در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Apollo: Performance Management Playbook

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you how to more efficiently build GraphQL applications that use both the Apollo client and server technologies.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Building a Simple and Performant Apollo Server
 • 01. Version Check
 • 02. Learn Why Apollo GraphQL Is a Win for Both Client and Server Developers
 • 03. Building an Apollo GraphQL Server with Node Using One JavaScript File
 • 04. Using GQL to Create Our TypeDefs
 • 05. Building Field Level Resolvers for Our Schema
 • 06. Launching Our Apollo Server with Our Just Defined Schema and Resolvers
 • 07. Understanding Apollo Servers Automatic Resolver Creation
 • 08. Integrating REST As Our Speaker Data Source With json-server
 • 09. Integrating and Launching json-server with Our Apollo Server
 • 10. Inserting, Updating, and Deleting Speaker Data with Mutations
 • 11. Run Our New Insert, Update, and Delete Mutations in Playground

 • 3. Building a Simple and Performant Client App
 • 1. The Apollo GraphQL Client Introduction
 • 2. Creating a Simple React App with Next.js
 • 3. Adding the Apollo Client to Our React App
 • 4. Adding the Apollo Client useQuery to Our React App
 • 5. Install and Use the Apollo Chrome Debugger Extension
 • 6. useMutation for Updating a Speaker Record
 • 7. useMutation for Deleting a Speaker Record
 • 8. useMutation for Adding a Speaker Record

 • 4. Learning Apollo Client Caching Techniques
 • 1. Why Use Cache in the Apollo GraphQL Client
 • 2. Normalizing Data for the Apollo Cache
 • 3. The Pattern for Adding, Updating, and Deleting from Cached Lists
 • 4. Fixing Insert and Delete Mutations to Modify Apollo Cache
 • 5. Implementing Optimistic UI for Updating and Deleting Speaker Records
 • 6. Sorting Displayed Speakers Using Apollo Cache

 • 5. Using Apollo Client for Redux-like State Management
 • 1. Understand How to Manage State With the Apollo Client
 • 2. Refactor and Reorganize Our React Client Code
 • 3. Field Policy Overview and Creating a New Combined First-last Local-only Field
 • 4. Working with Reactive Variables Including LightDark Theme Example
 • 5. Combining Reactive Variables and Local-only Fields for Redux-like Behavior

 • 06. Learning to Use Offset and Infinite Pagination with Apollo
 • 01. Pagination Basics
 • 02. Updating Our GraphQL Server to Support Number Based Paging
 • 03. Numbered Page Pagination Including Forward and Back Navigation
 • 04. Add State Change Actions on Pagination Toolbar
 • 05. Preparing for Offset and Cursor Based Pagination
 • 06. Adding Results with Cursors to Our GraphQL Server
 • 07. Updating Our Cache Field Policy to Support Load-more Style Pagination
 • 08. Updating Our React UI for Load-more Style Pagination
 • 09. Adding Sessions Data to Our GraphQL Server
 • 10. Generalizing Our Load-more Pagination the Apollo Way
 • 11. Applying Our Generalized Load-more Paging to Our New Sessions Data

 • 7. Using the DataLoader to Improve Server Response Times
 • 1. Learn Why We Need a DataLoader
 • 2. Add a Room Type and Make It a Field for Each Session Type
 • 3. Add a DataLoader for Retrieving a Room for Each Conference Session
 • 4. Add a DataLoader for Retrieving Sessions for Each Conference Speaker
 • 5. Integrate Our Speakers Sessions and Rooms Our React UI

 • 8. High Performance Caching Strategies with Apollo Server
 • 1. To Cache or Not to Cache
 • 2. Setting Cache Hints in Your GraphQL Server
 • 3. The GET Method and Automatic Persisted Queries
 • 4. Implementing Automatic Persisted Queries for Best Caching

 • 9. Improving Performance with Server-side Rendering and Serverless Computing
 • 1. Serverless and Server-side Unrelated but Both Important
 • 2. Serverless Computing and Apollo GraphQL
 • 3. Looking Ahead at Our Final Server-side Rendered App
 • 4. Updating Our Apollo Client Custom Hook for Server-side Render
 • 5. Adding Server-side Rendering Functionality to Our Paged Speak
 • 6. Supporting Query Parameters Like Page Number Passed to Our Se
 • 7. Module and Course Takeaways