وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Unity® VR: Make 30 Mini Games in 3D

سرفصل های دوره

Learn everything you need to know to make your own mini virtual reality games for mobile!


01 Introduction
 • 001 Top Five Reasons Why Should Take This Course
 • 002 Games Preview
 • 003 Download and install Unity3D and Blender.html

 • 02 Blender
 • 004 An Introduction to Blender

 • 03 Unity 3D
 • 005 The Unity Editor - Part 1
 • 006 The Unity Editor - Part 2
 • 007 Coding in Unity - Part 1
 • 008 Coding in Unity - Part 2
 • 009 Input - Part 1
 • 010 Input - Part 2
 • 011 Prefabs - Part 1
 • 012 Prefabs - Part 2
 • 013 Virtual Reality - Part 1
 • 014 If Camera is Changing Position.html
 • 015 Virtual Reality - Part 2

 • 04 SDK Update June 2017
 • 016 Notes about the Update.html
 • 017 UPDATE Using the Unity Package with Unity 5.6

 • 05 Introduction to Blender
 • 018 Overview of Blender

 • 06 01. Whack a Mole
 • 019 Whack a Mole Introduction
 • 020 Whack a Mole Coding - Part 1
 • 021 Whack a Mole Coding - Part 2
 • 022 Whack a Mole Coding - Part 3
 • 023 Whack a Mole Art - Part 1
 • 024 Whack a Mole Art - Part 2
 • 025 Whack a Mole Final

 • 07 02. Hurdles
 • 026 Hurdles Introduction
 • 027 Hurdles Coding - Part 1
 • 028 Hurdles Coding - Part 2
 • 029 Hurdles Coding - Part 3
 • 030 Hurdles Art
 • 031 Hurdles Final

 • 08 03. Cup and Ball
 • 032 Cup and Ball Introduction
 • 033 Cup and Ball Coding - Part 1
 • 034 Cup and Ball Coding - Part 2
 • 035 Cup and Ball Coding - Part 3
 • 036 Cup and Ball Art
 • 037 Cup and Ball Final

 • 09 04. Bowling
 • 038 Bowling Introduction
 • 039 Bowling Coding - Part 1
 • 040 Bowling Coding - Part 2
 • 041 Bowling Coding - Part 3
 • 042 Bowling Art - Part 1
 • 043 Bowling Art - Part 2
 • 044 Bowling Final

 • 10 05. Ninja Sword
 • 045 Ninja Sword Introduction
 • 046 Ninja Sword Coding - Part 1
 • 047 Ninja Sword Coding - Part 2
 • 048 Ninja Sword Coding - Part 3
 • 049 Ninja Sword Art - Part 1
 • 050 Ninja Sword Art - Part 2
 • 051 Ninja Sword Final

 • 11 06. Basketball
 • 052 Basketball Introduction
 • 053 Basketball Coding - Part 1
 • 054 Basketball Coding - Part 2
 • 055 Basketball Coding - Part 3
 • 056 Basketball Art
 • 057 Basketball Final

 • 12 07. Christmas Gifts
 • 058 Christmas Gifts Introduction
 • 059 Christmas Gifts Coding - Part 1
 • 060 Christmas Gifts Coding - Part 2
 • 061 Christmas Gifts Coding - Part 3
 • 062 Christmas Gifts Art - Part 1
 • 063 Christmas Gifts Art - Part 2
 • 064 Christmas Gifts Final

 • 13 08. Spaceship
 • 065 Spaceship Introduction
 • 066 Spaceship Coding - Part 1
 • 067 Spaceship Coding - Part 2
 • 068 Spaceship Art - Part 1
 • 069 Spaceship Art - Part 2
 • 070 Spaceship Final

 • 14 09. Baseball
 • 071 Baseball Introduction
 • 072 Baseball Coding - Part 1
 • 073 Baseball Coding - Part 2
 • 074 Baseball Coding - Part 3
 • 075 Baseball Art - Part 1
 • 076 Baseball Art - Part 2
 • 077 Baseball Final

 • 15 10. Genius
 • 078 Genius Introduction
 • 079 Genius Coding - Part 1
 • 080 Genius Coding - Part 2
 • 081 Genius Coding - Part 3
 • 082 Genius Art
 • 083 Genius Final

 • 16 11. Zombie Survival
 • 084 Zombie Survival Introduction
 • 085 Zombie Survival Coding - Part 1
 • 086 Zombie Survival Coding - Part 2
 • 087 Zombie Survival Coding - Part 3
 • 088 Zombie Survival Art - Part 1
 • 089 Zombie Survival Art - Part 2
 • 090 Zombie Survival Final

 • 17 12. Space Shooter
 • 091 Space Shooter Introduction
 • 092 Space Shooter Coding - Part 1
 • 093 Space Shooter Coding - Part 2
 • 094 Space Shooter Coding - Part 3
 • 095 Space Shooter Art
 • 096 Space Shooter Final

 • 18 13. Clay Shooting
 • 097 Clay Shooting Introduction
 • 098 Clay Shooting Coding - Part 1
 • 099 Clay Shooting Coding - Part 2
 • 100 Clay Shooting Coding - Part 3
 • 101 Clay Shooting Coding - Part 4
 • 102 Clay Shooting Art
 • 103 Clay Shooting Final

 • 19 14. Fruit Slash
 • 104 Fruit Slash Introduction
 • 105 Fruit Slash Coding - Part 1
 • 106 Fruit Slash Coding - Part 2
 • 107 Fruit Slash Coding - Part 3
 • 108 Fruit Slash Art
 • 109 Fruit Slash Final

 • 20 15. Flappy Bird
 • 110 Flappy Bird Introduction
 • 111 Flappy Bird Coding - Part 1
 • 112 Flappy Bird Coding - Part 2
 • 113 Flappy Bird Coding - Part 3
 • 114 Flappy Bird Art
 • 115 Flappy Bird Final

 • 21 16. Pong
 • 116 Pong Introduction
 • 117 Pong Coding - Part 1
 • 118 Pong Coding - Part 2
 • 119 Pong Coding - Part 3
 • 120 Pong Art
 • 121 Pong Final

 • 22 17. Ghost
 • 122 Ghost Introduction
 • 123 Ghost Coding - Part 1
 • 124 Ghost Coding - Part 2
 • 125 Ghost Coding - Part 3
 • 126 Ghost Art
 • 127 Ghost Final

 • 23 18. Soccer Shootout
 • 128 Soccer Shootout Introduction
 • 129 Soccer Shootout Coding - Part 1
 • 130 Soccer Shootout Coding - Part 2
 • 131 Soccer Shootout Coding - Part 3
 • 132 Soccer Shootout Art - Part 1
 • 133 Soccer Shootout Art - Part 2
 • 134 Soccer Shootout Final

 • 24 19. Motorcycle
 • 135 Motorcycle Introduction
 • 136 Motorcycle Coding - Part 1
 • 137 Motorcycle Coding - Part 2
 • 138 Motorcycle Coding - Part 3
 • 139 Motorcycle Art - Part 1
 • 140 Motorcycle Art - Part 2
 • 141 Motorcycle Final

 • 25 20. Turret
 • 142 Turret Introduction
 • 143 Turret Coding - Part 1
 • 144 Turret Coding - Part 2
 • 145 Turret Coding - Part 3
 • 146 Turret Coding - Part 4
 • 147 Turret Art - Part 1
 • 148 Turret Art - Part 2
 • 149 Turret Final

 • 26 21. Western Shooter
 • 150 Western Shooter Introduction
 • 151 Western Shooter Coding - Part 1
 • 152 Western Shooter Coding - Part 2
 • 153 Western Shooter Coding - Part 3
 • 154 Western Shooter Art - Part 1
 • 155 Western Shooter Art - Part 2
 • 156 Western Shooter Final

 • 27 22. Cannonball
 • 157 Cannonball Introduction
 • 158 Cannonball Coding - Part 1
 • 159 Cannonball Coding - Part 2
 • 160 Cannonball Coding - Part 3
 • 161 Cannonball Art
 • 162 Cannonball Final

 • 28 23. Paraglider
 • 163 Paraglider Introduction
 • 164 Paraglider Coding - Part 1
 • 165 Paraglider Coding - Part 2
 • 166 Paraglider Coding - Part 3
 • 167 Paraglider Art
 • 168 Paraglider Final

 • 29 24. Train
 • 169 Train Introduction
 • 170 Train Coding - Part 1
 • 171 Train Coding - Part 2
 • 172 Train Coding - Part 3
 • 173 Train Art
 • 174 Train Final

 • 30 25. Simple First Person Shooter
 • 175 Simple First Person Shooter Introduction
 • 176 Simple First Person Shooter Coding - Part 1
 • 177 Simple First Person Shooter Coding - Part 2
 • 178 Simple First Person Shooter Coding - Part 3
 • 179 Simple First Person Shooter Art
 • 180 Simple First Person Shooter Final

 • 31 26. Escape the Room
 • 181 Escape the Room Introduction
 • 182 Escape the Room Coding - Part 1
 • 183 Escape the Room Coding - Part 2
 • 184 Escape the Room Art
 • 185 Escape the Room Final

 • 32 27. Forest Search
 • 186 Forest Search Introduction
 • 187 Forest Search Coding - Part 1
 • 188 Forest Search Coding - Part 2
 • 189 Forest Search Coding - Part 3
 • 190 Forest Search Art
 • 191 Forest Search Art - Part 2
 • 192 Forest Search Art - Part 3
 • 193 Forest Search Final

 • 33 28. Kart
 • 194 Kart Introduction
 • 195 Kart Coding - Part 1
 • 196 Kart Coding - Part 2
 • 197 Kart Coding - Part 3
 • 198 Kart Art
 • 199 Kart Final

 • 34 29. Hide and Seek
 • 200 Hide and Seek Introduction
 • 201 Hide and Seek Coding - Part 1
 • 202 Hide and Seek Coding - Part 2
 • 203 Hide and Seek Coding - Part 3
 • 204 Hide and Seek Art
 • 205 Hide and Seek Final

 • 35 30. Tic Tac Toe
 • 206 Tic Tac Toe Introduction
 • 207 Tic Tac Toe Coding - Part 1
 • 208 Tic Tac Toe Coding - Part 2
 • 209 Tic Tac Toe Coding - Part 3
 • 210 Tic Tac Toe Art
 • 211 Tic Tac Toe Final
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34997
  حجم: 25277 مگابایت
  مدت زمان: 4627 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید