DSC Past, Present, and Future
 • 5. Course Set Up
 • 6. Additional DSC Resources

 • 03. DSC Fundamentals
 • 1. DSC Requirements
 • 2. DSC Terminology
 • 3. DSC Resources
 • 4. DSC Concepts
 • 5. Demonstration DSC in Action
 • 6. Key Take Aways

 • 04. Creating a DSC Configuration
 • 1. Creating a Simple Configuration
 • 2. Using DSC Resources
 • 3. Compiling the Configuration
 • 4. Configuring the Local Configuration Manager
 • 5. Demonstration DSC Resources
 • 6. Demonstration DSC Configurations

 • 05. Deploying a DSC Configuration
 • 1. Preparing the Node
 • 2. Deploying a Configuration
 • 3. Verify a Configuration Deployment
 • 4. Demonstration Preparing to Deploy
 • 5. Demonstration Deploying a Configuration
 • 6. Demonstration Verifying a Configuration

 • 06. Advanced Configurations
 • 1. Leverage PowerShell
 • 2. Using Configuration Data
 • 3. Using Plaintext Credentials
 • 4. Using Secure Credentials
 • 5. Demonstration Using Parameterized Configurations
 • 6. Demonstration Using Configuration Data
 • 7. Demonstration Using Secure Credentials

 • 07. Creating Custom Resources
 • 1. Custom DSC Resources
 • 2. Using the Script Resource
 • 3. Demonstration Using the Script DSC Resource
 • 4. Creating a Custom DSC Resource Module
 • 5. Demonstration Building a MOF Based Custom DSC Resource
 • 6. Demonstration Using a MOF Based Custom DSC Resource
 • 7. Creating a Class Based DSC Resource Module
 • 8. Demonstration Building a Class Based Custom DSC Resource
 • 9. Using a Class Based Custom DSC Resource

 • 08. Troubleshooting DSC
 • 1. Getting DSC Status
 • 2. Testing DSC Status
 • 3. Testing with Invoke DSCResource
 • 4. Managing Configuration Documents
 • 5. DSC Event Logs
 • 6. Using DSC Debug Mode
 • 7. Demonstration Using DSC Debug Mode
 • 8. Mistakes and Best Practices

 • 09. Using a Pull Server
 • 1. Introducing the Pull Server
 • 2. Demonstration Setting Up a Pull Server
 • 3. Deploying Pull Server Configurations and Resources
 • 4. Deploying Pull Server Resources
 • 5. Demonstration Deploying Configurations
 • 6. Demonstration Deploying Resources
 • 7. Configuring the Local Configuration Manager
 • 8. Demonstration Configuring the Local Configuration Manager
 • 9. Demonstration Using the Pull Server

 • 10. Advanced DSC Techniques
 • 01. Using Named Configurations
 • 02. Demonstration Using Named Configurations
 • 03. Using Partial Configurations
 • 04. Demonstration Using Partial Configuration
 • 05. DSC Reporting
 • 06. Demonstration Custom DSC Reporting
 • 07. Demonstration Using the DSC Reporting Feature
 • 08. Demonstration Community DSC Reporting Options
 • 09. DSC Recommendations
 • 10. Course Summary