وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Ultimate DevOps Course 2023 – Jenkins, Terraform, AWS

سرفصل های دوره

Speak confidently about  DevOps CICD from your own personal experience implementing the pipelines in this course.


1. Welcome! & DevOps Introduction
 • 1. About Your Instructor
 • 2. Please introduce yourself via our DevOps Forum
 • 3. Course Highlights
 • 4. Jenkins Server Preview
 • 5. DevOps Course Quick Start
 • 6. Course Objectives
 • 7. Prerequisites For This Course
 • 8. DevOps Goals
 • 9. DevOps Life Cycle
 • 10. DevOps Roles
 • 11. DevOps Tools
 • 12. DevOps Continuous Integration & Continuous Delivery Definitions
 • 13. Assignment Create Your Accounts.html
 • 14. Step by Step LAB Configure your Workstation with AWS and Git.html

 • 2. Jenkins Introduction, Installation & Setup
 • 1. Section RoadMap
 • 2. LESSON Jenkins Introduction
 • 3. Jenkins Installation Create an Instance Role for your EC2 Instance
 • 4. Jenkins Installation Create a Security Group for Your EC2 Instance
 • 5. Jenkins Installation Create your EC2 Instance and assign the SG and EC2 Role
 • 6. Jenkins Installation Connect to your EC2
 • 7. Jenkins Installation Install Jenkins in an EC2 Instance
 • 8. Jenkins Installation Jenkins Global Configuration
 • 9. Jenkins Installation Jenkins Additional Configuration
 • 10. Stopping and Restarting your EC2 Instance
 • 11. Step by Step LAB Jenkins Installation.html
 • 12. LESSON Jenkins Tour
 • 13. Tips On Using The Lab Documents
 • 14. LESSON Jenkins Job
 • 15. Step by Step LAB Create Freestyle, Upstream and Downstream Jenkins Jobs.html
 • 16. Jenkins Job Step By Step Freestyle Jobs Introduction
 • 17. Step by Step LAB Create Freestyle, Upstream and Downstream Jenkins Jobs.html
 • 18. Jenkins Views
 • 19. Create a Jenkins Views that includes all of your Freestyle Jobs
 • 20. Create a Jenkins Views that includes all of your Freestyle Jobs (Step By Step).html

 • 3. Jenkins Pipelines Introduction & Phase 1 Pipeline job
 • 1. Road Map - Section 3
 • 2. LESSON Pipelines & JenkinsFiles
 • 3. Pipelines & JenkinsFiles Resources.html
 • 4. Jenkins Pipeline Job introduction
 • 5. Jenkins Pipeline Job PART 1 Create Your GitHub Repo
 • 6. Jenkins Pipeline Job PART 2 Run the Spring PetClinic App on your local terminal
 • 7. Jenkins Pipeline Job Part 3 Run the PetClinic Application from Jenkins
 • 8. Jenkinsfile Explanation
 • 9. Step by Step LAB Create a Jenkins Pipeline Job.html

 • 4. Packer Introduction & Phase 2 Pipeline Job
 • 1. Class RoadMap
 • 2. LESSON Packer Introduction
 • 3. Jenkins Package Job Install Packer on your Jenkins EC2 Instance
 • 4. Create the Packer GitHub Repo Part 1 Create the PetClinic Package Repo
 • 5. Create the Packer GitHub Repo Part 2A Base Image Explanation
 • 6. Create the Packer GitHub Repo Part 2B Create Base Image
 • 7. Create the Packer GitHub Repo Part 2C Create PetClinic Image from your local PC
 • 8. Create the Packer GitHub Repo Part 2D Package Repo Explanation
 • 9. Add the Package Job to Jenkins Part 1 Install Packer on Jenkins
 • 10. Add the Package Job to Jenkins Part 2 Add the Package Job to Jenkins
 • 11. Add the Package Job to Jenkins Part 3 Add Package Job to the MultiJob Pipeline
 • 12. Step by Step LAB Create Package Job - Build Application AMI.html

 • 5. Terraform Introduction & Phase 3 Exploratory Testing Job
 • 1. Road Map
 • 2. LESSON DevOps & Terraform
 • 3. LESSON Terraform Introduction
 • 4. LESSON Terraform Language
 • 5. Exploratory Testing Job Install Terraform On Your Local Terminal
 • 6. Create the Exploratory GitHub Repo Part 1 Create The PetClinic Repo
 • 7. Create the Exploratory GitHub Repo Part 2 Terraform Local Run & Explanation
 • 8. Add the Exploratory Job to Jenkins Part 1 Install Terraform on Jenkins
 • 9. Add the Exploratory Job to Jenkins Part 2 Prework for PetClinic on Jenkins
 • 10. Add the Exploratory Job to Jenkins Part 3 Add Exploratory Job to Jenkins
 • 11. Add the Exploratory Job to Jenkins Part 3 Add Job to MultiJob Pipeline
 • 12. Step by Step LAB Exploratory Testing Job.html

 • 6. JMeter Introduction & Phase 3 JMeter API Test
 • 1. Road Map
 • 2. LESSON JMeter
 • 3. Install JMeter on your local windows machine
 • 4. Install JMeter on your local ubuntu machine (optional)
 • 5. Create the API Testing GitHub Repo Part 1 Create The PetClinic API Repo
 • 6. Create the API Testing GitHub Repo Part 2 JMeter API Test Explanation
 • 7. Create the API Testing GitHub Repo Part 3 Create JMeter API Test
 • 8. Create the API Testing GitHub Repo Part 4 Run Your JMeter Test On Your Local PC
 • 9. Create the API Testing GitHub Repo Part 5 JMeter API Repo Explained
 • 10. Add the API Job to Jenkins Part 1 Install JMeter on Jenkins
 • 11. Add the API Job to Jenkins Part 2 Add the PetClinic API Job to Jenkins
 • 12. Add the API Job to Jenkins Part 3 Add Job to Your MultiJob Pipeline
 • 13. Step by Step LAB API Testing Job.html

 • 7. Final Job - JMeter Performance Test
 • 1. Road Map
 • 2. Create the Performance Testing GitHub Repo Part 1 Create Performance Test Repo
 • 3. Create the Performance Testing GitHub Repo Part 2 Create the Performance Job
 • 4. Create the Performance Testing GitHub Repo Part 3 Performance Repo Explained
 • 5. Add the Performance Job to Jenkins Part 1 Add the Job to Jenkins
 • 6. Add the API Job to Jenkins Part 2 Add the Job to your MultiJob Pipeline
 • 7. Step by Step LAB Performance Testing Job.html

 • 8. DevOps Improvement (Optional)
 • 1. Assignment DevOps Improvement.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19543
  حجم: 3702 مگابایت
  مدت زمان: 543 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید