در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Using Hooks in React 18

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you how to best use React Hooks, how to build your own Hooks, and how to combine Hooks together to make awesome React apps.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. More About React Hooks and Their Benefits
 • 3. Where to Find the Source Code for This Course
 • 4. Our Demonstration Code, Starting Point with No Hooks
 • 5. The Completed App at the End of the Course
 • 6. The React Component Tree Browser in VS Code

 • 3. Understanding React Hooks
 • 1. Introduction
 • 2. Implementing the useState React Hook in a Function Component
 • 3. Adding useEffect to Our Simple React App
 • 4. The Three Rules of React Hooks
 • 5. Building a useState React Hook Try #1
 • 6. Building a useState React Hook Try #2
 • 7. Building a useState React Hook Try #3
 • 8. Takeaways

 • 4. The Built-in Hooks useState, useEffect, and useReducer
 • 1. All the Hooks in React
 • 2. Review of useState and useEffect
 • 3. Coding useState and useEffect
 • 4. An Interactive UI with useState
 • 5. Learn useReducer Basics
 • 6. Converting a Call useState to useReducer
 • 7. ow useReducer Extends useStates Capabilities

 • 5. The Built-in React Hooks useRef, useContext, useMemo, and useCallback
 • 1. The Basics of useRef
 • 2. Code useRef for Colorizing an Image
 • 3. Learn useContext Basics
 • 4. Implement Theme Switcher with useContext
 • 5. Takeaways

 • 06. Using Context and Custom React Hooks for a Redux-like Experience
 • 01. Combining React Context and Hooks
 • 02. Extract Context to a Component
 • 03. Optimize Context Location
 • 04. Extract a Custom Hook from Context
 • 05. A Custom React Hook for REST Calls
 • 06. Shared Context and the App Home Page
 • 07. Context and the Speaker Landing Pages
 • 08. Adding a Pivot Menu for Speakers
 • 09. Leveraging the useEffect Dependency Array
 • 10. Takeaways

 • 7. Leveraging React Hooks and Context for Modal Popup Forms
 • 1. Creating Modal Dialogs in React
 • 2. The Speaker Modal Popup Coding Plan
 • 3. Coding Our Speaker Edit Modal Popup
 • 4. Finish Coding Our Speaker Modal Dialog
 • 5. Coding the Add and Delete Speaker Modal Dialog
 • 6. Takeaways

 • 8. Improving React Performance with useMemo, memo, and useCallback
 • 1. Hooks and React App Performance
 • 2. The Case for useMemo
 • 3. Adding useMemo to Minimize Rerenders
 • 4. Adding useCallback to Improve React App Performance
 • 5. Takeaways

 • 9. Improve UI Experience with useDeferredValue and useTransition
 • 1. The Hooks useDeferredValue and useTransition Introduction
 • 2. Basics of useDeferredValue
 • 3. useDeferredValue for Search in Our Speaker App
 • 4. Basics of useTransition
 • 5. useTransition for Search in Our Speaker App
 • 6. Takeaways

 • 10. Course Takeaways
 • 1. Takeaways