وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Multichain NFT Marketplace : Solidity Smart Contract, React

سرفصل های دوره

Practical course: Building NFT Marketplace using Solidity Smart Contracts, solidity ethereum blockchain, React/Nextjs


1. Introduction
 • 1. Intro

 • 2. Initiate the project and write contract
 • 1.1 init.txt
 • 1. Init project
 • 2.1 description.txt
 • 2.2 nftmarketplace.zip
 • 2. import library
 • 3. contract function - createToken , resellToken
 • 4. contract function - cancelListing
 • 5. contract function - createMarketSale
 • 6. contract function - fetchMarketItems
 • 7. contract function - fetchMyNFTs
 • 8. contract function - fetchItemsListed
 • 9. contract function - fetchSellerNFTs , withdraw

 • 3. Context folder
 • 1.1 config.zip
 • 1.2 Description.txt
 • 1.3 nftmarketplace.zip
 • 1. deploy contract
 • 2. verify contract
 • 3.1 next.config.zip
 • 3.2 nftcontext.zip
 • 3. setting environment
 • 4. function - connectWallet
 • 5. function - initiate wallet
 • 6. function - checkNetwork
 • 7. function - fetchNFTs
 • 8. function - fetchMyNFTs
 • 9. function - fetchListedNfts
 • 10. function - topselletNfts
 • 11. function - uploadToIpfs
 • 12. function - createNft
 • 13. function - createSale
 • 14. function - cancelSale
 • 15. function - handleCancelation
 • 16.1 nftcontext (2).zip
 • 16. function - buyNft
 • 17. function - export

 • 4. Components folder
 • 1.1 app.zip
 • 1.2 globals.zip
 • 1.3 tailwind.config.zip
 • 1. App
 • 2.1 button.zip
 • 2.2 navbar.zip
 • 2. Navbar
 • 3.1 navbar.zip
 • 3. Navbar
 • 4.1 navbar.zip
 • 4. Navbar
 • 5.1 navbar.zip
 • 5. Navbar
 • 6.1 navbar.zip
 • 6. Navbar
 • 7.1 navbar (2).zip
 • 7. Navbar
 • 8. Navbar
 • 9. Navbar
 • 10.1 navbar.zip
 • 10. Navbar
 • 11.1 chainid.zip
 • 11.2 navbar.zip
 • 11. Navbar - ChainId
 • 12.1 gettopcreators.zip
 • 12.2 makeid.zip
 • 12.3 shortenaddress.zip
 • 12. Utils folder
 • 13.1 banner.zip
 • 13.2 creatorcard.zip
 • 13.3 loader.zip
 • 13. CreatorCard - Loader - Banner
 • 14.1 nftcard.zip
 • 14. NFTCard
 • 15.1 searchbar.zip
 • 15. SearchBar
 • 16.1 input.zip
 • 16. Input
 • 17.1 modal.zip
 • 17. Modal

 • 5. Pages folder
 • 1.1 index.zip
 • 1. Home - index
 • 2.1 index.zip
 • 2. Home
 • 3. Home
 • 4. Home
 • 5.1 index.zip
 • 5. Home
 • 6.1 create-nft.zip
 • 6. CreateNft
 • 7.1 listed-nfts.zip
 • 7. ListedNfts
 • 8.1 nft-details.zip
 • 8. NftDetails
 • 9.1 my-nfts.zip
 • 9. MyNfts
 • 10.1 resell-nft.zip
 • 10. ResellNft
 • 11.1 top-seller.zip
 • 11. TopSeller
 • 12.1 deployZk.txt
 • 12. Deploy on zkSync network

 • 6. Complete code and what next
 • 1.1 complete-code.zip
 • 1. Final code
 • 2. Bonus Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29282
  حجم: 861 مگابایت
  مدت زمان: 114 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید