وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PHP OOP: Object Oriented Programming for beginners + Project

سرفصل های دوره

PHP OOP: Learn Object Oriented PHP by Building a Real World Application Making You a PHP Developer from Zero to Hero


1 - Getting Started
 • 1 - Section Overview
 • 2 - Edwin from the future
 • 3 - Udemy Video Walk Through
 • 4 - Editors I recommend.html
 • 5 - Web Development Software Installation XAMPP
 • 6 - CMS-TEMPLATE-PHP.zip
 • 6 - Course Exercises Reference Files.html
 • 6 - Gallery.zip
 • 6 - OOP.zip
 • 7 - Displaying errors in PHP
 • 8 - The BIG picture how things work WATCH 2023

 • 2 - OOP Fundamentals
 • 9 - Section Overview
 • 10 - Defining a class
 • 11 - Defining methods
 • 12 - Instantiating a Class
 • 13 - Defining properties
 • 14 - Class Inheritance
 • 15 - Access Control Modifiers
 • 16 - Static Modifier
 • 17 - Getters and Setters
 • 18 - Referencing Parent Class with Static
 • 19 - Constructors and Destructors

 • 3 - OOP Project Building a Photo Gallery System
 • 20 - Overview of this project
 • 21 - CMSTEMPLATEPHP.zip
 • 21 - Project Directories Assets
 • 22 - Editing and Modifying Files
 • 23 - Gallery System Links
 • 24 - Creating Pages
 • 25 - Creating Database and User Table

 • 4 - Database Class
 • 26 - Section Overview
 • 27 - Setting Up the Database Connection
 • 28 - Initializing all Includes in one file
 • 29 - Init file inclusion reminder Edwin from the future
 • 30 - Creating the Database Class
 • 31 - Future Update for database class
 • 32 - Automatic DB Connection Setup
 • 33 - The Query Method
 • 34 - Database Class Helper Methods
 • 35 - Testing Query Method
 • 36 - Improving our Connection to be more OOP

 • 5 - The User Class
 • 37 - Section Overview
 • 38 - Creating our User Class
 • 39 - Testing our findall method
 • 40 - Static Method Usage and Challenge
 • 41 - Creating a Find user id method and Solution
 • 42 - Create This Query Method
 • 43 - Assigning Array Values to Object Properties
 • 44 - Auto Instantiation Method
 • 45 - Testing the Instantiation Method
 • 46 - Short Way Auto Instantiation
 • 47 - Creating The Attribute Finder Method
 • 48 - Adding our Instantiation Method
 • 49 - Using our Instantiation Method to find all users
 • 50 - Using our Instantiation Method to find 1 User
 • 51 - Undeclared Object Backup Function
 • 52 - Updating the Autoload Function Edwin from the future
 • 53 - So what is going on.html

 • 6 - The Session Class
 • 54 - Section Overview
 • 55 - Starting Sessions
 • 56 - The Checking login Method
 • 57 - The Login Method
 • 58 - The Logout Method
 • 59 - Controlling Access to Admin
 • 60 - Creating The Login Page
 • 61 - Creating the Verify Method Part 1
 • 62 - Creating the Verify Method part 2
 • 63 - Duplicate return Important watch the whole lecture Edwin from the future
 • 64 - Login page position Edwin from the future
 • 65 - 54-Login-Form-Php.zip
 • 65 - Login Form Creation Download
 • 66 - Creating our Login out Feature
 • 67 - Creating message method
 • 68 - Outputting Feedback for User

 • 7 - Files Basics
 • 69 - Section Overview
 • 70 - Understanding File Permissions
 • 71 - Magic Constants

 • 8 - Uploading Files
 • 72 - Section Overview
 • 73 - Configuring PHP for File Uploads
 • 74 - Sending Files
 • 75 - Analyzing Uploaded File Structure
 • 76 - File Error Code Explained
 • 77 - Moving Uploaded Files

 • 9 - CRUD Create Method
 • 78 - Section Overview
 • 79 - Create Method Query Part1
 • 80 - Create Method Query Part 2
 • 81 - Inserting Last ID Method Challenge
 • 82 - Testing our Method Solution

 • 10 - CRUD Update Method
 • 83 - Update Method Query
 • 84 - Testing our Update Method

 • 11 - CRUD Delete Method
 • 85 - Delete Method
 • 86 - Testing the Delete Method

 • 12 - Abstracting and Improving
 • 87 - Section Overview
 • 88 - Improving the Create Method
 • 89 - Abstracting Tables
 • 90 - Abstracting Properties
 • 91 - Abstracting the Create Method Part 1
 • 92 - Abstracting the Create Method Part 2
 • 93 - Modifying the properties method
 • 94 - Testing the Abstracted Create Method
 • 95 - Abstracting the Update Method
 • 96 - Testing the Abstracted Update Method
 • 97 - Escaping Values From our Abstracted Methods

 • 13 - The Photo Class
 • 98 - Section Overview
 • 99 - Creating the Database Table for our Photo Class
 • 100 - Abstracting the remaining methods
 • 101 - Create the Parent Class
 • 102 - Fixing lecture 90 Double Return
 • 103 - Late Static Binding
 • 104 - Coding The Photo Class
 • 105 - Adding Class Properties
 • 106 - Testing Inherited Methods
 • 107 - Setting Up our Properties Array
 • 108 - Building Directory Paths
 • 109 - Set File Method
 • 110 - Save Method Part 1
 • 111 - Save Method Part 2
 • 112 - HTML Form Creation
 • 113 - Uploading and Testing
 • 114 - Coding The HTML for our Photos Table
 • 115 - Coding The PHP for a Photo Table
 • 116 - CarPictures.zip
 • 116 - Dynamic Image Path

 • 14 - ADMIN PHOTOS Deletion Section
 • 117 - Section Overview
 • 118 - DELETE PAGE and Links Part 1
 • 119 - DELETE Page Part 1
 • 120 - Making our Application More Generic
 • 121 - Creating The Delete Method
 • 122 - Setting Up The Right Redirect Paths for Delete

 • 15 - ADMIN PHOTOS Edit Photo Section
 • 123 - Section Overview
 • 124 - Creating The Edit Page
 • 125 - 76EditPhotoSnippetPhp.zip
 • 125 - Creating The Edit Page Part 2
 • 126 - Writing our PHP Code Part 1
 • 127 - Writing our PHP Code Part 2
 • 128 - Displaying Data
 • 129 - Updating Data
 • 130 - 81EditPhotoStylesCss.zip
 • 130 - Picture and Sidebar Styling
 • 131 - Installing The Text Editor
 • 132 - Setting Size for Photos Page Thumbnail

 • 16 - ADMIN USERS
 • 133 - Section Overview
 • 134 - Displaying User Page
 • 135 - Working with User Image
 • 136 - Creating User Image Column in DB Table
 • 137 - Deleting Users
 • 138 - Creating Add User Page Part 1
 • 139 - Creating Add User Page Part 2 Testing
 • 140 - Assigning POST values to Object Properties
 • 141 - Setting Up Image Upload for User
 • 142 - Creating The User Edit Page
 • 143 - Updating User
 • 144 - Empty Password Field Fix
 • 145 - Updating User Modification
 • 146 - Delete within Edit User Page
 • 147 - Fixing Duplicate Record Creation Bug

 • 17 - ADMIN COMMENTS
 • 148 - Section Overview
 • 149 - Creating the Comments Table in the Database
 • 150 - Creating the Comment Class
 • 151 - Self Instantiation Comment Method
 • 152 - Find Comments Method
 • 153 - Testing our Comment Form
 • 154 - Including Our Classes in Photophp FRONTEND
 • 155 - Pulling Data From Form Part 1
 • 156 - Pulling Data From Form Part 2
 • 157 - Displaying Making Comments FRONTEND
 • 158 - Displaying Making Comments BACKEND
 • 159 - Deleting Comments
 • 160 - CarPictures.zip
 • 160 - Creating the Individual Comment Page Part 1
 • 161 - Creating the Individual Comment Page Part 2
 • 162 - Creating the Count Comment Code and CHALLENGE
 • 163 - Comment Count Link SOLUTION
 • 164 - Deleting Specific Photo Comments Code

 • 18 - ADMIN Dashboard Setup
 • 165 - Section Overview
 • 166 - Dynamic Menu to Photophp
 • 167 - 112DashboardCodeSnippetPhp.zip
 • 167 - Dashboard HTML Snippets Inclusion
 • 168 - Adding Google API Charts
 • 169 - Tracking Page Views Method
 • 170 - Creating the Count All Method and Echoing Photo Count
 • 171 - Setting Up Users and Comment Counts
 • 172 - Modifying Chart Properties
 • 173 - Dynamic Data in Chart Creation

 • 19 - FRONTEND Gallery System
 • 174 - Setting Up Index to Display Photos Part 1
 • 175 - Setting Up Index to Display Photos Part 2
 • 176 - Correcting Photos Alignment with CSS
 • 177 - Coding the PHP in Photophp FRONEND
 • 178 - Home Page Link and Footer Modifications

 • 20 - FRONTEND PAGINATION
 • 179 - Section Overview
 • 180 - Setting Up our Pagination Variables
 • 181 - Creating the Paginate CLASS
 • 182 - Creating our Construct Function to Initialize some Properties
 • 183 - Building our Paginate Class Methods Part 1
 • 184 - Building our Paginate Class Methods Part 2
 • 185 - Instantiating and Testing Paginate
 • 186 - Setting Up our Next Page Link
 • 187 - Putting our Next Link to Work CHALLENGE
 • 188 - Creating Previous Link SOLUTION
 • 189 - Paginate Indication and Looping
 • 190 - Pagination Indication CSS
 • 191 - CLEANING UP

 • 21 - EXTRA FEATURES
 • 192 - Extra Features Overview
 • 193 - 136SnippetsForModal.zip
 • 193 - Creating the Modal HTML Snippets Download
 • 194 - Including Modal from somewhere else
 • 195 - Pulling Pictures Into Gallery Modal
 • 196 - Enable Selection Button on Click jQuery
 • 197 - Enabling the Selection Button with jQuery
 • 198 - Pulling User Id with jQuery and Javascript
 • 199 - Pulling Image Name with jQuery and Javascript
 • 200 - Writing the AJAX Setting User Image
 • 201 - Testing our AJAX Code
 • 202 - Creating the AJAX PHP Method
 • 203 - Modifying Improving Our AJAX PHP method
 • 204 - Photo Library Sidebar Part 1 CHALLENGE INCLUDED
 • 205 - Photo Library Sidebar Part 2 SOLUTION INCLUDED
 • 206 - Photo Library Sidebar Part 3 COMPLETED
 • 207 - Creating Session Methods for Notifications in the Edit User Page Part 1
 • 208 - Creating Session Methods for Notifications in the Edit User Page Part 2
 • 209 - Updating User Methods
 • 210 - Setting Up Notifications for CRUD Part 1
 • 211 - Setting Up Notifications for CRUD Part 2
 • 212 - Installing a Multiple Upload and Drop JS File Plugin Part 1
 • 213 - Installing a Multiple Upload and Drop JS File Plugin Part 2
 • 214 - Installing a Multiple Upload and Drop JS File Plugin Part 3 COMPLETE
 • 215 - Edit Photo Page Sidebar jQuery Dropdown
 • 216 - Login Page CSS
 • 217 - Confirm Delete with Javascript and jQuery
 • 218 - Conclusion and BONUS

 • 22 - Taking our application online
 • 219 - Hosting setup
 • 220 - Displaying errors online
 • 221 - Uploading files and database creation
 • 222 - Importing database and setting up configurations CHALLENGE
 • 223 - Creating an online site root path SOLUTION
 • 224 - Testing photos deletion functionality

 • 23 - Extra Lectures
 • 225 - Database refactoring
 • 226 - Updating photos with userid
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32498
  حجم: 10426 مگابایت
  مدت زمان: 1137 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید