وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build REST APIs with Python, Django REST Framework: Web API

سرفصل های دوره

Mastering API Development with Python, Django REST Framework, PostgreSQL, and Postman - Build GET, POST, PUT, and DELETE


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Getting started on Windows, macOS, and Linux
 • 3. How to ask great questions
 • 4. FAQs

 • 2. Setting up a Python development
 • 1. Installing Python step by step
 • 2. Installing PyCharm IDE (code editor) for development
 • 3. Creating the first project
 • 4. Write and Run Hello World program
 • 5. Command line basics
 • 6. Installing and accessing pip command
 • 7. Postman API platform installation

 • 3. Django setting up the REST API project
 • 1. Introduction to web framework and Django
 • 2. Installing Django and Djangorestframework
 • 3. Django(CORS) installation
 • 4. Creating Django project
 • 5. Understanding Django architecture and structured
 • 6. Creating a Django application
 • 7. Understanding Django models, views, and URL routings
 • 8. Registering the app to project

 • 4. Building Django Models for API with PostgreSQL
 • 1. Introduction to PostgreSQL and its advantages for web applications
 • 2. Installing PostgreSQL and setting up
 • 3. pgAdmin Secure login and create database
 • 4. Building Django models for the REST API data structures

 • 5. Django API Model ORM-Migrations to PostgreSQL
 • 1. Installing the psycopg2 module for DB connection
 • 2. Database (DB) connection - Django to PostgreSQL
 • 3. Creating and applying ORM-migrations for the PostgreSQL database
 • 4. SQL Querying and adding Sample Data into tables

 • 6. Creating Serializers for Complex Datatypes
 • 1. Serializers in Django REST API
 • 2. Serializing data with Django REST Framework serializers

 • 7. Writing REST API Endpoints
 • 1. Import required modules to write API methods
 • 2. Implementing API GET method using REST Framework
 • 3. Implementing API POST method using REST Framework
 • 4. Implementing API PUT method using REST Framework
 • 5. Implementing API DELETE method using REST Framework
 • 6. Validating data with Django REST Framework validators
 • 7. Handling API requests and responses

 • 8. URLs Mapping on Application and Project
 • 1. Writing App URLs and path setting
 • 2. Write Project URLs and include app
 • 3. Exercise and Solution for it

 • 9. POSTMAN for Testing API Methods
 • 1. Exploring Postman API app
 • 2. API GET method testing
 • 3. API POST method testing
 • 4. API PUT method testing
 • 5. API DELETE method testing

 • 10. Project Creating REST APIs Quickly
 • 1. Creating REST API methods at one snap
 • 2. Writing URLs on an app for access APIs
 • 3. POSTMAN API testing

 • 11. Building Image Upload REST API Service
 • 1. Base image save path setting on project
 • 2. Write the API method to save image
 • 3. Adding urls path and static settings to save image
 • 4. Postman API to test and save image
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17479
  حجم: 2448 مگابایت
  مدت زمان: 292 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید