وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Java Mastery Intermediate: Methods, Collections, and Beyond

سرفصل های دوره

Unlocking the Full Potential of Java Intermediate Programming and manipulating data efficiently


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Getting started on Windows, macOS or Linux
 • 3. How to ask great questions
 • 4. FAQs

 • 2. Setting up Local Development
 • 1. Introduction
 • 2. Popular IDEs for Coding
 • 3. Java Installation (step by step)
 • 4. Java path setting (environment variables)
 • 5. IntelliJ IDEA Installation
 • 6. Getting start IntelliJ IDEA
 • 7. First Java Hello World program

 • 3. Java Methods
 • 1. Introduction
 • 2. Create a method
 • 3. Call a method
 • 4. Method with parameter
 • 5. Method with multiple parameters
 • 6. Applying return keyword
 • 7. Using a method on decisions
 • 8. Method overloading
 • 9. Variable scope
 • 10. Method recursion
 • 11. Assessment Test1
 • 12. Solution for Assessment Test1

 • 4. Java Collections - ArrayList
 • 1. Introduction
 • 2. Creating ArrayList
 • 3. Add items to ArrayList
 • 4. Access an item in ArrayList
 • 5. Change an item in ArrayList
 • 6. Remove or clear an items in ArrayList
 • 7. Finding ArrayList Size
 • 8. Loop through an ArrayList
 • 9. Sorting an ArrayList

 • 5. Java LinkedList
 • 1. Introduction
 • 2. ArrayList vs LinkedList
 • 3. Creating LinkedList
 • 4. LinkedList methods( addFirst(), addLast() )
 • 5. LinkedList methods( removeFirst(), removeLast() )
 • 6. LinkedList methods( getFirst(), getLast() )

 • 6. Java HashMap
 • 1. Introduction
 • 2. Create a HashMap
 • 3. Add items
 • 4. Access an item
 • 5. Remove an item
 • 6. Find HashMap size
 • 7. Loop through a HashMap
 • 8. Assessment Test2
 • 9. Solution for Assessment Test2

 • 7. Java HashSet
 • 1. Introduction
 • 2. Create a HashSet
 • 3. Add items
 • 4. Check items
 • 5. Remove an item
 • 6. Find HashSet size
 • 7. Loop through a HashSet

 • 8. Java Collections
 • 1. Introduction
 • 2. Creating an iterator
 • 3. Loop through a collection
 • 4. Removing items from collection

 • 9. Java File Handling
 • 1. Introduction
 • 2. File handling
 • 3. Creating a new file
 • 4. Writing a file
 • 5. Read a file
 • 6. Getting a file information
 • 7. Delete a file
 • 8. Delete a directory

 • 10. Java Error Handling and Exceptions
 • 1. Exceptions
 • 2. try and catch block coding
 • 3. finally block statement
 • 4. throw keyword (error handling)

 • 11. Java Regular Expressions - RegEx
 • 1. What is a Regular Expression
 • 2. Matcher-pattern program - Real world
 • 3. Number validation program - Real world
 • 4. String Validation program Real world

 • 12. Java Multi Threading
 • 1. Using thread class program
 • 2. Using Runnable interface program

 • 13. Java Concurrency
 • 1. Concurrency scenarios
 • 2. Prevent concurrency problems

 • 14. Java Lambda Expressions
 • 1. Create Lambda Expressions
 • 2. Lambda Expression ArrayList
 • 3. Lambda Expression Consumer interface
 • 4. Lambda Expression Method

 • 15. Java Project User Authentication system
 • 1. Introduction
 • 2. Project overview
 • 3. User Class and methods creation
 • 4. User Choice options
 • 5. User Registration method
 • 6. User Login method
 • 7. Authentication System real time project
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28991
  حجم: 3692 مگابایت
  مدت زمان: 481 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید