وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Database Design & Implementation Master Class 2024

سرفصل های دوره

Relational Database Design and Implementation with SQL Server


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Course Objectives.html

 • 2. Getting Started
 • 1. Overview
 • 2. File System
 • 3. What is a database
 • 4. Types of Databases
 • 5. Emerging Technologies
 • 6. Summary

 • 3. Entity Relationship Diagrams (ERD)
 • 1. Overview
 • 2. What is an ERD Diagram
 • 3. Conceptual Modelling
 • 4. Entities
 • 5. Attributes
 • 6. Relationships

 • 4. Relation Modelling
 • 1. Overview
 • 2. What is the Relational Model
 • 3. ERD to Relational Notation
 • 4.1 relational notation lecture.zip
 • 4. ERD to Relational Notation Part 2
 • 5. Relational Keys
 • 6. Type of Integrity Rules

 • 5. Relation Model Normalization
 • 1. Overview
 • 2. What is normalization
 • 3. Normalization First Normal Form 1NF
 • 4. Normalization Second Normal Form 2NF
 • 5. Normalization Third Normal Form 3NF
 • 6. Boyce-Codd Normal Form.html
 • 7. Section Summary.html

 • 6. Physical database design
 • 1. Overview
 • 2. Introduction to SQL
 • 3. SQL Statements
 • 4.1 Data Types.html
 • 4. Data Types

 • 7. Database Implementation Environment Setup
 • 1. Overview
 • 2. Introduction to SQL Server, PostgreSQL, Oracle and MySQL.html
 • 3. Installing SQL Server Management Studio and Azure Data Studio
 • 4. Installing PG Admin for PostgreSQL
 • 5. Installing SQL Developer for Oracle
 • 6. Installing MySQL Workbench for MySQL
 • 7. Setting up Cloud Database Instance in AWS
 • 8. Setting up a Local Environment with SQL Server 2022
 • 9. Exploring Azure Data Studio

 • 8. The Data Definition Language
 • 1. Create a Database
 • 2.1 lecture 40 - create statement.zip
 • 2. Creating Tables
 • 3. Creating Tables.html
 • 4.1 lecture 41 - drop statement.zip
 • 4. Drop Statement
 • 5. Dropping Objects.html
 • 6.1 lecture - 44 alter statements.zip
 • 6. Alter Statement
 • 7. Altering Objects.html

 • 9. Data Manipulation Language
 • 1.1 lecture 45 - insert statement.zip
 • 1. Insert Statement
 • 2. Inserting Data.html
 • 3.1 lecture 46 - selecting data.zip
 • 3. Select Statement
 • 4. Selecting Data.html
 • 5. Select Statement Pattern Matching
 • 6.1 lecture - 48 generated columns.zip
 • 6. Select Statement Generated Columns
 • 7.1 lecture 50 - aggregations.zip
 • 7. Select Statement Aggregations
 • 8. Aggregation.html
 • 9.1 lecture 51 - join statement.zip
 • 9. Join Statements
 • 10. Join Statements.html
 • 11.1 update statements.zip
 • 11. Updating Data
 • 12. Update Statement.html
 • 13.1 delete statements.zip
 • 13. Deleting Data
 • 14. Delete Statement.html

 • 10. Assignments
 • 1. Creating Tables.html
 • 2. Dropping Objects.html
 • 3. Altering Tables.html
 • 4. Querying Data.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 33957
  حجم: 2223 مگابایت
  مدت زمان: 182 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید