وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Mastery: Basics to Real-World AWS Projects Unleashed

سرفصل های دوره

AWS Mastery: From Basics to Real-World Projects – Your Ultimate Guide to Amazon Web Services (AWS)


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to course
 • 2 - Introduction to Aisciences
 • 3 - Detail of Projects
 • 4 - Whats Next
 • 5 - Links for the Courses Materials and Codes.html

 • 2 - Mastering Cloud Computing from Scratch
 • 6 - Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 7 - Introduction to AWS Creating AWS Account
 • 8 - Introduction to AWS Exploring AWS Management Console
 • 9 - Introduction to AWS Overview of AWS Services
 • 10 - Introduction to AWS AWS Services
 • 11 - Introduction to AWS IAM Policy Overview
 • 12 - Introduction to AWS IAM Demo
 • 13 - Compute and Storage Services Simple Storage Service
 • 14 - Compute and Storage Services S3 Versioning
 • 15 - Compute and Storage Services S3 Lifecyle
 • 16 - Compute and Storage Services S3 Event Triggers
 • 17 - Compute and Storage Services Introduction to AWS Lambda
 • 18 - Compute and Storage Services Parsing Event in Lambda
 • 19 - Compute and Storage Services Lambda Layer Introduction
 • 20 - Compute and Storage Services Creating Lambda Layer
 • 21 - Compute and Storage Services How to add Layer
 • 22 - Compute and Storage Services AWS Glue
 • 23 - Compute and Storage Services AWS Glue Job
 • 24 - Compute and Storage Services Glue Crawler
 • 25 - Infrastructure as Code and Automation Introduction to Cloudformation
 • 26 - Infrastructure as Code and Automation Creating S3 Bucket using Cloudformation
 • 27 - Infrastructure as Code and Automation AWS CLI
 • 28 - Network and Database Introduction to Virtual Private Cloud
 • 29 - Network and Database Creating Virtual Private Cloud using Console
 • 30 - Network and Database AWS Relational Database Service
 • 31 - Network and Database Creating RDS Database using Console
 • 32 - Network and Database Accessing RDS Instance using Glue
 • 33 - Network and Database Introduction to AWS Redshift
 • 34 - Network and Database Creating Redshift Cluster in Console
 • 35 - Network and Database Dynamodb
 • 36 - Network and Database Creating and Accessing Dynamodb Table
 • 37 - Additional Services Introduction to AWS Security and Simple Queue Service
 • 38 - Additional Services Accessing Secret Manager and Key Management Service using Console
 • 39 - Additional Services Creating a Queue in Simple Queue Service
 • 40 - Additional Services Introduction to Simple Notification Service
 • 41 - Additional Services Creating and Sending Email using Simple Notification Service
 • 42 - Hands On Exercise Problem Statement
 • 43 - Hands On Exercise Proposed Solution
 • 44 - Hands On Exercise Exploring the Lambda Function
 • 45 - Hands On Exercise Testing the Pipeline
 • 46 - Hands On Exercise Analyze the Data using Athena

 • 3 - AWS Projects
 • 47 - Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 48 - Notification System Problem Statement
 • 48 - Notification-System-Function.zip
 • 49 - Notification System Creating Notification Pipeline
 • 49 - Notification-System-Function.zip
 • 50 - Access RDS using AWS Lambda and On premise Database Engine Problem Statement and Architecture
 • 50 - Private-RDS-Access.zip
 • 51 - Access RDS using AWS Lambda and On premise Database Engine Initiating the Resources
 • 51 - Private-RDS-Access.zip
 • 52 - Access RDS using AWS Lambda and On premise Database Engine Creating Lambda and Required Resources
 • 52 - Private-RDS-Access.zip
 • 53 - Access RDS using AWS Lambda and On premise Database Engine Accessing the Private Instance
 • 53 - Private-RDS-Access.zip
 • 54 - Access RDS using AWS Lambda and On premise Database Engine Deleting the Resources
 • 54 - Private-RDS-Access.zip
 • 55 - Access RDS using AWS Lambda and On premise Database Engine Accessing Public Instance
 • 55 - Private-RDS-Access.zip
 • 56 - Analysing Sales Data using Quicksight Problem Statement
 • 56 - SaaS-Sales.csv
 • 57 - Analysing Sales Data using Quicksight Building a Dashboard
 • 57 - SaaS-Sales.csv
 • 58 - Analysing Sales Data using Quicksight Deleting the Subscription
 • 58 - SaaS-Sales.csv
 • 59 - Data Ingestion and Extraction with Redshift Problem Statement
 • 59 - Loading-Data-Sample-Files.zip
 • 60 - Data Ingestion and Extraction with Redshift Creating Resources
 • 60 - Loading-Data-Sample-Files.zip
 • 61 - Data Ingestion and Extraction with Redshift Loading the Data into Redshift Cluster
 • 61 - Loading-Data-Sample-Files.zip
 • 62 - Data Ingestion and Extraction with Redshift Unload Data from Redshift to S3
 • 62 - Loading-Data-Sample-Files.zip
 • 63 - Conditional Workflow Problem Statement
 • 63 - convert-number.zip
 • 63 - test-even-odd.zip
 • 64 - Conditional Workflow Creating Lambda Functions
 • 64 - convert-number.zip
 • 64 - test-even-odd.zip
 • 65 - Conditional Workflow Creating State Machine
 • 65 - convert-number.zip
 • 65 - test-even-odd.zip
 • 66 - Conditional Workflow Executing Pipeline
 • 66 - convert-number.zip
 • 66 - test-even-odd.zip
 • 67 - Ingesting IOT Data to S3 Problem Statement
 • 67 - Simulator.zip
 • 67 - Transformation-Lambda-Function.zip
 • 68 - Ingesting IOT Data to S3 Architecture and Review of the Services
 • 68 - Simulator.zip
 • 68 - Transformation-Lambda-Function.zip
 • 69 - Ingesting IOT Data to S3 Creating all the Services
 • 69 - Simulator.zip
 • 69 - Transformation-Lambda-Function.zip
 • 70 - Ingesting IOT Data to S3 Executing Pipeline
 • 70 - Simulator.zip
 • 70 - Transformation-Lambda-Function.zip
 • 71 - Database Migration Problem Statement
 • 72 - Database Migration Initializing Database in EC2 Instance
 • 73 - Database Migration Initializing RDS Instance
 • 74 - Database Migration Creating DMS Endpoints and Replication Instance
 • 75 - Database Migration Creating and Running Migration Task
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27519
  حجم: 4067 مگابایت
  مدت زمان: 415 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید