وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Genesys Cloud Administrator Training

سرفصل های دوره

Unlocking Genesys Potential: A Comprehensive Guide to Genesys Cloud Administration


1. Introduction to Genesys Cloud
 • 1. Introduction to Genesys Cloud Administrator

 • 2. Administrator Interface
 • 1. Administrator Interface & Account Settings
 • 2.1 Add a Destination for Issue Submissions.html
 • 2.2 Add a Destination for Issue Submissions.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Add a Destination for Issue Submissions.html
 • 3.1 Add Secondary Statues for a Primary Status.html
 • 3.2 Add secondary statuses for a primary status.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Add Secondary Statuses for a Primary Status.html
 • 4.1 Allow IP Addresses.html
 • 4.2 Allow IP addresses.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Allow IP Addresses.html
 • 5.1 Allow PII in Email Notifications for Voicemail.html
 • 5.2 Allow PII in email notifications for voicemail.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Allow PII in Email Notifications for Voicemail.html
 • 6.1 Automatically Backfill Roles with New Permissions.html
 • 6.2 Automatically backfill roles with new permissions.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Automatically Backfill Roles with New Permissions.html
 • 7.1 Change the Default Country Code.html
 • 7.2 Change the Default Country Code.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Change the Default Country Code.html
 • 8.1 Change the Default Language.html
 • 8. Hands-On Exercise Change the Default Language.html
 • 9.1 Change the Retention Days for Collaborate Chat Messages.html
 • 9.2 Change the retention days for Collaborate chat messages.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Change the Retention Days for Collaborate Chat Messages.html
 • 10.1 Choose the Organizations Default TTS Engine.html
 • 10.2 Choose the Organizations Default TTS Engine.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Choose the Organizations Default TTS Engine.html
 • 11.1 Configure Invite Links.html
 • 11. Hands-On Exercise Configure Invite Links.html
 • 12.1 Enable Automatic Redaction of Sensitive Information.html
 • 12.2 Enable automatic redaction of sensitive information.pdf
 • 12. Hands-On Exercise Enable Automatic Redaction of Sensitive Information.html
 • 13.1 Enable Communication Level After Call Work.html
 • 13.2 Enable communication level After Call Work.pdf
 • 13. Hands-On Exercise Enable Communication Level After Call Work.html
 • 14.1 Enable Voicemail Notifications.html
 • 14.2 Enable voicemail notifications.pdf
 • 14. Hands-On Exercise Enable Voicemail Notifications.html
 • 15.1 Enable Voicemail Transcription.html
 • 15.2 Enable voicemail transcription.pdf
 • 15. Hands-Ond Exercise Enable Voicemail Transcription.html
 • 16.1 Manage Genesys Cloud Embedding.html
 • 16.2 Manage Genesys Cloud embedding.pdf
 • 16. Hands-On Exercise Manage Genesys Cloud Embedding.html
 • 17.1 Reset an Agents Routing Score After Presence Changes.html
 • 17.2 Reset an Agents Routing Score After Presence Changes.pdf
 • 17. Hands-On Exercise Reset an Agents Routing Score After Presence Changes.html
 • 18.1 Restore Presence for Agents who Disconnect.html
 • 18.2 Restore previous presence for agents who disconnect and then reconnect to Genesys Cloud.pdf
 • 18. Hands-On Exercise Restore Presence for Agents who Disconnect.html
 • 19.1 Route Email to Multiple Destinations.html
 • 19.2 Route email to multiple destinations.pdf
 • 19. Hands-On Exercise Route Email to Multiple Destinations.html
 • 20.1 Set an automatic inactivity timeout.pdf
 • 20.2 Set an Automatic Inactivity Timer.html
 • 20. Hands-On Exercise Set an Automatic Inactivity Timer.html
 • 21.1 Set Genesys Cloud Password Requirements.html
 • 21.2 Set Genesys Cloud password requirements.pdf
 • 21. Hands-On Exercise Set Genesys Cloud Password Requirements.html
 • 22.1 Set the Maximum Interaction Data Retention Time.html
 • 22.2 Set the maximum interaction data retention time.pdf
 • 22. Hands-On Exercise Set the Maximum Interaction Data Retention Time.html
 • 23.1 Set the Maximum Voicemail Length.html
 • 23.2 Set the Maximum Voicemail Length.pdf
 • 23. Hands-On Exercise Set the Maximum Voicemail Length.html
 • 24.1 Strip Skills From Voice Interactions on Blind Transfers.html
 • 24.2 Strip Skills From Voice Interactions on Blind Transfers.pdf
 • 24. Hands-On Exercise Strip Skills From Voice Interactions on Blind Transfers.html
 • 25.1 Turn Off File Uploading in Internal Chats.html
 • 25.2 Turn off file uploading in internal chats.pdf
 • 25. Hands-On Exercise Turn Off File Uploading in Internal Chats.html
 • 26.1 Turn Off Geolocation Detection.html
 • 26.2 Turn off Geolocation Detection.pdf
 • 26. Hands-On Exercise Turn Off Geolocation Detection.html
 • 27.1 Turn Off Voicemail PIN.html
 • 27.2 Turn off Voicemail PIN.pdf
 • 27. Hands-On Exercise Turn Off Voicemail PIN.html
 • 28.1 Turn on Free Seating.html
 • 28.2 Turn on Free Seating.pdf
 • 28. Hands-On Exercise Turn on Free Seating.html
 • 29.1 View Your Security and Compliance Settings.html
 • 29.2 View your security and compliance settings.pdf
 • 29. Hands-On Exercise View Your Security and Compliance Settings.html
 • 30. Module 2 Quiz.html

 • 3. User Profiles, Roles, Permissions & Access Control
 • 1. User Profiles, Roles, Permissions & Access Control
 • 2.1 Add a Field to the Profile Configuration.html
 • 2.2 Add a field to the profile configuration.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Add a Field to the Profile Configuration.html
 • 3.1 Add a Section to the Profile Configuration.html
 • 3.2 Add a section to the profile configuration.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Add a Section to the Profile Configuration.html
 • 4.1 Copy and Customize an Existing Role.html
 • 4.2 Copy and Customize an Existing Role.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Copy and Customize an Existing Role.html
 • 5.1 Create a New Role.html
 • 5.2 Create a new role.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Create a New Role.html
 • 6.1 Disable Fields in the Profile Configuration.html
 • 6.2 Disable fields in the profile configuration.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Disable Fields in the Profile Configuration.html
 • 7.1 Enable Fields in the Profile Configuration.html
 • 7.2 Enable fields in the profile configuration.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Enable Fields in the Profile Configuration.html
 • 8.1 Rename a Field in the Profile Configuration.html
 • 8.2 Rename a section in the profile configuration.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Rename a Field in the Profile Configuration.html
 • 9.1 Rename a Section in the Profile Configuration.html
 • 9.2 Rename a section in the profile configuration.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Rename a Section in the Profile Configuration.html
 • 10.1 Reorder Fields in the Profile Configuration.html
 • 10.2 Reorder fields in the profile configuration.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Reorder Fields in the Profile Configuration.html
 • 11.1 Reorder Sections in the Profile Configuration.html
 • 11.2 Reorder sections in the profile configuration.pdf
 • 11. Hands-On Exercise Reorder Sections in the Profile Configuration.html
 • 12. Module 3 Quiz.html

 • 4. Contact Center
 • 1. Contact Center Management
 • 2.1 Add a Knowledge Base Article.html
 • 2.2 Add a knowledge base article.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Add a Knowledge Base Article.html
 • 3.1 Add Phrases to a Knowledge Base Article.html
 • 3.2 Add phrases to a knowledge base article.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Add Phrases to a Knowledge Base Article.html
 • 4.1 Add Categories to a Knowledge Base.html
 • 4.2 Add categories to a knowledge base.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Add Categories to a Knowledge Base.html
 • 5.1 Add Labels to a Knowledge Base.html
 • 5.2 Add labels to a knowledge base.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Add Labels to a Knowledge Base.html
 • 6.1 Create a Canned Response Library.html
 • 6.2 Create a Library.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Create a Canned Response Library.html
 • 7.1 Create Responses.html
 • 7.2 Create responses.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Create Responses.html
 • 8.1 Add a Wrap-Up Code.html
 • 8.2 Add a wrap-up code.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Add a Wrap-Up Code.html
 • 9.1 Create a Script.html
 • 9.2 Create a script.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Create a Script.html
 • 10.1 Add a Domain.html
 • 10.2 Add a domain.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Add a Domain.html
 • 11.1 Add Email Addresses to a Domain.html
 • 11.2 Add email addresses to the domain.pdf
 • 11. Hands-On Exercise Add Email Addresses to a Domain.html
 • 12.1 Create a Widget for Web Chat.html
 • 12.2 Create a widget for web chat.pdf
 • 12. Hands-On Exercise Create a Widget for Web Chat.html
 • 13.1 Create and Configure Queues.html
 • 13.2 Create and configure queues.pdf
 • 13. Hands-On Exercise Create and Configure Queues.html
 • 14. Module 4 Quiz.html

 • 5. Group & Directory Management
 • 1. Group Management
 • 2.1 Add a Contact.html
 • 2.2 Add a contact.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Add a Contact.html
 • 3.1 Add People One at a Time.html
 • 3.2 Add people one at a time.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Add People One at a Time.html
 • 4.1 Add an ACD Skill.html
 • 4.2 Add an ACD skill.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Add an ACD Skill.html
 • 5.1 Create a General Group.html
 • 5.2 Create a general group.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Create a General Group.html
 • 6.1 Create a Skill Expression Group.html
 • 6.2 Create a skill expression group.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Create a Skill Expression Group.html
 • 7.1 Create a Work Team.html
 • 7.2 Create a work team.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Create a Work Team.html
 • 8.1 Create a Division.html
 • 8.2 Create a division.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Create a Division.html
 • 9. Module 5 Quiz.html

 • 6. Routing & Schedule Management
 • 1. Call Flow Design Architect
 • 2.1 Create a Schedule.html
 • 2.2 Create a schedule.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Create a Schedule.html
 • 3.1 Create a Schedule Group.html
 • 3.2 Create a schedule group.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Create a Schedule Group.html
 • 4.1 Add an Emergency Group.html
 • 4.2 Add an emergency group.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Add an Emergency Group.html
 • 5.1 Add a Call Route.html
 • 5.2 Add a call route.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Add a Call Route.html
 • 6.1 Add an Inbound Message Route.html
 • 6.2 Add an inbound message route.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Add an Inbound Message Route.html
 • 7.1 Add a Prompt.html
 • 7.2 Add a prompt.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Add a Prompt.html
 • 8.1 Disconnect an Interaction.html
 • 8.2 Disconnect interactions.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Disconnect an Interaction.html
 • 9. Module 6 Quiz.html

 • 7. Integration Management & Platform Usuage
 • 1. Integration Management & Platform Usage
 • 2.1 Add a Genesys Cloud Data Action Integration.html
 • 2.2 Add an Genesys Cloud data action integration.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Add a Genesys Cloud Data Action Integration.html
 • 3.1 Add a Web Services Data Action Integration.html
 • 3.2 Add a Web Services data action integration.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Add a Web Services Data Action Integration.html
 • 4.1 Add a Google Data Action Integration.html
 • 4.2 Add a Google data action integration.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Add a Google Data Action Integration.html
 • 5.1 Add a Microsoft Dynamics 365 Data Action Integration.html
 • 5.2 Add a Microsoft Dynamics 365 data action integration.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Add a Microsoft Dynamics 365 Data Action Integration.html
 • 6.1 Add a Salesforce Data Action Integration.html
 • 6.2 Add a Salesforce data action integration.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Add a Salesforce Data Action Integration.html
 • 7.1 Add a Zendesk Data Action Integration.html
 • 7.2 Add a Zendesk data action integration.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Add a Zendesk Data Action Integration.html
 • 8.1 Add an Adobe Data Action Integration.html
 • 8.2 Add an Adobe data action integration.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Add an Adobe Data Action Integration.html
 • 9.1 Add an AWS Lambda Data Action Integration.html
 • 9.2 Add an AWS Lambda data action integration.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Add an AWS Lambda Data Action Integration.html
 • 10.1 Add Google Workspace as a Single Sign-On Provider.html
 • 10.2 Add Google Workspace as a single sign-on provider.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Add Google Workspace as a Single Sign-On Provider.html
 • 11.1 Add Microsoft ADFS as a single sign-on provider.pdf
 • 11.2 Add Microsoft ADFS or Azure AD as a Single Sign-On Provider.html
 • 11. Hands-On Exercise Add Microsoft ADFS or Azure AD as a Single Sign-On Provider.html
 • 12.1 Add Okta as a Single Sign-On Provider.html
 • 12.2 Add Okta as a single sign-on provider.pdf
 • 12. Hands-On Exercise Add Okta as a Single Sign-On Provider.html
 • 13.1 Add OneLogin as a Single Sign-On Provider.html
 • 13.2 Add OneLogin as a single sign-on provider.pdf
 • 13. Hands-On Exercise Add OneLogin as a Single Sign-On Provider.html
 • 14.1 Add Ping Identity as a Single Sign-On Provider.html
 • 14.2 Add Ping Identity as a single sign-on provider.pdf
 • 14. Hands-On Exercise Add Ping Identity as a Single Sign-On Provider.html
 • 15.1 Add a Generic as a Single Sign-On Provider.html
 • 15.2 Add a generic single sign-on provider.pdf
 • 15. Hands-On Exercise Add a Generic as a Single Sign-On Provider.html
 • 16.1 Add PureConnect as a Single Sign-On Provider.html
 • 16.2 Add PureConnect as a single sign-on provider.pdf
 • 16. Hands-On Exercise Add PureConnect as a Single Sign-On Provider.html
 • 17.1 Add Salesforce as a Single Sign-On Provider.html
 • 17.2 Add Salesforce as a single sign-on provider.pdf
 • 17. Hands-On Exercise Add Salesforce as a Single Sign-On Provider.html
 • 18.1 Authorize Users and Groups to Work in Your Organization.html
 • 18.2 Authorize users and groups to work in your organization.pdf
 • 18. Hands-On Exercise Authorize Users and Groups to Work in Your Organization.html
 • 19.1 Create a Platform API OAuth Client.html
 • 19.2 Create a Platform API OAuth client.pdf
 • 19. Hands-On Exercise Create a Platform API OAuth Client.html
 • 20.1 Create a Genesys Cloud SCIM OAuth Client.html
 • 20.2 Create a Genesys Cloud SCIM OAuth client.pdf
 • 20. Hands-On Exercise Create a Genesys Cloud SCIM OAuth Client.html
 • 21.1 Create a Genesys Cloud Embeddable Framework OAuth Client.html
 • 21.2 Create a Genesys Cloud Embeddable Framework OAuth client.pdf
 • 21. Hands-On Exercise Create a Genesys Cloud Embeddable Framework OAuth Client.html
 • 22. Module 7 Quiz.html

 • 8. Quality & Performance Management
 • 1. Quality and Performance Monitoring
 • 2.1 Create a Development and Feedback Module.html
 • 2.2 Create a development and feedback module.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Create a Development and Feedback Module.html
 • 3.1 Assign a Development and Feedback Module.html
 • 3.2 Assign a development and feedback module.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Assign a Development and Feedback Module.html
 • 4.1 Create a Program.html
 • 4.2 Work with a program.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Create a Program.html
 • 5.1 Create a Policy.html
 • 5.2 Create a policy.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Create a Policy.html
 • 6.1 Add a New Topic Miner.html
 • 6.2 Add a new topic miner.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Add a New Topic Miner.html
 • 7.1 Create Topics From a Completed Miner.html
 • 7.2 Create topics from a completed miner.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Create Topics From a Completed Miner.html
 • 8.1 Create a survey form.pdf
 • 8.2 Create a Web Survey Form.html
 • 8. Hands-On Exercise Create a Web Survey Form.html
 • 9.1 Create and Publish an Evaluation Form.html
 • 9.2 Create and publish an evaluation form.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Create and Publish an Evaluation Form.html
 • 10.1 Configure External Metrics for Performance Scorecards.html
 • 10.2 Configure external metrics for performance scorecards.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Configure External Metrics for Performance Scorecards.html
 • 11. Module 8 Quiz.html

 • 9. Telephony & Trunk Management
 • 1. System Configuration
 • 2.1 Configure Certificate Authorities.html
 • 2.2 Configure certificate authorities.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Configure Certificate Authorities.html
 • 3.1 Manage DID and Toll-Free Number Assignments.html
 • 3.2 Manage DID and toll-free number assignments.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Manage DID and Toll-Free Number Assignments.html
 • 4.1 Extension Pools.html
 • 4.2 Extension pools.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Extension Pools.html
 • 5.1 Create Base Settings for a Remote Phone.html
 • 5.2 Create base settings for a remote phone.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Create Base Settings for a Remote Phone.html
 • 6.1 Create Base Settings for Genesys Cloud WebRTC Phone.html
 • 6.2 Create Base Settings for Genesys Cloud WebRTC phone.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Create Base Settings for Genesys Cloud WebRTC Phone.html
 • 7.1 Create Physical Phone Base Settings.html
 • 7.2 Create the physical base settings.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Create Physical Phone Base Settings.html
 • 8.1 Create a Physical Phone.html
 • 8.2 Create a physical phone.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Create a Physical Phone.html
 • 9.1 Create a Remote Phone.html
 • 9.2 Create a remote phone.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Create a Remote Phone.html
 • 10.1 Configure the Genesys Cloud WebRTC Phone.html
 • 10.2 Configure the Genesys Cloud WebRTC phone.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Configure the Genesys Cloud WebRTC Phone.html
 • 11.1 Create a WebRTC Phone Trunk.html
 • 11.2 Create a WebRTC phone trunk.pdf
 • 11. Hands-On Exercise Create a WebRTC Phone Trunk.html
 • 12.1 Create a Trunk Under BYOC Cloud.html
 • 12.2 Create a trunk under BYOC Cloud.pdf
 • 12. Hands-On Exercise Create a Trunk Under BYOC Cloud.html
 • 13.1 Create a BYOC Premise Edge Group With a Phone Trunk.html
 • 13.2 Create a BYOC Premises Edge group with a phone trunk.pdf
 • 13. Hands-On Exercise Create a BYOC Premise Edge Group With a Phone Trunk.html
 • 14.1 Create a Site Under BYOC Cloud.html
 • 14.2 Create a site under BYOC Cloud.pdf
 • 14. Hands-On Exercise Create a Site Under BYOC Cloud.html
 • 15.1 Create a Site Under BYOC Premises.html
 • 15.2 Create a site under BYOC Premises.pdf
 • 15. Hands-On Exercise Create a Site Under BYOC Premises.html
 • 16.1 Create a Site Under Genesys Cloud Voice.html
 • 16.2 Create a site under Genesys Cloud Voice.pdf
 • 16. Hands-On Exercise Create a Site Under Genesys Cloud Voice.html
 • 17.1 Set up a Customer Hardware Solution Edge.html
 • 17.2 Set up a Customer Hardware Solution Edge.pdf
 • 17. Hands-On Exercise Set up a Customer Hardware Solution Edge.html
 • 18. Module 9 Quiz.html

 • 10. Message Management
 • 1. Message Management
 • 2.1 Configure Messenger.html
 • 2.2 Configure Messenger.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Configure Messenger.html
 • 3.1 Configure Messenger.pdf
 • 3.2 Deploy Messenger.html
 • 3. Hands-On Exercise Deploy Messenger.html
 • 4.1 Configure ACD Messaging for LINE Messaging.html
 • 4.2 Configure ACD messaging for LINE Messaging.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Configure ACD Messaging for LINE Messaging.html
 • 5.1 Configure ACD Messaging for Twitter Direct Messaging.html
 • 5.2 Configure ACD messaging for Twitter Direct Messaging.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Configure ACD Messaging for Twitter Direct Messaging.html
 • 6.1 Configure ACD Messaging for Facebook Messenger.html
 • 6.2 Configure ACD messaging for Facebook Messenger.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Configure ACD Messaging for Facebook Messenger.html
 • 7. Module 10 Quiz.html

 • 11. Predictive Engagement
 • 1. Predictive Engagement
 • 2.1 Create an Outcome.html
 • 2.2 Manage Outcomes.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Create an Outcome.html
 • 3.1 Create a Segment.html
 • 3.2 Manage segments.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Create a Segment.html
 • 4.1 Create a Content Offer.html
 • 4.2 Create a content offer.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Create a Content Offer.html
 • 5.1 Create an Action Map.html
 • 5.2 Create an action map.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Create an Action Map.html
 • 6. Module 11 Quiz.html

 • 12. Workforce Management
 • 1. Workforce Management
 • 2.1 Add a Business Unit.html
 • 2.2 Manage a business unit.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Add a Business Unit.html
 • 3.1 Add a Management Unit.html
 • 3.2 Add a management unit.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Add a Management Unit.html
 • 4.1 Add an Activity Code.html
 • 4.2 Add an activity code.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Add an Activity Code.html
 • 5.1 Add a Forecast.html
 • 5.2 Add a forecast.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Add a Forecast.html
 • 6.1 Add a Planning Group.html
 • 6.2 Add a planning group.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Add a Planning Group.html
 • 7.1 Add a Service Goal Template.html
 • 7.2 Add a service goal template.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Add a Service Goal Template.html
 • 8.1 Add a Time-Off Request.html
 • 8.2 Add a time-off request.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Add a Time-Off Request.html
 • 9.1 Add a Time-Off Plan.html
 • 9.2 Add a time-off plan.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Add a Time-Off Plan.html
 • 10.1 Add a Work Plan.html
 • 10.2 Add a work plan.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Add a Work Plan.html
 • 11.1 Add a Work Plan Rotation.html
 • 11.2 Add a work plan rotation.pdf
 • 11. Hands-On Exercise Add a Work Plan Rotation.html
 • 12.1 Generate and Manage a Blank Schedule.html
 • 12.2 Generate and manage a blank schedule.pdf
 • 12. Hands-On Exercise Generate and Manage a Blank Schedule.html
 • 13.1 Generate and Manage a Schedule From a Forecast.html
 • 13.2 Generate and manage a schedule from a forecast.pdf
 • 13. Hands-On Exercise Generate and Manage a Schedule From a Forecast.html
 • 14.1 Generate and Manage a Schedule Without a Forecast.html
 • 14.2 Generate and manage a schedule without a forecast.pdf
 • 14. Hands-On Exercise Generate and Manage a Schedule Without a Forecast.html
 • 15. Module 12 Quiz.html

 • 13. Outbound Management
 • 1. Outbound Management
 • 2.1 Create a Call Analysis Response.html
 • 2.2 Create a call analysis response.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Create a Call Analysis Response.html
 • 3.1 Configure an Attempt Controls Entry.html
 • 3.2 Configure an attempt controls entry.pdf
 • 3. Hands-On Exercise Configure an Attempt Controls Entry.html
 • 4.1 Create a Contactable Time Set.html
 • 4.2 Create a contactable time set.pdf
 • 4. Hands-On Exercise Create a Contactable Time Set.html
 • 5.1 Create a New Contact List Filter.html
 • 5.2 Create a new contact list filter.pdf
 • 5. Hands-On Exercise Create a New Contact List Filter.html
 • 6.1 Create a Set of Rules.html
 • 6.2 Create a set of rules.pdf
 • 6. Hands-On Exercise Create a Set of Rules.html
 • 7.1 Create a New Contact List.html
 • 7.2 Create a new contact list.pdf
 • 7. Hands-On Exercise Create a New Contact List.html
 • 8.1 Create a New Internal DNC List.html
 • 8.2 Create a new internal DNC list.pdf
 • 8. Hands-On Exercise Create a New Internal DNC List.html
 • 9.1 Append Records to an Internal DNC List.html
 • 9.2 Append records to an internal DNC list.pdf
 • 9. Hands-On Exercise Append Records to an Internal DNC List.html
 • 10.1 Create a New Internal Customer DNC List.html
 • 10.2 Create a new internal-custom DNC list.pdf
 • 10. Hands-On Exercise Create a New Internal Custom DNC List.html
 • 11.1 Create an Agentless Campaign.html
 • 11.2 Create an agentless campaign.pdf
 • 11. Hands-On Exercise Create an Agentless Campaign.html
 • 12.1 Create a Power Dialing Campaign.html
 • 12.2 Create a power dialing campaign.pdf
 • 12. Hands-On Exercise Create a Power Dialing Campaign.html
 • 13.1 Create a Predictive Dialing Campaign.html
 • 13.2 Create a predictive dialing campaign.pdf
 • 13. Hands-On Exercise Create a Predictive Dialing Campaign.html
 • 14.1 Create a Progressive Campaign.html
 • 14.2 Create a progressive campaign.pdf
 • 14. Hands-On Exercise Create a Progressive Campaign.html
 • 15.1 Create a Preview Campaign.html
 • 15.2 Create a preview campaign.pdf
 • 15. Hands-On Exercise Create a Preview Campaign.html
 • 16.1 Create an External Calling Campaign.html
 • 16.2 Create an external calling campaign.pdf
 • 16. Hands-On Exercise Create an External Calling Campaign.html
 • 17.1 Create an Email Campaign.html
 • 17.2 Create an email campaign.pdf
 • 17. Hands-On Exercise Create an Email Campaign.html
 • 18.1 Create an SMS Campaign.html
 • 18.2 Create an SMS campaign.pdf
 • 18. Hands-On Exercise Create an SMS Campaign.html
 • 19.1 Assign DNC Lists to a Campaign.html
 • 19.2 Assign DNC lists to a campaign.pdf
 • 19. Hands-On Exercise Assign DNC Lists to a Campaign.html
 • 20.1 Download DNC Records.html
 • 20.2 Download DNC records.pdf
 • 20. Hands-On Exercise Download DNC Records.html
 • 21.1 Use DNC Scrubbing Provided by Contact Center Compliance Corp.html
 • 21.2 Use DNC scrubbing provided by Contact Center Compliance Corporation.pdf
 • 21. Use DNC Scrubbing Provided by Contact Center Compliance Corp.html
 • 22.1 Use DNC Scrubbing Provided by Gryphon Networks Corp.html
 • 22.2 Use DNC scrubbing provided by Gryphon Networks Corporation.pdf
 • 22. Hands-On Exercise Use DNC Scrubbing Provided by Gryphon Networks Corp.html
 • 23. Module 13 Quiz.html

 • 14. Architect, Troubleshooting & Documents
 • 1. Architect, Troubleshooting & Documents
 • 2.1 Enable Automatic Log Capture.html
 • 2.2 Enable automatic log capture.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Enable Automatic Log Capture.html
 • 3. Module 14 Quiz.html

 • 15. Course Summary
 • 1. Course Summary
 • 2.1 Course Summary and Additional Resources.pdf
 • 2. Hands-On Exercise Course Summary & Additional Resources.html
 • 3. Module 15 Quiz.html
 • 4. Final Quiz.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34019
  حجم: 1409 مگابایت
  مدت زمان: 302 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید