وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Plumbing Math

سرفصل های دوره

Math Fundamentals To Work With Pipe!


1. Introduction
 • 1. Order Of Operations

 • 2. Fractions
 • 1. Intro To Fractions
 • 2. Interpreting Fractions
 • 3. Whole Fractions
 • 4. Mixed Fractions
 • 5. Improper Fractions
 • 6.1 converting improper fractions to mixed fractions.pdf
 • 6. Converting Improper Fractions To Mixed Fraction
 • 7. More Examples Improper Fractions To Mixed Fractions
 • 8.1 Converting fractions (mixed to improper).pdf
 • 8. Converting Mixed Fractions to Improper Fractions
 • 9. More Examples Mixed Fractions To Improper Fractions
 • 10. Handling Whole Numbers
 • 11.1 reducing fractions.pdf
 • 11. Reducing Fractions
 • 12. More Examples Reducing Fractions
 • 13.1 adding fractions.pdf
 • 13. Adding Fractions
 • 14. More Examples Adding Fractions
 • 15.1 Adding mixed fractions.pdf
 • 15. Adding Mixed Fractions
 • 16. More Examples Adding Mixed Fractions
 • 17.1 subtracting fractions.pdf
 • 17. Subtracting Fractions
 • 18. More Examples Subtracting Fractions
 • 19.1 Subtracting mixed fractions.pdf
 • 19. Subtracting Mixed Numbers
 • 20.1 Subtracting mixed fractions.pdf
 • 20. Borrowing In Subtraction
 • 21. More Examples Subtracting Mixed Fractions
 • 22.1 multiplying fractions.pdf
 • 22. Multiplying Fractions
 • 23. More Examples Multiplying Fractions
 • 24.1 Multiplying mixed fractions.pdf
 • 24. Multiplying Mixed Numbers
 • 25. More Examples Multiplying Mixed Numbers
 • 26.1 dividing fractions.pdf
 • 26. Dividing Fractions
 • 27. More Examples Dividing Fractions
 • 28.1 Dividing mixed fractions.pdf
 • 28. Dividing Mixed Numbers
 • 29. More Examples Dividing Mixed Numbers

 • 3. Conversions
 • 1.1 Conversions Q & A.pdf
 • 1.2 Conversions.pdf
 • 1. Conversions
 • 2. More Examples Conversions
 • 3.1 fractions to decimals.pdf
 • 3. Fractions To Decimals
 • 4.1 Fahrenheit And Celcius Q & A.pdf
 • 4. Fahrenheit and Celsius
 • 5. More Examples Fahrenheit And Celsius

 • 4. Ratios Of GradeSlope On A Pipe
 • 1.1 Ratios Of Slope Q & A.pdf
 • 1. Ratios Of GradeSlope On A Pipe
 • 2. More Examples Ratios Of Grade Or Slope
 • 3.1 Total Fall, Grade, And Lenth.pdf
 • 3. Total Fall, Grade and Length
 • 4. More Examples Total Fall, Grade and Length

 • 5. Percentages
 • 1.1 fractions to percentages.pdf
 • 1. Percentages
 • 2. More Examples Percentages

 • 6. Offsets
 • 1.1 45 Degree Offsets Q & A.pdf
 • 1. 45 Degree Offsets
 • 2. More Examples 45 Degree Offsets
 • 3. Spread AllowanceParallel Spread
 • 4. Double Parallel Offset 1
 • 5.1 Double Parallel Offsets Q & A.pdf
 • 5. Double Parallel Offset 2
 • 6. More Examples Double Parallel Offsets
 • 7.1 Rolling Offset Q & A.pdf
 • 7. Rolling Offsets
 • 8. More Examples Rolling Offsets
 • 9.1 Different Offsets Q & A.pdf
 • 9. Different Offsets

 • 7. Geometry
 • 1.1 Perimeter of rectangles.pdf
 • 1.2 Perimeter of triangles.pdf
 • 1. Perimeter
 • 2.1 Perimeter of circles.pdf
 • 2. Perimeter Of A Circle
 • 3.1 Area of rectangles.pdf
 • 3. Area
 • 4.1 Area of circles.pdf
 • 4. Area Of A Circle
 • 5.1 Area of trapezoid.pdf
 • 5. Area Of A Trapezoid
 • 6.1 Area of cylinders.pdf
 • 6. Area Of A Cylinder
 • 7.1 Area Of A Cone Q & A.pdf
 • 7. Area Of A Cone
 • 8.1 Area of sphere.pdf
 • 8. Area Of A Sphere
 • 9.1 Area of triangles.pdf
 • 9. Area Of A Triangle
 • 10. More Examples Area
 • 11.1 Volume Of A Rectangle Or Cube Q & A.pdf
 • 11. Volume Of A Rectangle Or Cube
 • 12.1 Volume of cylinders.pdf
 • 12. Volume Of A Cylinder
 • 13.1 Volume of sphere.pdf
 • 13. Volume Of A Sphere
 • 14. More Examples Volume

 • 8. Heads And Pressures
 • 1. Calculate Height
 • 2. More Examples Calculate Height
 • 3. Unit Pressure
 • 4. More Examples Unit Pressure
 • 5.1 Heads And Pressure Q & A.pdf
 • 5. Total Force
 • 6. More Examples Total Force
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32500
  حجم: 13608 مگابایت
  مدت زمان: 617 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید