وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to Natural Language Processing in Python [2024]

سرفصل های دوره

pandas, numpy, seaborn, matplotlib, spaCy, Stop-word removal, Case folding, XGBOOST, TextBlob, Hierarchical Clustering


1. Introduction
 • 1. Course Structure
 • 2. How to make out of the course
 • 3. Overview of Natural Language Processing
 • File.zip

 • 2. Text Preprocessing
 • 1. Introduction to Tokenization in Natural Language Processing
 • 2. Tokenization Implementation Part 1
 • 3. Introduction to Regular Expression
 • 4. Regular Expression Implementation
 • 5. Introduction to Treebank tokenizer
 • 6. Treebank tokenizer Implementation
 • 7. Introduction to TweetTokenizer
 • 8. TweetTokenizer Implementation
 • 9. Introduction to Word Normalization
 • 10. Introduction to Stemming
 • 11. Stemming Implementation
 • 12. Introduction to Lemmatization
 • 13. Introduction WordNet lemmatizer
 • 14. WordNet lemmatizer implementation
 • 15. The introduction and implementation of Spacy lemmatizer
 • 16. The introduction and implementation of stop word removal
 • 17. The introduction and implementation of Case folding
 • 18. Introduction and implementation of N-grams
 • Files.zip

 • 3. Text Representation
 • 1. Introduction to Word2vec
 • 2. Introduction to skip-gram method
 • 3. Word2vec implementation Part 1
 • 4. Word2vec implementation Part 2
 • 5. Skip-gram Implementation part 1
 • 6. Skip-gram Implementation part 2
 • 7. Skip-gram Implementation part 3
 • 8. Skip-gram Implementation part 4
 • 9. Skip-gram Implementation part 5
 • 10. Skip-gram Implementation part 6
 • 11. Skip-gram Implementation part 7
 • 12. Introduction to Bag-of-Words algorithm
 • 13. Bag of words algorithm Implementation
 • Files.zip

 • 4. How to perform basic feature extraction methods
 • 1. What are types of data
 • 2. Text cleaning and tokenization practice.
 • 3. How to perform text tokenization using keras and TextBlob
 • 4. Singularizing and pluralizing words and language translation
 • 5. What does feature extraction mean in natural language processing
 • 6. Implementation of feature extraction in natural language processing Part 1
 • 7. Implementation of feature extraction in natural language processing Part 2
 • 8. Introduction to Zipfs Law
 • 9. Zipfs Law Implementation
 • 10. Introduction to TF-IDF
 • 11. TF-IDF implementation
 • 12. Introduction to feature engineering
 • 13. Feature engineering implementation
 • 14. Introduction to WordCloud and its implementation
 • Files.zip

 • 5. spaCy overview and implementation
 • 1. Introduction to spaCy
 • 2. Tokenization Implementation with SpaCy Part 1
 • 3. Tokenization Implementation with SpaCy Part 2
 • 4. Tokenization Implementation with SpaCy final Part
 • 5. Lemmatization implementation with spaCy
 • Files.zip

 • 6. Text Classifier Implementation
 • 1. Introduction to Machine learning
 • 2. What is Hierarchical Clustering
 • 3. Hierarchical Clustering Implementation Part 1
 • 4. Hierarchical Clustering Implementation Final Part
 • 5. What is K-means Clustering
 • 6. K-means Clustering Implementation
 • 7. What is supervised learning
 • 8. What is classification
 • 9. What is logistic regression
 • 10. What is Naive Bayes Classifiers
 • 11. What is K-Nearest Neighbors
 • 12. Text Classification implementation
 • 13. What is regression
 • 14. Regression Implementation
 • 15. What is tree methods
 • 16. What is Random Forest
 • 17. What is GBM and XGBoost
 • 18. Implementation of tree methods
 • 19. What is Sampling
 • 20. Sampling implementation
 • 21. What is Removing Correlated Features
 • 22. Removing Highly Correlated Feature Implementation
 • 23. what is Dimensionality Reduction
 • 24. Dimensionality Reduction Implementation
 • 25. introduction to evaluating the Performance of a Model
 • 26. How to calculate the RMSE and MAPE
 • Files.zip

 • 7. Thank you
 • 1. Thank you
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36695
  حجم: 6022 مگابایت
  مدت زمان: 849 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید