وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python – The Practical Guide

سرفصل های دوره

Learn Python from the ground up and use Python to build a hands-on project from scratch!


1 - Getting Started
 • 1 - Introduction
 • 2 - What is Python
 • 3 - Join our Online Learning Community.html
 • 4 - Setting Up Python
 • 5 - Running Python 3 as a Default on macOS.html
 • 6 - Writing our First Python Code
 • 7 - What is the Blockchain
 • 7 - blockchain-basics.pdf
 • 8 - Course Outline
 • 9 - Python Alternatives
 • 10 - Understanding the Python Versions
 • 11 - How To Get The Most Out Of This Course
 • 12 - Useful Resources Links.html

 • 2 - Diving Into the Basics of Python
 • 13 - Module Introduction
 • 14 - Understanding the REPL and Data Types
 • 15 - Working with Variables
 • 16 - Working with Numbers
 • 16 - python-data-types.pdf
 • 17 - Using Operators
 • 17 - python-operators.pdf
 • 18 - Understanding a Special Behaviour when Working with Numbers
 • 19 - Working with Strings
 • 20 - Working with Lists
 • 20 - python-lists.pdf
 • 21 - Adding Removing List Items
 • 22 - Preparing the Blockchain The Theory
 • 22 - current-blockchain-design.pdf
 • 23 - Installing our IDE
 • 24 - Using Functions to Add List Items
 • 25 - Blockchain Theory Understanding Blocks.html
 • 26 - Accessing the Last List Item
 • 27 - Adding Arguments to Functions
 • 28 - Understanding the return Keyword
 • 29 - Using Default Arguments
 • 30 - Working with Keyword Arguments
 • 30 - python-functions.pdf
 • 31 - Using the input Function
 • 32 - Avoiding Repetitive Code Execution
 • 33 - Understanding the Variable Scope
 • 34 - Exploring the Official Documentation
 • 35 - Adding Comments and Doc Strings
 • 36 - Structuring Multi Line Code in Python
 • 36 - basic-syntax-01-finished-and-commented.zip
 • 37 - Wrap Up
 • 37 - module-01-summary.pdf
 • 38 - Useful Resources Links.html
 • 38 - basic-syntax-01-finished-and-commented.zip
 • 38 - module-01-summary.pdf
 • 38 - python-data-types.pdf
 • 38 - python-functions.pdf
 • 38 - python-lists.pdf
 • 38 - python-operators.pdf

 • 3 - Working with Loops Conditionals
 • 39 - Module Introduction
 • 40 - Understanding Loops Theory
 • 40 - python-loops.pdf
 • 41 - Creating a for Loop
 • 41 - loops-if-01-created-for-loop.zip
 • 42 - Creating a while Loop
 • 42 - loops-if-02-created-while-loop.zip
 • 43 - Closing the REPL.html
 • 44 - Understanding Conditionals Theory
 • 45 - Adding ifelse to our Blockchain
 • 46 - Working with elif
 • 46 - python-if-elif.pdf
 • 47 - Understanding break continue
 • 48 - Improving our Code with Loops Conditionals
 • 48 - loops-if-03-understanding-break-continue.zip
 • 49 - Understanding Boolean Operators is in
 • 49 - python-booleans.pdf
 • 50 - The not Keyword
 • 51 - Understanding and and or
 • 52 - Grouping Conditionals
 • 53 - What About switch in Python
 • 54 - Verifying our Blockchain
 • 54 - loops-if-04-verifying-the-blockchain.zip
 • 54 - verifying-the-blockchain.pdf
 • 55 - Blockchain Theory Understanding Blockchain Verification.html
 • 56 - Using Conditions inside the while Loop
 • 57 - Using else in Loops
 • 58 - Adding the range Function
 • 58 - loops-if-05-adding-range.zip
 • 59 - Wrap Up
 • 59 - modules-02-summary.pdf
 • 60 - Useful Resources Links.html
 • 60 - loops-if-01-created-for-loop.zip
 • 60 - loops-if-02-created-while-loop.zip
 • 60 - loops-if-03-understanding-break-continue.zip
 • 60 - loops-if-04-verifying-the-blockchain.zip
 • 60 - loops-if-05-adding-range.zip
 • 60 - loops-if-06-finished-and-commented.zip
 • 60 - modules-02-summary.pdf
 • 60 - python-booleans.pdf
 • 60 - python-if-elif.pdf
 • 60 - python-loops.pdf
 • 60 - verifying-the-blockchain.pdf

 • 4 - Understanding Complex Data Structures
 • 61 - Module Introduction
 • 62 - Understanding the Required Data Structure for our Blockchain
 • 62 - the-need-for-more-complex-data-structures.pdf
 • 63 - Working with Iterables
 • 63 - iterables-overview.pdf
 • 64 - Choosing the Right Datastructure
 • 65 - Transactions with Dictionaries Tuples
 • 65 - data-structures-01-transactions-with-tuples-and-dictionaries.zip
 • 66 - Blockchain Theory Understanding Transactions.html
 • 67 - Unpacking the Tuple
 • 68 - Mining Blocks
 • 69 - Hashing Previous Blocks
 • 69 - data-structures-02-block-mining-basic-hash.zip
 • 69 - verifying-block-hashes.pdf
 • 70 - Understanding List Comprehensions
 • 70 - data-structures-03-understanding-list-comprehensions.zip
 • 71 - And What are Dict Comprehensions
 • 72 - Combining List Comprehensions if
 • 73 - Improving the Blockchain Validation Logic
 • 74 - Managing a List of Participants in the Blockchain
 • 74 - data-structures-04-managing-a-list-of-participants.zip
 • 75 - Calculating Balances
 • 76 - Rewarding the Miners of our Blockchain
 • 77 - Verifying Transactions
 • 78 - Understanding Reference vs Value Copying
 • 78 - data-structures-05-reference-vs-value-copying.zip
 • 79 - Working with the Range Selector
 • 79 - indexing-lists.pdf
 • 80 - Understanding Shallow vs Deep Copies
 • 80 - reference-vs-value-copying.pdf
 • 81 - Comparing is
 • 82 - Diving Deeper Into Iterable Methods
 • 83 - Understanding the all any Functions
 • 83 - data-structures-06-all-any.zip
 • 84 - Comparing Iterables
 • 84 - iterables-comparison.pdf
 • 85 - Wrap Up
 • 85 - module-summary.pdf
 • 86 - Useful Resources Links.html
 • 86 - data-structures-01-transactions-with-tuples-and-dictionaries.zip
 • 86 - data-structures-02-block-mining-basic-hash.zip
 • 86 - data-structures-03-understanding-list-comprehensions.zip
 • 86 - data-structures-04-managing-a-list-of-participants.zip
 • 86 - data-structures-05-reference-vs-value-copying.zip
 • 86 - data-structures-06-all-any.zip
 • 86 - data-structures-07-finished-and-commented.zip
 • 86 - indexing-lists.pdf
 • 86 - iterables-comparison.pdf
 • 86 - iterables-overview.pdf
 • 86 - module-summary.pdf
 • 86 - reference-vs-value-copying.pdf
 • 86 - the-need-for-more-complex-data-structures.pdf
 • 86 - verifying-block-hashes.pdf

 • 5 - Working with Functions Strings
 • 87 - Module Introduction
 • 88 - Comparing Strings Lists
 • 89 - Understanding the format Method
 • 90 - Escaping Characters
 • 91 - Formatting Strings Conveniently with f
 • 92 - Adding String Formatting to our Project
 • 92 - fn-string-01-added-string-formatting.zip
 • 93 - Understanding the map Function
 • 94 - Working with Lambda Functions
 • 95 - Reducing Lists
 • 95 - fn-string-02-reducing-lists.zip
 • 96 - Unpacking Function Arguments
 • 96 - finsihed-iterable-overview.pdf
 • 96 - fn-string-03-unpacking-function-arguments.zip
 • 97 - Fixing a Bug
 • 97 - fn-string-04-finished-and-commented.zip
 • 98 - Wrap Up
 • 98 - module-summary.pdf
 • 99 - Useful Resources Links.html
 • 99 - finsihed-iterable-overview.pdf
 • 99 - fn-string-01-added-string-formatting.zip
 • 99 - fn-string-02-reducing-lists.zip
 • 99 - fn-string-03-unpacking-function-arguments.zip
 • 99 - fn-string-04-finished-and-commented.zip
 • 99 - module-summary.pdf

 • 6 - Working with the Python Standard Library
 • 100 - Module Introduction
 • 101 - Exploring the Python Standard Library
 • 102 - Importing Packages Theory
 • 103 - Importing hashlib to Create a Unique Hash
 • 103 - std-library-01-importing-hashlib.zip
 • 104 - Blockchain Theory Understanding Hashes.html
 • 105 - Using Other Import Syntaxes
 • 105 - import-syntaxes.pdf
 • 105 - std-library-02-different-importing-syntaxes.zip
 • 106 - The Proof of Work
 • 106 - proof-of-work.pdf
 • 107 - Blockchain Theory Understanding the Proof of Work.html
 • 108 - Adding the Proof of Work to our Blockchain
 • 108 - std-library-03-added-proof-of-work.zip
 • 109 - Including the Proof of Work in our Mining Function
 • 110 - Fixing a Hash Order Fault
 • 110 - std-library-04-fixing-a-hash-order-fault.zip
 • 111 - Splitting Up our Code
 • 111 - std-library-05-finished-and-commented.zip
 • 112 - Wrap Up
 • 112 - module-summary.pdf
 • 113 - Useful Resources Links.html
 • 113 - import-syntaxes.pdf
 • 113 - module-summary.pdf
 • 113 - proof-of-work.pdf
 • 113 - std-library-01-importing-hashlib.zip
 • 113 - std-library-02-different-importing-syntaxes.zip
 • 113 - std-library-03-added-proof-of-work.zip
 • 113 - std-library-04-fixing-a-hash-order-fault.zip
 • 113 - std-library-05-finished-and-commented.zip

 • 7 - Working with Files
 • 114 - Module Introduction
 • 115 - Handling File Access
 • 115 - file-open-modes.pdf
 • 116 - Reading Data From a File
 • 117 - Reading MultiLine Content
 • 117 - files-01-reading-multiline-content.zip
 • 118 - Using the with Block Statement
 • 118 - files-02-the-with-keyword.zip
 • 118 - handling-files-correctly.pdf
 • 119 - Adding File Access to our Blockchain
 • 119 - files-03-adding-files-access-to-blockchain.zip
 • 120 - Converting Strings Into Python Objects
 • 120 - files-04-converting-strings-into-python-objects.zip
 • 121 - Storing Data with Pickle
 • 121 - files-05-storing-data-with-pickle.zip
 • 122 - Comparing Pickle JSON
 • 122 - pickle-vs-json.pdf
 • 123 - Changing the Project Back to JSON
 • 124 - Why we need Proper Error Handling
 • 124 - files-06-finished-and-commented.zip
 • 125 - Wrap Up
 • 125 - module-summary.pdf
 • 126 - Useful Resources Links.html
 • 126 - files-01-reading-multiline-content.zip
 • 126 - files-02-the-with-keyword.zip
 • 126 - files-03-adding-files-access-to-blockchain.zip
 • 126 - files-04-converting-strings-into-python-objects.zip
 • 126 - files-05-storing-data-with-pickle.zip
 • 126 - files-06-finished-and-commented.zip
 • 126 - file-open-modes.pdf
 • 126 - handling-files-correctly.pdf
 • 126 - module-summary.pdf
 • 126 - pickle-vs-json.pdf

 • 8 - Handling Errors Debugging
 • 127 - Module Introduction
 • 128 - Finding Logical Errors with the Debugger
 • 129 - Finding Syntax Errors
 • 130 - Using try to Find Runtime Errors
 • 130 - debugging-vs-error-handling.pdf
 • 131 - Which Errors Should you Handle
 • 131 - handling-errors-correctly.pdf
 • 132 - Adding Error Handlers to our Blockchain
 • 133 - Handling Empty File Errors.html
 • 134 - Wrap Up
 • 134 - module-summary.pdf
 • 135 - Useful Resources Links.html
 • 135 - debugging-vs-error-handling.pdf
 • 135 - errors-01-finished-and-commented.zip
 • 135 - handling-errors-correctly.pdf
 • 135 - module-summary.pdf

 • 9 - Object Oriented Programming
 • 136 - Module Introduction
 • 137 - What is Object Oriented Programming
 • 137 - what-is-oop.pdf
 • 138 - Understanding Classes
 • 138 - classes.pdf
 • 139 - Creating a Class
 • 139 - oop-01-creating-a-class.zip
 • 140 - Comparing Classes Instances Dictionaries
 • 140 - classes-vs-instances-vs-dictionaries.pdf
 • 141 - Understanding Class Attributes
 • 141 - oop-02-understanding-class-attributes.zip
 • 142 - Constructor Instance Attributes
 • 142 - constructor.pdf
 • 142 - instance-vs-class-attributes.pdf
 • 142 - oop-03-constructor-and-instance-attributes.zip
 • 143 - Printing Classes with Special Methods
 • 143 - oop-04-printing-classes-with-special-methods.zip
 • 143 - special-methods.pdf
 • 144 - Private Public Attributes
 • 144 - oop-05-private-and-public-attributes.zip
 • 145 - Understanding Inheritance
 • 145 - inheritance.pdf
 • 145 - oop-06-understanding-inheritance.zip
 • 146 - Planning Blockchain Classes
 • 146 - blockchain-classes.pdf
 • 147 - Adding a Block Class to the Blockchain
 • 147 - oop-07-adding-a-block-class.zip
 • 148 - An Issue with Default Arguments.html
 • 149 - Saving Custom Class Objects via json
 • 150 - Adding a Transaction Class
 • 151 - Inheritance in Action
 • 151 - oop-08-inheritance-in-action.zip
 • 152 - Adding a Verification Helper Class
 • 152 - oop-09-verification-helper-class.zip
 • 153 - Initialising the Node Class
 • 154 - Turning the Blockchain Into a Class
 • 155 - Adding a Node Class
 • 155 - oop-10-adding-a-node-class.zip
 • 156 - Understanding Instance vs Class vs Static Methods Attributes
 • 157 - Using Static Class Methods on the Verification Class
 • 157 - oop-11-staticmethod-classmethod.zip
 • 158 - Using Private Attributes in the Blockchain
 • 159 - Properties vs Attributes
 • 159 - attributes-vs-properties.pdf
 • 159 - oop-12-properties-vs-attributes.zip
 • 160 - Wrap Up
 • 160 - module-summary.pdf
 • 161 - Useful Resources Links.html
 • 161 - attributes-vs-properties.pdf
 • 161 - classes.pdf
 • 161 - classes-vs-instances-vs-dictionaries.pdf
 • 161 - constructor.pdf
 • 161 - instance-vs-class-attributes.pdf
 • 161 - module-summary.pdf
 • 161 - oop-01-creating-a-class.zip
 • 161 - oop-02-understanding-class-attributes.zip
 • 161 - oop-03-constructor-and-instance-attributes.zip
 • 161 - oop-04-printing-classes-with-special-methods.zip
 • 161 - oop-05-private-and-public-attributes.zip
 • 161 - oop-06-understanding-inheritance.zip
 • 161 - oop-07-adding-a-block-class.zip
 • 161 - oop-08-inheritance-in-action.zip
 • 161 - oop-09-verification-helper-class.zip
 • 161 - oop-10-adding-a-node-class.zip
 • 161 - oop-11-staticmethod-classmethod.zip
 • 161 - oop-12-properties-vs-attributes.zip
 • 161 - oop-13-finished-and-commented.zip
 • 161 - special-methods.pdf
 • 161 - what-is-oop.pdf

 • 10 - Modules
 • 162 - Module Introduction
 • 163 - Creating Packages Module Bundles
 • 163 - modules-01-creating-packages.zip
 • 164 - The pycache Folder
 • 165 - Module Docstrings
 • 166 - Controlling Exports
 • 166 - modules-02-controlling-exports.zip
 • 167 - Understanding Execution Context name
 • 167 - modules-03-understanding-execution-context.zip
 • 167 - module-concepts.pdf
 • 168 - Why we Need a Private Public Key Transaction Protection
 • 168 - transaction-signing.pdf
 • 169 - Using Anaconda to Install Third Party Packages
 • 170 - Using Virtual Environments.html
 • 171 - Use Pycryptodome instead of PyCrypto.html
 • 172 - Generating Keys with a Third Party Package
 • 173 - Connecting the Node the Wallet
 • 174 - Generating Keys on the Node
 • 175 - Saving Loading Keys to Files
 • 175 - modules-04-saving-and-loading-keys.zip
 • 176 - Creating Transaction Signatures
 • 177 - Adding a Signature to our Transactions
 • 178 - Verifying Signatures
 • 179 - Improving the Verification Logic
 • 179 - modules-05-finished-and-commented.zip
 • 180 - Wrap Up
 • 180 - module-summary.pdf
 • 181 - Useful Resources Links.html
 • 181 - modules-01-creating-packages.zip
 • 181 - modules-02-controlling-exports.zip
 • 181 - modules-03-understanding-execution-context.zip
 • 181 - modules-04-saving-and-loading-keys.zip
 • 181 - modules-05-finished-and-commented.zip
 • 181 - module-concepts.pdf
 • 181 - module-summary.pdf
 • 181 - transaction-signing.pdf

 • 11 - Adding HTTP with Flask
 • 182 - Module Introduction
 • 183 - HTTP Requests The Basics
 • 184 - Understanding APIEndpoints URLs
 • 184 - http-api-basics.pdf
 • 185 - Data Formats
 • 185 - data-formats.pdf
 • 186 - Planning our API
 • 186 - blockchain-endpoints.pdf
 • 187 - Setting Up our Environment with Flask
 • 188 - Adding our First Route
 • 188 - http-01-adding-first-route.zip
 • 189 - Installing Postman
 • 190 - Adding a POST Request
 • 190 - http-02-adding-a-post-request.zip
 • 191 - Setting Up Routes to Manage our Wallet
 • 191 - http-03-wallet-routes.zip
 • 192 - Returning Funds
 • 192 - http-04-returning-funds.zip
 • 193 - Adding Transactions
 • 194 - Fetching Open Transactions
 • 194 - http-05-fetching-transactions.zip
 • 195 - Testing the Public Key
 • 196 - Adding a User Interface
 • 196 - node.html
 • 197 - Optional Configuring our UI Creating a Wallet
 • 198 - Optional Configuring our UI Loading a Wallet and Adding Mining Transactions
 • 198 - finished-web-ui.zip
 • 199 - Exploring our UI
 • 199 - finished-web-ui.zip
 • 199 - http-06-finished-and-commented.zip
 • 200 - Wrap Up
 • 200 - module-summary.pdf
 • 201 - Useful Resources Links.html
 • 201 - blockchain-endpoints.pdf
 • 201 - data-formats.pdf
 • 201 - http-01-adding-first-route.zip
 • 201 - http-02-adding-a-post-request.zip
 • 201 - http-03-wallet-routes.zip
 • 201 - http-04-returning-funds.zip
 • 201 - http-05-fetching-transactions.zip
 • 201 - http-06-finished-and-commented.zip
 • 201 - http-api-basics.pdf
 • 201 - module-summary.pdf

 • 12 - The Node Network
 • 202 - Module Introduction
 • 203 - Adding Node Management Methods to the Blockchain
 • 204 - Setting Up Routes to Add Nodes
 • 205 - Adding a Remove Node Route
 • 205 - nodes-01-adding-a-remove-node-route.zip
 • 206 - Adding getNodes to get all Nodes
 • 207 - Attaching a Node User Interface
 • 207 - finished-web-ui.zip
 • 207 - network.html
 • 208 - Running Multiple Nodes
 • 208 - finished-web-ui.zip
 • 208 - nodes-02-running-multiple-nodes.zip
 • 209 - Sending Requests from within Python
 • 210 - Broadcasting Transactions Adding the Function Route
 • 211 - Broadcasting Transactions Testing Fixing Errors
 • 212 - Broadcasting New Blocks Adding the Function Route
 • 213 - Broadcasting New Blocks Informing the Peer Nodes
 • 214 - Broadcasting Transactions Testing
 • 215 - Solving Conflicts
 • 215 - nodes-03-finished-broadcasting.zip
 • 216 - Understanding Consensus
 • 216 - consensus.pdf
 • 217 - Finding Conflicts
 • 217 - nodes-04-finding-conflicts.zip
 • 218 - Implementing a Consensus Algorithm
 • 218 - nodes-05-implementing-a-consensus-algorithm.zip
 • 219 - Testing Consensus
 • 219 - nodes-06-finished-and-commented.zip
 • 220 - Wrap Up
 • 220 - module-summary.pdf
 • 221 - Useful Resources Links.html
 • 221 - consensus.pdf
 • 221 - module-summary.pdf
 • 221 - nodes-01-adding-a-remove-node-route.zip
 • 221 - nodes-02-running-multiple-nodes.zip
 • 221 - nodes-03-finished-broadcasting.zip
 • 221 - nodes-04-finding-conflicts.zip
 • 221 - nodes-05-implementing-a-consensus-algorithm.zip
 • 221 - nodes-06-finished-and-commented.zip

 • 13 - Next Steps and Course Roundup
 • 222 - Module Introduction
 • 223 - Dont Forget PEP 8
 • 224 - Using PEP 8
 • 224 - next-steps-01-finished.zip
 • 225 - Using Comments
 • 226 - Diving Deeper Into Python
 • 226 - next-steps.pdf
 • 227 - Improving the Blockchain
 • 227 - improve-blockchain.pdf
 • 228 - Course Roundup
 • 229 - Further Links.html
 • 229 - improve-blockchain.pdf
 • 229 - next-steps.pdf
 • 229 - next-steps-01-finished.zip
 • 230 - Bonus More Content.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34831
  حجم: 8407 مگابایت
  مدت زمان: 984 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید