وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Frank Anemaet

دانلود و خرید 34 آموزش بدست Frank Anemaet از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش ضد هک و امنیت شبکه و Artificial Intelligence and Machine Learning و شبکه و سیستم عامل و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Ethical Hacking: Master Password Cracking
شرکت:
Ethical Hacking: Master Password Cracking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Malware Secrets
شرکت:
Ethical Hacking: Malware Secrets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Ethical Hacking: AI Chatbots
شرکت:
Ethical Hacking: AI Chatbots
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cyber Security: Secrets Exposed
شرکت:
Cyber Security: Secrets Exposed
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cyber Security: Linux Audit
شرکت:
Cyber Security: Linux Audit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cyber Security: Detect and Prevent Malware
شرکت:
Cyber Security: Detect and Prevent Malware
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Windows Security: Mastering the Hosts File
شرکت:
Windows Security: Mastering the Hosts File
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Windows Security
شرکت:
Windows Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Windows Networking
شرکت:
Windows Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Windows Hacking Uncovered: Log Analysis & Defense
شرکت:
Windows Hacking Uncovered: Log Analysis & Defense
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Ubuntu Network Server
شرکت:
Ubuntu Network Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Securing your Digital Life
شرکت:
Securing your Digital Life
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Securing Your Bitcoin
شرکت:
Securing Your Bitcoin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mac Security Masterclass
شرکت:
Mac Security Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Linux Security: Network Defense with Snort
شرکت:
Linux Security: Network Defense with Snort
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
KeepassXC Mastery
شرکت:
KeepassXC Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Hackers Toolkit
شرکت:
Hackers Toolkit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Linux Intrusion Essentials
شرکت:
Ethical Hacking: Linux Intrusion Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Hack Android
شرکت:
Ethical Hacking: Hack Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Digital Hidden Secrets
شرکت:
Digital Hidden Secrets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Machine Learning Intro for Python Developers
شرکت:
Machine Learning Intro for Python Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Mastering Windows Security
شرکت:
Mastering Windows Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Flask Hacking Mastery
شرکت:
Flask Hacking Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Essential Linux Security
شرکت:
Essential Linux Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲