وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Github Copilot & ChatGPT for Devs: Code Smarter in 2024

سرفصل های دوره

Github Copilot, ChatGPT, and Google Gemini: Become a significantly better developer by using AI Assistants


1. Introduction
 • 1. Welcome! Why learning AI assistants for programming
 • 2. What youll learn in this course
 • 3. Disclaimer.html

 • 2. Setting up the environment
 • 1.1 Github Website.html
 • 1. Github Account
 • 2.1 ChatGPT Website.html
 • 2. OpenAI Account
 • 3.1 VS Code Website.html
 • 3. VSCode Installation

 • 3. ChatGPT - Intro
 • 1. What is ChatGPT
 • 2. How did ChatGPT learn to code
 • 3. 4 Rules of an Ideal Prompt

 • 4. ChatGPT - Use Cases
 • 1. ChatGPT - Use Cases
 • 2. Doing a research
 • 3.1 React Docs.html
 • 3. React app folders and files structure
 • 4. Generate the code
 • 5. Generate a function
 • 6.1 React Docs.html
 • 6. Generate a React component
 • 7. Explain the code
 • 8.1 JavaScript code.html
 • 8.2 Python Repl.html
 • 8. Explaining Python and JavaScript code

 • 5. Free ChatGPT Alternatives Google Gemini (Bard)
 • 1. ChatGPT - Summary
 • 2.1 Google Gemini.html
 • 2. Google Gemini (Bard) - Overview and Comparison
 • 3. AI Assistant in IDE

 • 6. Github Copilot - Intro and Set-Up
 • 1. Introducing Copilot
 • 2. What Github Copilot is
 • 3.1 Copilot Chat Installation Guide.html
 • 3.2 Github Copilot.html
 • 3. Setting Up Github Copilot
 • 4.1 Copilot and Copilot Chat in Jetbrains Marketplace.html
 • 4.2 Copilot and Copilot Chat in VSCode Marketplace.html
 • 4.3 Copilot Chat Installation Guide.html
 • 4. Installing Copilot and Copilot Chat
 • 5.1 Copilot Official Website.html
 • 5. How Copilot Works

 • 7. Github Copilot - Prompting by writing
 • 1.1 Copilot Examples Repository.html
 • 1. Prompt by writing
 • 2. Prompt by writing - Part 2
 • 3. Rules for prompting by writing
 • 4. Practice - Meaningful names
 • 5. Opened Files Context

 • 8. Copilot Chat and Prompting with comments
 • 1.1 Copilot Examples Repository.html
 • 1. Prompting with comments
 • 2. Dockerize express app

 • 9. Github Copilot - Agents and useful tips and tricks
 • 1.1 Copilot Examples Repository.html
 • 1. Agents - @vscode and @terminal
 • 2.1 SocialEcho Repository.html
 • 2. Agents - @workspace
 • 3. Using @workspace agent in unfamiliar repo
 • 4. Useful tips and tricks for Git

 • 10. Practice Writing the Game
 • 1.1 Tic Tac Toe Game Repository.html
 • 1. Generating a Tic-Tac-Toe Game

 • 11. Extra Premium ChatGPT Workshop
 • 1. Premium ChatGPT Workshop
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37346
  حجم: 1710 مگابایت
  مدت زمان: 200 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید