وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CSS – The Complete Guide 2024 (incl. Flexbox, Grid & Sass)

سرفصل های دوره

Learn CSS for the first time or brush up your CSS skills and dive in even deeper. EVERY web developer has to know CSS.


1. Getting Started
 • 1. Introduction
 • 2.1 css-in-action.zip
 • 2. What is CSS
 • 3. Join our Online Learning Community.html
 • 4. CSS History, Present & Future
 • 5. Course Outline
 • 6. Choose Your Track.html
 • 7. Course Prerequisites
 • 8. How To Get The Most Out Of This Course
 • 9. Recommended Tools
 • 10. Where to Find the Source Code.html
 • 11. Useful Resources & Links.html

 • 2. Diving Into the Basics of CSS
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 basics-01-understanding-the-course-project-starting-code.zip
 • 2. Understanding the Course Project Setup
 • 3. Adding CSS to our Project with Inline Styles
 • 4.1 basics-02-understanding-the-style-tag-finished.zip
 • 4.2 css-syntax.pdf
 • 4. Understanding the style Tag & Creating a .css File
 • 5. Applying Additional Styles & Importing Google Fonts
 • 6.1 basics-03-theory-time-selectors-finished.zip
 • 6.2 css-selectors.pdf
 • 6. Theory Time - Selectors
 • 7.1 css-specificity.pdf
 • 7. Understanding the Cascading Style and Specificity
 • 8.1 basics-04-understanding-inheritance-finished.zip
 • 8.2 css-inheritance.pdf
 • 8. Understanding Inheritance
 • 9. Adding Combinators
 • 10.1 basics-05-theory-time-combinators-finished.zip
 • 10.2 css-combinators.pdf
 • 10. Theory Time - Combinators
 • 11.1 css-value-types.pdf
 • 11. Summarizing Properties & Selectors
 • 12. Selectors & Combinators.html
 • 13. Time to Practice - The Basics.html
 • 14.1 css-02-basics-summary.pdf
 • 14. Wrap Up
 • 15.1 basics-01-understanding-the-course-project-starting-code.zip
 • 15.2 basics-02-understanding-the-style-tag-finished.zip
 • 15.3 basics-03-theory-time-selectors-finished.zip
 • 15.4 basics-04-understanding-inheritance-finished.zip
 • 15.5 basics-05-theory-time-combinators-finished.zip
 • 15.6 basics-06-assignment-problem.zip
 • 15.7 basics-07-assignment-solution.zip
 • 15.8 basics-08-project-finished.zip
 • 15. Useful Resources & Links.html

 • 3. Diving Deeper into CSS
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 diving-deeper-01-project-introducing-the-box-model-starting-code.zip
 • 2. Introducing the CSS Box Model
 • 3.1 css-box-model.pdf
 • 3. Understanding the Box Model
 • 4.1 css-margin-collapsing.pdf
 • 4. Understanding Margin Collapsing and Removing Default Margins
 • 5. Deep Dive on Margin Collapsing.html
 • 6.1 css-shorthand-properties.pdf
 • 6. Theory Time - Working with Shorthand Properties
 • 7. Applying Shorthands in Practice
 • 8. Diving Into the Height & Width Properties
 • 9. Understanding Box Sizing
 • 10.1 diving-deeper-02-adding-the-header-starting-code.zip
 • 10.2 diving-deeper-02.01-header-html-code.zip
 • 10. Adding the Header to our Project
 • 11. Understanding the Display Property
 • 12. display none vs visibility hidden.html
 • 13. HTML Refresher Block-level vs Inline Elements.html
 • 14. Applying the Display Property & Styling our Navigation Bar
 • 15.1 diving-deeper-03-understanding-an-unexpected-behaviour-finished.zip
 • 15. Understanding an Unexpected inline-block Behaviour
 • 16. Working with text-decoration & vertical-align
 • 17.1 diving-deeper-04-styling-anchor-tags-finished.zip
 • 17. Styling Anchor Tags
 • 18. Adding Pseudo Classes
 • 19. Theory Time - Pseudo Classes & Pseudo Elements
 • 20. Grouping Rules
 • 21. Working with font-weight & border
 • 22. Adding & Styling a CTA-Button
 • 23.1 diving-deeper-05-adding-a-background-image-finished.zip
 • 23.2 diving-deeper-05.01-background-image.zip
 • 23. Adding a Background Image to our Project
 • 24.1 css-properties-worth-remembering.pdf
 • 24. Properties Worth to Remember
 • 25. Time to Practice - Diving Deeper into CSS.html
 • 26.1 css-03-deep-dive-summary.pdf
 • 26. Wrap Up
 • 27.1 diving-deeper-01-project-introducing-the-box-model-starting-code.zip
 • 27.2 diving-deeper-02-adding-the-header-starting-code.zip
 • 27.3 diving-deeper-02.01-header-html-code.zip
 • 27.4 diving-deeper-03-understanding-an-unexpected-behaviour-finished.zip
 • 27.5 diving-deeper-04-styling-anchor-tags-finished.zip
 • 27.6 diving-deeper-05-adding-a-background-image-finished.zip
 • 27.7 diving-deeper-05.01-background-image.zip
 • 27.8 diving-deeper-06-assignment-problem.zip
 • 27.9 diving-deeper-07-assignment-solution.zip
 • 27.10 diving-deeper-08-project-finished.zip
 • 27. Useful Resources & Links.html

 • 4. More on Selectors & CSS Features
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 more-on-selectors-1-start-code.zip
 • 2.2 more-on-selectors-2-multiple-css-classes.zip
 • 2. Using Multiple CSS Classes & Combined Selectors
 • 3. Classes or IDs
 • 4.1 more-on-selectors-3-important.zip
 • 4. (Not) using !important
 • 5.1 more-on-selectors-4-finished.zip
 • 5. Selecting the Opposite with not()
 • 6. CSS & Browser Support
 • 7.1 css-03b-more-selectors-summary.pdf
 • 7. Wrap Up
 • 8. Rounding up the Basics.html
 • 9.1 more-on-selectors-1-start-code.zip
 • 9.2 more-on-selectors-2-multiple-css-classes.zip
 • 9.3 more-on-selectors-3-important.zip
 • 9.4 more-on-selectors-4-finished.zip
 • 9. Useful Resources & Links.html

 • 5. Practicing the Basics
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 practicing-basics-01-adding-style-to-plans-starting-code.zip
 • 2.2 practicing-basics-01.01-html-code-plans.zip
 • 2. Adding Style to our Plans
 • 3. Working on the Recommended Plan
 • 4. Styling the Badge with border-radius
 • 5.1 practicing-basics-02-styling-our-list-finished.zip
 • 5. Styling our List
 • 6. Working on the Title and the Price of our Packages
 • 7. Improving our Action Button
 • 8.1 practicing-basics-03-understanding-outlines-finished.zip
 • 8. Understanding Outlines
 • 9.1 practicing-basics-04-html-code-core-features.zip
 • 9. Presenting the Core Features to the User
 • 10. Styling the Headline of the Core Features Section
 • 11. Preparing the Content of the Key Feature Area
 • 12.1 practicing-basics-05-adding-the-footer-finished.zip
 • 12.2 practicing-basics-05.01-html-code-footer.zip
 • 12. Adding the Footer
 • 13. What we Achieved so Far
 • 14. Adding the Packages Page
 • 15.1 practicing-basics-06-your-challenge-starting-code.zip
 • 15.2 practicing-basics-06.01-html-code-challenge.zip
 • 15. Your Challenge
 • 16. Styling the Links
 • 17.1 practicing-basics-07-styling-our-package-boxes-finished.zip
 • 17. Styling our Package Boxes
 • 18. Adding float to our Package
 • 19. Fixing the Hover Effect
 • 20. Adding the Final Touches
 • 21.1 practicing-basics-01-adding-style-to-plans-starting-code.zip
 • 21.2 practicing-basics-01.01-html-code-plans.zip
 • 21.3 practicing-basics-02-styling-our-list-finished.zip
 • 21.4 practicing-basics-03-understanding-outlines-finished.zip
 • 21.5 practicing-basics-04-html-code-core-features.zip
 • 21.6 practicing-basics-05-adding-the-footer-finished.zip
 • 21.7 practicing-basics-05.01-html-code-footer.zip
 • 21.8 practicing-basics-06-your-challenge-starting-code.zip
 • 21.9 practicing-basics-06.01-html-code-challenge.zip
 • 21.10 practicing-basics-07-styling-our-package-boxes-finished.zip
 • 21.11 practicing-basics-08-project-finished.zip
 • 21. Useful Resources & Links.html

 • 6. Positioning Elements with CSS
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 position-01-why-positioning-improves-our-website-starting-code.zip
 • 2. Why Positioning will Improve our Website
 • 3. Understanding Positioning - The Theory
 • 4.1 position-02-working-with-fixed-starting-code.zip
 • 4. Working with the fixed Value
 • 5. Creating a Fixed Navigation Bar
 • 6.1 position-03-using-position-to-add-image-finished.zip
 • 6.2 position-03.01-background-image.zip
 • 6. Using position to Add a Background Image
 • 7. Understanding the Z-Index
 • 8. Adding a Badge to our Package
 • 9.1 position-04-styling-our-badge-finished.zip
 • 9. Styling & Positioning our Badge with absolute and relative
 • 10.1 position-05-diving-deeper-into-relative-positioning-starting-code.zip
 • 10. Diving Deeper into Relative Positioning
 • 11. Are you a position expert.html
 • 12.1 position-06-working-with-overflow-finished.zip
 • 12. Working with overflow and Relative Positioning
 • 13.1 position-07-introducing-sticky-positioning-starting-code.zip
 • 13. Introducing sticky Positioning
 • 14.1 position-08-understanding-stacking-context-starting-code.zip
 • 14. Understanding the Stacking Context
 • 15. Time to Practice - Positioning.html
 • 16. Wrap Up
 • 17.1 css-position-slides.pdf
 • 17.2 position-01-why-positioning-improves-our-website-starting-code.zip
 • 17.3 position-02-working-with-fixed-starting-code.zip
 • 17.4 position-03-using-position-to-add-image-finished.zip
 • 17.5 position-03.01-background-image.zip
 • 17.6 position-04-styling-our-badge-finished.zip
 • 17.7 position-05-diving-deeper-into-relative-positioning-starting-code.zip
 • 17.8 position-06-working-with-overflow-finished.zip
 • 17.9 position-07-introducing-sticky-positioning-starting-code.zip
 • 17.10 position-08-understanding-stacking-context-starting-code.zip
 • 17.11 position-09-assignment-problem.zip
 • 17. Useful Resources & Links.html

 • 7. Understanding Background Images & Images
 • 1.1 background-images-01-understanding-background-size-starting-code-.zip
 • 1. Optional Advanced Track Introduction
 • 2. Module Introduction
 • 3.1 background-images-01-understanding-background-size-starting-code-.zip
 • 3. Understanding background-size
 • 4. Working with background-position
 • 5.1 css-background-properties.pdf
 • 5. The background Shorthand - Theory
 • 6. Applying background Origin, Clip & Attachment
 • 7.1 background-images-02-using-the-background-shorthand-finished.zip
 • 7. Using the background Shorthand on our Project
 • 8.1 background-images-03-styling-images-uhost-icon.zip
 • 8. Styling Images
 • 9.1 background-images-04-adding-customer-page-finished.zip
 • 9.2 background-images-04.01-adding-customer-page-html-code.zip
 • 9.3 background-images-04.02-adding-customer-page-images.zip
 • 9. Adding the Customers Page to our Website
 • 10.1 background-images-05-working-on-the-image-layout-finished.zip
 • 10.2 background-images-05.01-working-on-the-image-layout-css-code.zip
 • 10. Working on the Image Layout
 • 11. Understanding Linear Gradients
 • 12.1 background-images-06-applying-radial-gradients-finished.zip
 • 12. Applying Radial Gradients
 • 13. Stacking Multiple Backgrounds
 • 14. Understanding Filters
 • 15.1 background-images-07-adding-svgs-code.zip
 • 15. Adding & Styling SVGs - The Basics
 • 16.1 css-07-background-summary.pdf
 • 16. Wrap Up
 • 17.1 background-images-01-understanding-background-size-starting-code-.zip
 • 17.2 background-images-02-using-the-background-shorthand-finished.zip
 • 17.3 background-images-03-styling-images-uhost-icon.zip
 • 17.4 background-images-04-adding-customer-page-finished.zip
 • 17.5 background-images-04.01-adding-customer-page-html-code.zip
 • 17.6 background-images-04.02-adding-customer-page-images.zip
 • 17.7 background-images-05-working-on-the-image-layout-finished.zip
 • 17.8 background-images-06-applying-radial-gradients-finished.zip
 • 17.9 background-images-07-adding-svgs-code.zip
 • 17.10 background-images-08-project-finished.zip
 • 17. Useful Resources & Links.html

 • 8. Sizes & Units
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 sizes-units-01-whats-wrong-with-starting-code.zip
 • 2. Whats Wrong With Our Project Units
 • 3. Where Units Matter
 • 4. An Overview of Available Sizes & Units
 • 5. Rules to Remember Fixed Positioning & %
 • 6. Rules to Remember Absolute Positioning & %
 • 7. Rules to Remember Relative Static Positioning & %
 • 8.1 sizes-units-02-the-height-100-issue-finished.zip
 • 8. Fixing the Height 100% Issue
 • 9. Defining the Font Size in the Root Element
 • 10. Using min-widthheight & max-widthheight
 • 11.1 sizes-units-03-working-with-rem-and-em-finished.zip
 • 11. Working with rem & em
 • 12. Adding rem to Additional Properties
 • 13.1 sizes-units-04-finishing-rem-finished.zip
 • 13.2 sizes-units-04.01-finishing-rem-css-code-shared-and-main.zip
 • 13. Finishing rem
 • 14.1 sizes-units-05-understanding-vh-vw-finished.zip
 • 14. Understanding the Viewport Units vw &vh
 • 15. Windows, Viewport Units & Scrollbars.html
 • 16. Choosing the Right Unit
 • 17. Using auto to Center Elements
 • 18. Cleaning Up our Code
 • 19. Wrap Up
 • 20.1 css-units-slides.pdf
 • 20.2 sizes-units-01-whats-wrong-with-starting-code.zip
 • 20.3 sizes-units-02-the-height-100-issue-finished.zip
 • 20.4 sizes-units-03-working-with-rem-and-em-finished.zip
 • 20.5 sizes-units-04-finishing-rem-finished.zip
 • 20.6 sizes-units-04.01-finishing-rem-css-code-shared-and-main.zip
 • 20.7 sizes-units-05-understanding-vh-vw-finished.zip
 • 20.8 sizes-units-06-project-finished.zip
 • 20. Useful Resources & Links.html

 • 9. Working with JavaScript & CSS
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 css-and-js-01-adding-a-modal-starting-code.zip
 • 2.2 css-and-js-01.01-adding-a-modal-html-and-css-code.zip
 • 2. Adding a Modal
 • 3. Selecting & Manipulating Styles with JavaScript
 • 4. Adding an Event Listener
 • 5. Time to Practice - Adding Styles with JavaScript.html
 • 6.1 css-and-js-04-adding-a-side-navigation-html-css-code.zip
 • 6.2 toggle-button.zip
 • 6. Adding a Side Navigation Bar
 • 7.1 css-and-js-05-opening-closing-the-hamburger-finished.zip
 • 7. Opening and Closing the Hamburger Menu
 • 8. Manipulating Element Classes
 • 9. Understanding Property Notations
 • 10. Cleaning Up our Code
 • 11.1 css-09-javascript-and-css-summary.pdf
 • 11. Wrap Up
 • 12.1 css-and-js-01-adding-a-modal-starting-code.zip
 • 12.2 css-and-js-01.01-adding-a-modal-html-and-css-code.zip
 • 12.3 css-and-js-02-assignment-problem.zip
 • 12.4 css-and-js-03-assignment-solution.zip
 • 12.5 css-and-js-04-adding-a-side-navigation-html-css-code.zip
 • 12.6 css-and-js-05-opening-closing-the-hamburger-finished.zip
 • 12.7 css-and-js-06-project-finished.zip
 • 12. Useful Resources & Links.html

 • 10. Making our Website Responsive
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 responsive-01-why-our-project-should-starting-code.zip
 • 2. Why our Project Should Become Responsive
 • 3. Understanding Hardware Pixels vs. Software Pixels
 • 4. Comparing the Viewport Metatag (HTML) and Media Queries (CSS)
 • 5.1 responsive-02-understanding-the-viewport-metatag-finished.zip
 • 5. Understanding the viewport Metatag
 • 6. Designing Websites Mobile First
 • 7. Adding our First Media Queries
 • 8.1 responsive-03-things-to-keep-in-mind-finished.zip
 • 8. Things to Keep in Mind when Working with Media Queries
 • 9. Finding the Right Breaking Points
 • 10. Creating the Mobile First Design for our Plans
 • 11.1 responsive-04-making-the-plans-responsive-finished.zip
 • 11. Making the Plans Responsive
 • 12.1 responsive-05-your-challenge-finished.zip
 • 12. Your Challenge
 • 13. Time to Practice - Creating a Responsive Design with Media Queries.html
 • 14. Working with Logical Operators
 • 15. Improving the Customers Page
 • 16.1 responsive-08-improving-the-packages-page-finished.zip
 • 16. Improving the Packages Page
 • 17. Cleaning Up the Navigation Bar
 • 18. Positioning our Footer Correctly
 • 19. Wrap Up
 • 20.1 css-responsive-slides.pdf
 • 20.2 responsive-01-why-our-project-should-starting-code.zip
 • 20.3 responsive-02-understanding-the-viewport-metatag-finished.zip
 • 20.4 responsive-03-things-to-keep-in-mind-finished.zip
 • 20.5 responsive-04-making-the-plans-responsive-finished.zip
 • 20.6 responsive-05-your-challenge-finished.zip
 • 20.7 responsive-06-assignment-problem.zip
 • 20.8 responsive-07-assignment-solution.zip
 • 20.9 responsive-08-improving-the-packages-page-finished.zip
 • 20.10 responsive-09-project-finished.zip
 • 20. Useful Resources & Links.html

 • 11. Adding & Styling Forms
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 forms-01-adding-the-unstyled-form-starting-code.zip
 • 2.2 forms-01.01-adding-the-unstyled-form-html-code.zip
 • 2. Adding the Unstyled Form
 • 3.1 forms-02-page-initialization-finished.zip
 • 3. Page Initialization
 • 4. Understanding Advanced Attribute Selectors
 • 5. Working on the General Layout
 • 6. Restyling the Form Elements
 • 7.1 forms-03-styling-the-checkbox-finished.zip
 • 7. Styling the Checkbox
 • 8.1 forms-04-providing-validation-feedback-finished.zip
 • 8. Providing Validation Feedback
 • 9. Styling the Signup Button
 • 10. Fixing a Broken Link.html
 • 11.1 css-11-forms-summary.pdf
 • 11. Wrap Up
 • 12.1 css-attribute-selectors-slides.zip
 • 12.2 forms-01-adding-the-unstyled-form-starting-code.zip
 • 12.3 forms-01.01-adding-the-unstyled-form-html-code.zip
 • 12.4 forms-02-page-initialization-finished.zip
 • 12.5 forms-03-styling-the-checkbox-finished.zip
 • 12.6 forms-04-providing-validation-feedback-finished.zip
 • 12.7 forms-05-project-finished.zip
 • 12. Useful Resources & Links.html

 • 12. Working with Text and Fonts
 • 1. Module Introduction
 • 2. Comparing Generic Families & Font Families
 • 3.1 fonts-01-understanding-the-browser-settings-starting-code.zip
 • 3. Understanding the Browser Settings
 • 4. Using the Default Font Families
 • 5. Understanding the font-family Syntax
 • 6. Working with Locally Saved Fonts
 • 7.1 fonts-02-working-with-google-fonts-finished.zip
 • 7. Working with Google Fonts
 • 8. Understanding Font Faces & font-style
 • 9.1 fonts-03-importing-our-own-fonts-finished.zip
 • 9.2 fonts-03.01-importing-our-own-fonts-custom-font-ttf.zip
 • 9. Importing our Custom Fonts
 • 10.1 fonts-04-understanding-font-formats-finished.zip
 • 10. Understanding Font Formats
 • 11. Diving into Font Properties
 • 12.1 fonts-05-understanding-letter-spacing-finished.zip
 • 12. Adding letter-spacing
 • 13. Changing the Line Height
 • 14.1 fonts-06-applying-text-decoration-finished.zip
 • 14. Applying text-decoration & text-shadow
 • 15. Understanding the font Shorthand
 • 16. Loading Performance & font-display
 • 17. Wrap Up
 • 18.1 css-fonts-slides.pdf
 • 18.2 fonts-01-understanding-the-browser-settings-starting-code.zip
 • 18.3 fonts-02-working-with-google-fonts-finished.zip
 • 18.4 fonts-03-importing-our-own-fonts-finished.zip
 • 18.5 fonts-03.01-importing-our-own-fonts-custom-font-ttf.zip
 • 18.6 fonts-04-understanding-font-formats-finished.zip
 • 18.7 fonts-05-understanding-letter-spacing-finished.zip
 • 18.8 fonts-06-applying-text-decoration-finished.zip
 • 18.9 fonts-07-project-finished.zip
 • 18. Useful Resources & Links.html

 • 13. Adding Flexbox to our Project
 • 1.1 flexbox-01-how-we-could-improve-starting-code.zip
 • 1. Optional Expert Track Introduction
 • 2. Module Introduction
 • 3.1 flexbox-01-how-we-could-improve-starting-code.zip
 • 3. How we Could Improve our Project
 • 4. Understanding Flexbox
 • 5.1 flexbox-02-creating-a-flex-container-starting-code.zip
 • 5. Creating a Flex Container
 • 6. Using flex-direction & flex-wrap
 • 7.1 flexbox-03-understanding-the-importance-main-cross-finished.zip
 • 7. Understanding the Importance of Main Axis & Cross Axis
 • 8.1 Basic Flexbox Concepts (MDN).html
 • 8. Working with align-items & justify-content
 • 9.1 flexbox-04-and-what-about-align-content-finished.zip
 • 9. And What About align-content
 • 10. Time for another quiz - are you a Flexbox expert already.html
 • 11.1 flexbox-05-improving-the-navigation-bar-starting-code.zip
 • 11. Improving the Navigation Bar with Flexbox
 • 12.1 flexbox-06-your-challenge-finished.zip
 • 12. Your Challenge - Working on the Mobile Navigation Bar
 • 13.1 flexbox-07-improving-the-footer-finished.zip
 • 13. Improving the Footer
 • 14. Flexbox and the Z-Index.html
 • 15. Time to Practice - Flexbox.html
 • 16.1 flexbox-09-assignment-solution.zip
 • 16. [OPTIONAL] Assignment Solution
 • 17. Adding Flexbox to the Customers Page
 • 18.1 flexbox-10-using-the-order-property-starting-code.zip
 • 18. Using the order Property for a Flex Item
 • 19. Working with align-self
 • 20. Understanding flex-grow
 • 21. Applying flex-shrink
 • 22. Comparing flex-basis vs width & height
 • 23. Wrap Up
 • 24.1 css-flexbox-slides.pdf
 • 24.2 flexbox-01-how-we-could-improve-starting-code.zip
 • 24.3 flexbox-02-creating-a-flex-container-starting-code.zip
 • 24.4 flexbox-03-understanding-the-importance-main-cross-finished.zip
 • 24.5 flexbox-04-and-what-about-align-content-finished.zip
 • 24.6 flexbox-05-improving-the-navigation-bar-starting-code.zip
 • 24.7 flexbox-06-your-challenge-finished.zip
 • 24.8 flexbox-07-improving-the-footer-finished.zip
 • 24.9 flexbox-08-assignment-problem.zip
 • 24.10 flexbox-09-assignment-solution.zip
 • 24.11 flexbox-10-using-the-order-property-starting-code.zip
 • 24.12 flexbox-11-project-finished.zip
 • 24. Useful Resources & Links.html

 • 14. Using the CSS Grid
 • 1. Module Introduction
 • 2. What is the CSS Grid
 • 3.1 grid-01-using-the-grid-on-our-projectstarting-code.zip
 • 3. Getting Started
 • 4. Turning a Container into a Grid
 • 5. Defining Columns & Rows
 • 6.1 grid-02-positioning-child-elements.zip
 • 6. Positioning Child Elements in a Grid
 • 7.1 grid-03-repeat-minmax.zip
 • 7. Using element-sizing, repeat & minmax
 • 8. Advanced Element Positioning
 • 9.1 grid-04-added-line-names.zip
 • 9. Working with Named Lines
 • 10. Time to Practice - Grid.html
 • 11. Understanding Column & Row Shorthands
 • 12.1 grid-07-working-with-gaps.zip
 • 12. Working with Gaps
 • 13.1 grid-08-adding-named-template-areas.zip
 • 13. Adding Named Template Areas
 • 14. Time to Practice - Diving deeper into the CSS Grid.html
 • 15.1 grid-11-auto-area.zip
 • 15. Creating Automatically Generated Grid Areas
 • 16.1 grid-12-grid-in-project-first-steps.zip
 • 16. Using the Grid on our Project
 • 17.1 grid-13-fit-content.zip
 • 17. Working with fit-content
 • 18. Positioning Grid Elements
 • 19. Positioning the Entire Grid Content
 • 20.1 grid-14-grid-alignment.zip
 • 20. Positioning Elements Individually
 • 21.1 grid-15-responsive.zip
 • 21. Understanding Responsive Grids
 • 22.1 grid-16-prepared-auto-lectures.zip
 • 22.2 grid-17-applying-autoflow.zip
 • 22. Applying Autoflow
 • 23. Comparing the Explicit & Implicit Grid
 • 24.1 grid-18-autofill-autofit.zip
 • 24. Understanding auto-fill & auto-fit
 • 25.1 grid-19-dense-grid.zip
 • 25. Creating a Dense Grid
 • 26.1 grid-20-project-finished.zip
 • 26. Styling the Project Form with Grid
 • 27. Comparing Grid & Flexbox
 • 28. Next Steps
 • 29.1 css-14-grid-summary.pdf
 • 29.2 css-grid.pdf
 • 29. Wrap Up
 • 30.1 css-grid.pdf
 • 30.2 grid-01-using-the-grid-on-our-projectstarting-code.zip
 • 30.3 grid-02-positioning-child-elements.zip
 • 30.4 grid-03-repeat-minmax.zip
 • 30.5 grid-04-added-line-names.zip
 • 30.6 grid-05-assignment-1-start.zip
 • 30.7 grid-06-assignment-1-solution.zip
 • 30.8 grid-07-working-with-gaps.zip
 • 30.9 grid-08-adding-named-template-areas.zip
 • 30.10 grid-09-assignment-2-start.zip
 • 30.11 grid-10-assignment-2-solution.zip
 • 30.12 grid-11-auto-area.zip
 • 30.13 grid-12-grid-in-project-first-steps.zip
 • 30.14 grid-13-fit-content.zip
 • 30.15 grid-14-grid-alignment.zip
 • 30.16 grid-15-responsive.zip
 • 30.17 grid-16-prepared-auto-lectures.zip
 • 30.18 grid-17-applying-autoflow.zip
 • 30.19 grid-18-autofill-autofit.zip
 • 30.20 grid-19-dense-grid.zip
 • 30.21 grid-20-project-finished.zip
 • 30. Useful Resources & Links.html

 • 15. Transforming Elements with CSS Transforms
 • 1. Module Introduction
 • 2. Rotating Elements and setting transform-origin
 • 3.1 transforms-01-rotate-and-translate.zip
 • 3. Using Rotate and Translate
 • 4.1 transforms-02-skew-scale.zip
 • 4. Working with skew and scale
 • 5.1 transforms-03-shorthands.zip
 • 5. Applying Transformation Shorthands
 • 6.1 css-transform-rotate.pdf
 • 6.2 transforms-4-3d-starting-code.zip
 • 6.3 transforms-5-rotate-3d.zip
 • 6. Rotating Elements in 3 Dimensions
 • 7.1 transforms-6-added-perspective.zip
 • 7. Understanding the perspective Property
 • 8.1 transforms-7-translatez.zip
 • 8. Moving Elements along the Z-Axis with translateZ
 • 9. Rotating the Container with transform style
 • 10.1 transforms-8-finished.zip
 • 10. Flipping Elements & backface-visibility
 • 11.1 css-15-transform-summary.pdf
 • 11. Wrap Up
 • 12.1 transforms-01-rotate-and-translate.zip
 • 12.2 transforms-02-skew-scale.zip
 • 12.3 transforms-03-shorthands.zip
 • 12.4 transforms-4-3d-starting-code.zip
 • 12.5 transforms-5-rotate-3d.zip
 • 12.6 transforms-6-added-perspective.zip
 • 12.7 transforms-7-translatez.zip
 • 12.8 transforms-8-finished.zip
 • 12. Useful Resources & Links.html

 • 16. Transitions & Animations in CSS
 • 1. Module Introduction
 • 2.1 animations-1-applying-transitions.zip
 • 2. Understanding and Applying Transitions
 • 3. CSS transition Property Deep Dive.html
 • 4.1 animations-2-timing-functions.zip
 • 4. Working with Timing Functions
 • 5.1 animations-3-transition-and-display.zip
 • 5. Transitions & display
 • 6. Time to Practice - CSS Transitions.html
 • 7.1 animations-5-animations-keyframes.zip
 • 7. Using CSS Animations
 • 8. CSS animation Property Deep Dive.html
 • 9.1 animations-6-multiple-keyframes.zip
 • 9. Adding Multiple Keyframes
 • 10.1 animations-7-customers-animations.zip
 • 10. Adding Animations to our Customers Page
 • 11. Time to Practice - CSS Animations.html
 • 12.1 animations-9-finished.zip
 • 12. Using JavaScript Animation Event Listeners
 • 13.1 css-16-animations-summary.pdf
 • 13. Wrap Up
 • 14.1 animations-1-applying-transitions.zip
 • 14.2 animations-2-timing-functions.zip
 • 14.3 animations-3-transition-and-display.zip
 • 14.4 animations-4-assignment-1-solution.zip
 • 14.5 animations-5-animations-keyframes.zip
 • 14.6 animations-6-multiple-keyframes.zip
 • 14.7 animations-7-customers-animations.zip
 • 14.8 animations-8-assignment-2-solution.zip
 • 14.9 animations-9-finished.zip
 • 14. Useful Resources & Links.html

 • 17. Writing Future-Proof CSS Code
 • 1. Module Introduction
 • 2. CSS Modules & Their Working Groups
 • 3.1 future-proof-1-css-variables.zip
 • 3. Using CSS Variables
 • 4. Understanding & Using Vendor Prefixes
 • 5.1 future-proof-2-vendor-prefixes.zip
 • 5. Which Prefixes Should You Use
 • 6.1 future-proof-3-finished.zip
 • 6. Detecting Browser Support with @supports
 • 7. Polyfills
 • 8. Eliminating Cross-Browser Inconsistencies
 • 9. How to Name CSS Classes
 • 10.1 css-17-future-css.pdf
 • 10. Vanilla CSS vs Frameworks
 • 11.1 css-17-future-css.pdf
 • 11.2 future-proof-1-css-variables.zip
 • 11.3 future-proof-2-vendor-prefixes.zip
 • 11.4 future-proof-3-finished.zip
 • 11. Wrap Up
 • 12. Useful Resources & Links.html

 • 18. Introducing Sass (Syntactically Awesome Style Sheets)
 • 1. Module Introduction
 • 2. What is Sass & Scss
 • 3. Important Installing Sass.html
 • 4.1 sass-01-installing-sass-starting-code.zip
 • 4. Installing Sass
 • 5. Things to be Improved with Sass
 • 6. Nesting Selectors
 • 7. Adding Nested Properties
 • 8.1 sass-02-understanding-variables-finished.zip
 • 8. Understanding Variables
 • 9. Storing Lists & Maps in Variables
 • 10. Built-In Functions
 • 11. Time to Practice - Sass.html
 • 12. Adding Simple Arithmetics
 • 13.1 sass-05-adding-better-import-and-partials-finished.zip
 • 13. Adding Better Import and Partials
 • 14. Improving Media Queries
 • 15.1 sass-06-understanding-inheritance-finished.zip
 • 15. Understanding Inheritance
 • 16. Adding Mixins
 • 17. Using the Ampersand Operator
 • 18. Wrap Up
 • 19.1 sass-01-installing-sass-starting-code.zip
 • 19.2 sass-02-understanding-variables-finished.zip
 • 19.3 sass-03-assignment-problem.zip
 • 19.4 sass-04-assignment-solution.zip
 • 19.5 sass-05-adding-better-import-and-partials-finished.zip
 • 19.6 sass-06-understanding-inheritance-finished.zip
 • 19.7 sass-07-project-finished.zip
 • 19. Useful Resources & Links.html

 • 19. Course Roundup
 • 1. Course Roundup
 • 2. Bonus More Content!.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34770
  حجم: 10553 مگابایت
  مدت زمان: 1249 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید