وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering GitHub Actions: From Beginner to Expert

سرفصل های دوره

Learn the most important GitHub Actions concepts to build resilient CI/CD pipelines and automate many development tasks!


1. Introduction
 • 1. Welcome!.html
 • 2.1 GitHub Actions Course Example E2E Repository.html
 • 2.2 GitHub Actions Course Repository.html
 • 2.3 MasteringGitHubActions MasterSlides.pdf
 • 2. Course Resources.html
 • 3. How to Navigate the Course
 • 4. Code and Repository Updates.html

 • 2. Tools and Initial Setup
 • 1. Setup NodeJS
 • 2. Alternative to Setting Up the Local Environment - Using GitHub Codespaces
 • 3. Creating a GitHub Repository for the Course
 • 4. YAML in 5 Minutes

 • 3. Github Actions Building Blocks
 • 1. Theory - Building Blocks
 • 2. Practical Exercise 01 - Creating Our First Workflow.html
 • 3. Practical Exercise 01 - Solution & Discussion

 • 4. Event Triggers
 • 1. Theory - Workflow Events
 • 2.1 Cron Generator.html
 • 2. Practical Exercise 02 - Using Different Events to Trigger Workflows.html
 • 3. Practical Exercise 02 - Solution & Discussion

 • 5. Workflow Runners
 • 1. Theory - GitHub and Self-Hosted Runners
 • 2. Practical Exercise 03 - Working with Windows and Ubuntu Runners.html
 • 3. Practical Exercise 03 - Solution & Discussion

 • 6. Using Third-Party Actions
 • 1. Theory - Actions
 • 2. Practical Exercise 04 - Working with Third-Party Custom Actions.html
 • 3. Practical Exercise 04 - Solution & Discussion

 • 7. Event Filters and Activity Types
 • 1. Theory - Event Filters
 • 2. Theory - Activity Types
 • 3. IN PROGRESS - Practical Exercise 05 - Using Filters and Activity Types.html
 • 4. Practical Exercise 05 - Solution & Discussion

 • 8. Using Contexts
 • 1. Theory - Contexts
 • 2. Practical Exercise 06 - Working with Different Contexts.html
 • 3. Practical Exercise 06 - Solution & Discussion

 • 9. Expressions & Variables
 • 1. Theory - Expressions
 • 2. Practical Exercise 07 - Working with Expressions.html
 • 3. Practical Exercise 07 - Solution & Discussion
 • 4. Theory - Variables
 • 5. Practical Exercise 08 - Environment Variables.html
 • 6. Practical Exercise 08 - Solution & Discussion
 • 7. WIP Practical Exercise 09 - Organization, Repository, and Environment Variables.html
 • 8. Practical Exercise 09 - Solution & Discussion

 • 10. Functions
 • 1. Theory - Functions
 • 2. Practical Exercise 10 - Using Functions in Workflows.html
 • 3. Practical Exercise 10 - Solution & Discussion

 • 11. Controlling the Execution Flow
 • 1. Theory - Controlling the Execution Flow
 • 2. Practical Exercise 11 - Defining Dependencies & Executing Jobs Conditionally.html
 • 3. Practical Exercise 11 - Solution & Discussion

 • 12. Inputs and Outputs
 • 1. Theory - Inputs
 • 2. Practical Exercise 12 - Working with Inputs.html
 • 3. Practical Exercise 12 - Solution & Discussion
 • 4. Theory - Outputs
 • 5. Practical Exercise 13 - Working with Outputs.html
 • 6. Practical Exercise 13 - Solution & Discussion
 • 7. Practical Exercise 14 - Avoiding the Mistake of Overwritting the Output File.html
 • 8. Practical Exercise 14 - Solution & Discussion

 • 13. Sharing Data - Caching and Artifacts
 • 1. Theory - Caching
 • 2. Practical Exercise 15 - Using Caching to Speed Up Installing Dependencies.html
 • 3. Practical Exercise 15 - Solution & Discussion
 • 4. Practical Exercise 16 - Using Multiple Jobs for Better Caching Functionality.html
 • 5. Practical Exercise 16 - Solution & Discussion
 • 6. Theory - Artifacts
 • 7. Practical Exercise 17 - Working with Artifacts.html
 • 8. Practical Exercise 17 - Solution & Discussion

 • 14. Working with Matrices
 • 1. Theory - Matrices
 • 2. Practical Exercise 18 - Introduction to Using Matrices.html
 • 3. Practical Exercise 18 - Solution & Discussion
 • 4. Practical Exercise 19 - Exploring the Include Option.html
 • 5. Practical Exercise 19 - Solution & Discussion
 • 6. Practical Exercise 20 - Exploring the Exclude Option.html
 • 7. Practical Exercise 20 - Solution & Discussion

 • 15. Environments
 • 1. Theory - Environments
 • 2. Practical Exercise 21 - Working with Environments.html
 • 3. Practical Exercise 21 - Solution & Discussion

 • 16. Developing Custom Actions from Scratch
 • 1. Theory - Developing Custom Actions from Scratch
 • 2. Practical Exercise 22 - Creating a Composite Custom Action.html
 • 3. Practical Exercise 22 - Solution & Discussion
 • 4. Practical Exercise 23 - Using and Extending Our Composite Custom Action.html
 • 5. Practical Exercise 23 - Solution & Discussion
 • 6. Practical Exercise 24 - Setting Up Our JavaScript Custom Action.html
 • 7. Practical Exercise 24 - Solution & Discussion - Part 1
 • 8. Practical Exercise 24 - Solution & Discussion - Part 2
 • 9.1 Code for index.js file.html
 • 9. Practical Exercise 25 - Parsing Inputs and Running Shell Commands.html
 • 10. Practical Exercise 25 - Solution & Discussion - Part 1
 • 11. Practical Exercise 25 - Solution & Discussion - Part 2
 • 12.1 Code for index.js file.html
 • 12. Practical Exercise 26 - Adding the Logic to Create PRs.html
 • 13. Practical Exercise 26 - Solution & Discussion - Part 1
 • 14. Practical Exercise 26 - Solution & Discussion - Part 2
 • 15.1 Code for Dockerfile.html
 • 15. Practical Exercise 27 - Setting Up Our Docker Custom Action.html
 • 16. Practical Exercise 27 - Solution & Discussion - Part 1
 • 17. Practical Exercise 28 - Solution & Discussion - Part 2
 • 18. Practical Exercise 29 - Adding the Ping Logic in Python.html
 • 19. Practical Exercise 29 - Solution & Discussion
 • 20. Practical Exercise 30 - Working with Outputs in Custom Actions.html
 • 21. Practical Exercise 30 - Solution & Discussion

 • 17. Creating Reusable Workflows
 • 1. Theory - Reusable Workflows
 • 2. Practical Exercise 31 - Creating and Using Reusable Workflows.html
 • 3. Practical Exercise 31 - Solution & Discussion
 • 4. Practical Exercise 32 - Reusing Workflows from Other Repositories.html
 • 5. Practical Exercise 32 - Solution & Discussion - Part 1
 • 6. Practical Exercise 32 - Solution & Discussion - Part 2
 • 7. Practical Exercise 32 - Solution & Discussion - Part 3

 • 18. Managing Concurrency
 • 1. Theory - Managing Concurrency
 • 2. Practical Exercise 33 - Managing Concurrency at the Workflow Level.html
 • 3. Practical Exercise 33 - Solution & Discussion
 • 4. Practical Exercise 34 - Managing Concurrency at the Job Level.html
 • 5. Practical Exercise 34 - Solution & Discussion

 • 19. Workflow Security
 • 1. Theory - Workflow Security
 • 2. Practical Exercise 35 - Preventing Script Injection via Intermediate Variables.html
 • 3. Practical Exercise 35 - Solution & Discussion
 • 4. Practical Exercise 36 - Preventing Script Injection via Custom Actions.html
 • 5. Practical Exercise 36 - Solution & Discussion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34179
  حجم: 4460 مگابایت
  مدت زمان: 655 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید