وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

IT Fundamentals & Troubleshooting for Computer Technicians

سرفصل های دوره

Computer Repair, Maintenance, and Troubleshooting IT Fundamentals based on a CompTIA A+ Foundation for PC Technicians


1 - Introduction
 • 1 - IT Fundamentals Introduction
 • 2 - IT Career Paths
 • 2 - IT-Career-Paths.pdf

 • 2 - Laptops and Mobile Devices
 • 3 - HardwareDevice Replacement
 • 4 - DisplayScreen Types
 • 4 - LCD-Screen-Components.pdf
 • 5 - Connection MethodsTypes
 • 6 - Accessories
 • 7 - Cellular Data Networks
 • 7 - Cellular-Connection-Types-in-use-Today.pdf
 • 8 - Bluetooth
 • 9 - WiFi Wireless Networks

 • 3 - Networking
 • 10 - Check out our books on networking.txt
 • 10 - Networking Fundamentals
 • 11 - IPv4-vs.IPv6.pdf
 • 11 - IP Addressing
 • 12 - Commonly-Used-Network-Commands.pdf
 • 12 - Networking Commands
 • 13 - Common-Network-Ports.pdf
 • 13 - Common-Network-Protocols.pdf
 • 13 - Ports and Protocols
 • 14 - Wireless Frequencies and Standards
 • 15 - TCP vs UDP
 • 15 - TCP-vs.UDP.pdf
 • 16 - Network Hardware
 • 17 - Firewalls
 • 17 - Hardware-vs.Software-Firewall.pdf
 • 18 - Features-of-Popular-Email-Servers.pdf
 • 18 - Server Roles
 • 19 - Virtual Private Networks VPN
 • 20 - DNS
 • 21 - DHCP
 • 22 - Network Tools

 • 4 - IT Hardware
 • 23 - Building Your Own Computer
 • 23 - Here is a link to the Building Your Own Computer Made Easy book.txt
 • 24 - RAM Random Access Memory
 • 25 - Expansion Addon cards
 • 26 - Common-Motherboard-Connections.pdf
 • 26 - Motherboards and CPUs
 • 27 - Video and Peripheral Cable Types
 • 28 - Hard drives
 • 29 - Printer Types
 • 30 - Removable Storage
 • 31 - BIOS vs UEFI
 • 31 - BIOS-UEFI-Functionality.pdf
 • 32 - Here is a link to download the Speccy app.txt
 • 32 - PCCPU Cooling

 • 5 - Virtualization and Cloud Computing
 • 33 - Virtualization Overview
 • 34 - Enterprise Level Virtualization
 • 35 - Check out our books on VMware Workstation and Oracle VirtualBox.txt
 • 35 - Desktop Virtualization
 • 36 - Business Cloud Services
 • 36 - Cloud-Services.pdf
 • 36 - Public-Private-Hybrid-Clouds.pdf
 • 37 - Books on consumer cloud storage platforms.txt
 • 37 - Consumer Cloud Platforms

 • 6 - Hardware and Network Troubleshooting
 • 38 - Common Hardware and Networking Problems
 • 38 - Common-Hardware-Problem-Troubleshooting-Guide.pdf
 • 39 - Diagnosing Motherboard RAM CPU and Power Issues
 • 39 - Here is a link to download the HWinfo app.txt
 • 40 - Windows Memory Diagnostic Tool
 • 41 - Windows Event Viewer
 • 42 - Diagnosing Storage Devices
 • 42 - Here is a link to download CrystalDiskInfo.txt
 • 42 - Here is a link to download Victoria for Windows.txt
 • 43 - Diagnosing Networking and Wireless Issues
 • 44 - Diagnosing Video and Display Issues
 • 45 - Diagnosing Printers
 • 46 - Diagnosing Mobile Devices
 • 47 - Windows Disk Management
 • 48 - Using Windows Device Manager

 • 7 - CompTIA A Core 1 Certification
 • 1 - CompTIA A Core 1 2201101 Sample Practice Test.html
 • 49 - Here is a link to the CompTIA A exam page.txt
 • 49 - What is the CompTIA A Certification
 • 50 - Six 90 question fully simulated CompTIA A Core 1 practice tests.txt
 • 50 - Take Fully Simulated CompTIA A Practice Tests

 • 8 - Whats Next
 • 51 - Here is a link to the Made Easy book series website.txt
 • 51 - Made Easy Books on Amazon.txt
 • 51 - Our Made Easy Book Series
 • 52 - Here is a link to our computer help YouTube channel.txt
 • 52 - Our YouTube Educational Channel OCT
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28989
  حجم: 8648 مگابایت
  مدت زمان: 381 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید