وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Frank Anemaet

دانلود و خرید 35 آموزش بدست Frank Anemaet از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش ضد هک و امنیت شبکه و ایمیل مارکتینگ و آموزش Linux و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Email Security
شرکت:
Email Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Navigate the Linux File System
شرکت:
Navigate the Linux File System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Linux Firewalls
شرکت:
Linux Firewalls
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Linux Antivirus Essentials
شرکت:
Linux Antivirus Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Ethical Hacking: Master Password Cracking
شرکت:
Ethical Hacking: Master Password Cracking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Malware Secrets
شرکت:
Ethical Hacking: Malware Secrets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Ethical Hacking: AI Chatbots
شرکت:
Ethical Hacking: AI Chatbots
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cyber Security: Secrets Exposed
شرکت:
Cyber Security: Secrets Exposed
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cyber Security: Linux Audit
شرکت:
Cyber Security: Linux Audit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cyber Security: Detect and Prevent Malware
شرکت:
Cyber Security: Detect and Prevent Malware
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Windows Security: Mastering the Hosts File
شرکت:
Windows Security: Mastering the Hosts File
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Windows Security
شرکت:
Windows Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Windows Networking
شرکت:
Windows Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Windows Hacking Uncovered: Log Analysis & Defense
شرکت:
Windows Hacking Uncovered: Log Analysis & Defense
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Ubuntu Network Server
شرکت:
Ubuntu Network Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Securing your Digital Life
شرکت:
Securing your Digital Life
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Securing Your Bitcoin
شرکت:
Securing Your Bitcoin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mac Security Masterclass
شرکت:
Mac Security Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Linux Security: Network Defense with Snort
شرکت:
Linux Security: Network Defense with Snort
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
KeepassXC Mastery
شرکت:
KeepassXC Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Hackers Toolkit
شرکت:
Hackers Toolkit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Linux Intrusion Essentials
شرکت:
Ethical Hacking: Linux Intrusion Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Hack Android
شرکت:
Ethical Hacking: Hack Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Digital Hidden Secrets
شرکت:
Digital Hidden Secrets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲