وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training

سرفصل های دوره

This intermediate Designing Cisco Enterprise Wireless Networks training covers the objectives in the 300-425 ENWLSD exam, which is one of six concentration exams you can take to earn the CCNP Enterprise certification.

If you've been working in IT for a while, you probably already know that the best solutions are custom-built according to unique needs – in other words, one-size-fits-all solutions rarely fit well. That's certainly true in wireless networking – the best wireless networks aren't added to existing networks, they're designed from the ground up with the underlying needs in mind.


1. Describe Wireless Physics
 • 1. Intro -
 • 2. Physics of Light -
 • 3. Anatomy of Light Waves -
 • 4. Light and Frequency -
 • 5. Wireless Communications -
 • 6. Review and Quiz -

 • 2. Describe Wireless Propagation and Antennas
 • 1. Intro -
 • 2. Wireless Signal Propagation -
 • 3. Antenna Effects -
 • 4. Antenna Types -
 • 5. Antenna Signal Patterns -
 • 6. Fresnel Zone and Wireless Bridging - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 7. Review and Quiz -

 • 3. Explain Wireless Measurements
 • 1. Intro -
 • 2. What is a Decibel -
 • 3. dBm and Measurements -
 • 4. Antenna Gain -
 • 5. Transmit Power and Receiver Sensitivity -
 • 6. Review and Quiz -

 • 4. Describe 802.11 Standards
 • 1. Intro -
 • 2. 802.11 -
 • 3. 802.11abg -
 • 4. 802.11n (Wi-Fi 4) -
 • 5. 802.11ac (Wi-Fi 5) -
 • 6. 802.11ax (Wi-Fi 6 and 6E) -
 • 7. Review and Quiz -

 • 5. Describe Wireless Bands and Channels
 • 1. Intro -
 • 2. Channels and Bands -
 • 3. 2.4GHz Channels -
 • 4. 5GHz UNII Bands -
 • 5. 5GHz Channels and DFS -
 • 6. 6GHz Channels -
 • 7. Review and Quiz -

 • 6. Describe Wireless Communication Techniques
 • 1. Intro -
 • 2. Wireless Transmission Reliability - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 3. CSMACA -
 • 4. RTSCTS -
 • 5. SIFS and DIFS -
 • 6. Guard Interval -
 • 7. Review and Quiz -

 • 7. Explain Wireless Modulation and Encoding
 • 1. Intro -
 • 2. Modulation and Encoding -
 • 3. Phase, Amplitude, and Frequency Keying - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 4. Data Encoding with Symbols -
 • 5. Interpreting Modulation -
 • 6. Review and Quiz -

 • 8. Explain Wireless Modulation Techniques
 • 1. Intro -
 • 2. BPSK and QPSK -
 • 3. Constellation Diagrams and 16-QAM - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 4. 64-, 256-, and 1024-QAM -
 • 5. Convolutional Coding -
 • 6. Review and Quiz -

 • 9. Explain Wireless Communications
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets
 • 2. Management Frames -
 • 3. Authentication and Association -
 • 4. BSS, ESS, and SSIDs -
 • 5. Roaming -
 • 6. Review and Quiz -

 • 10. Describe Wireless Networking
 • 1. Intro -
 • 2. Access Points and L2 Networking -
 • 3. SSIDs and VLANs -
 • 4. Access Point Types -
 • 5. Autonomous vs Lightweight vs Cloud -
 • 6. Review and Quiz -

 • 11. Describe Wireless Network Architectures
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. Wireless LAN Controllers - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets
 • 3. CAPWAP Tunnels -
 • 4. Switching Infrastructure -
 • 5. Software Defined Access and Wireless - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 12. Explain Cisco AP Radios and Connectivity
 • 1. Intro -
 • 2. Dual-Radios and Dual-Band Antennas - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 3. Tri and Quad Radios -
 • 4. DART Connectors -
 • 5. Self-Identifying Antennas (SIAs) - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 6. BSS Coloring -
 • 7. Review and Quiz -

 • 13. Explain the Cisco RF ASIC
 • 1. Explain the Cisco RF ASIC -
 • 2. The Cisco RF ASIC -
 • 3. DFS Enhancements -
 • 4. FastLocate -
 • 5. CleanAir and Security -
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 14. Identify Cisco Wireless APs
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. AP Features Overview -
 • 3. Catalyst AP Families -
 • 4. Catalyst 9100 and 9110 Access Points -
 • 5. Catalyst 9120 Access Points -
 • 6. Catalyst 9130 Access Points -
 • 7. Aironet Access Points -
 • 8. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-5

 • 15. Identify Cisco Wireless LAN Controllers (WLCs)
 • 1. Intro -
 • 2. Catalyst 9800 Hardware Controllers - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 3. Cloud and Containers -
 • 4. Catalyst 9800 Software Controllers - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. Legacy Airespace Controllers - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 6. Review and Quiz -

 • 16. Explain Power over Ethernet
 • 1. Intro -
 • 2. PoE and PoE+ -
 • 3. UPOE and UPOE+ -
 • 4. Switch Support -
 • 5. Catalyst 9K PoE Switches -
 • 6. AP Power Requirements -
 • 7. Review and Quiz -

 • 17. Describe the Wireless Design Process
 • 1. Intro -
 • 2. PPDIOO and PBM -
 • 3. Information Gathering -
 • 4. Perform a Site Survey -
 • 5. Create the Design -
 • 6. Review and Quiz -

 • 18. Collect Design Requirements
 • 1. Intro -
 • 2. Wireless Coverage and Client Capacity -
 • 3. Client Types -
 • 4. Real-Time Applications -
 • 5. AP Types -
 • 6. Wireless Security -
 • 7. Review and Quiz -

 • 19. Describe Material Attenuation
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. Reflection, Refraction, and Scattering -
 • 3. Diffraction and Absorption -
 • 4. Common Attenuation Values -
 • 5. Wireless noise and SNR -
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 20. Identify Wireless Site Survey Types
 • 1. Intro -
 • 2. Preparing for a Site Survey -
 • 3. Offsite Surveys -
 • 4. Onsite Surveys -
 • 5. Passive and Active Surveys -
 • 6. Review and Quiz -

 • 21. Meet the Goals of a Site Survey
 • 1. Intro -
 • 2. Meeting Signal Thresholds -
 • 3. AP Placement -
 • 4. Planning the Physical Deployment -
 • 5. Wireless Hazards -
 • 6. Review and Quiz -

 • 22. Design Wireless Power Settings
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. AP Power Levels -
 • 3. Transmit Power Control -
 • 4. AP Power Limits -
 • 5. Power Thresholds -
 • 6. Other Power Factors -
 • 7. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 23. Perform a Site Survey
 • 1. Intro -
 • 2. Create a Site Survey checklist -
 • 3. Planning Tools -
 • 4. Preparing the Site Survey Software -
 • 5. Performing the Site Survey -
 • 6. Review and quiz -

 • 24. Determine Physical Infrastructure Requirements for Wireless
 • 1. Intro -
 • 2. AP Power Requirements - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 3. WLC and AP Cabling - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 4. Switching Power Needs - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. Switching Infrastructure - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 6. AP Mounting and Grounding - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 7. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1

 • 25. Determine Logical Infrastructure Requirements for Wireless
 • 1. Intro -
 • 2. WLANs -
 • 3. WLC Licensing - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 4. CAPWAP Tunneling - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. WLC Location - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1

 • 26. Describe Radio Resource Management (RRM)
 • 1. Intro -
 • 2. Radio Resource Management (RRM) - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 3. DCA and CHDM -
 • 4. NDP Advertisements -
 • 5. NDP Channels and Reporting -
 • 6. RRM Configuration Defaults -
 • 7. Review and Quiz -

 • 27. Design Radio Management
 • 1. Intro -
 • 2. RF Groups -
 • 3. AP Groups -
 • 4. RF Profiles -
 • 5. AP Modes of Operation -
 • 6. FlexConnect Mode -
 • 7. Review and Quiz -

 • 28. Optimize the RF Environment
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. Data Rate Tuning and RxSOP -
 • 3. Flexible Radios -
 • 4. Flexible Radio Assignment (FRA) -
 • 5. Radio Design Optimizations -
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 29. Describe 9800 Configuration Architecture
 • 1. Intro -
 • 2. Configuration Overview -
 • 3. AP Join Profiles -
 • 4. Flex Profiles -
 • 5. Policy Profiles -
 • 6. RF Profiles -
 • 7. Creating and Deploying Tags -
 • 8. Review and Quiz -

 • 30. Apply Wireless Design Requirements
 • 1. Intro -
 • 2. Data and Voice -
 • 3. Location and Hyperlocation -
 • 4. Hyperlocation Features and Deployments - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. QoS and AVC -
 • 6. 802.11e QoS and CAPWAP -
 • 7. Review and Quiz -

 • 31. Explain Cisco AireOS WLC Interfaces
 • 1. Intro -
 • 2. Physical Ports -
 • 3. Management Interfaces -
 • 4. Redundancy Interfaces -
 • 5. Dynamic Interfaces -
 • 6. Interface Groups -
 • 7. AP-Manager Interfaces -
 • 8. Review and Quiz -

 • 32. Explain Cisco IOS-XE WLC Interfaces
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. Catalyst 9800 Physical Ports -
 • 3. LAG and Loopbacks -
 • 4. Logical Interfaces -
 • 5. Service Port -
 • 6. Redundancy Ports -
 • 7. VLAN Groups -
 • 8. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 33. Design High-Density Wireless Networks
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-5
 • 2. Cell Design -
 • 3. Band Design -
 • 4. Channel Widths -
 • 5. Antenna Options -
 • 6. DTPC and OFDMA -
 • 7. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-5

 • 34. Design Wireless Mesh and Bridging
 • 1. Intro -
 • 2. Wireless Mesh -
 • 3. Band and Channel Selection -
 • 4. Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP) - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. Ethernet Bridging and WGB -
 • 6. CAPWAP and AP Modes -
 • 7. Review and Quiz -

 • 35. Design Mobility Groups
 • 1. Intro -
 • 2. Roaming Methodologies -
 • 3. Types of WLC Roaming -
 • 4. Mobility Groups and Domains -
 • 5. Anchor Controllers -
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 36. Optimize Client Roaming
 • 1. Intro -
 • 2. Authentication, Encryption, and Keys -
 • 3. Fast Secure Roaming -
 • 4. Cisco Centralized Key Management (CCKM) -
 • 5. 802.11r Fast Transition -
 • 6. 802.11k and 802.11v Roaming Assistance -
 • 7. Review and Quiz -

 • 37. Validate Mobility Tunneling and Edge Deployments
 • 1. Intro -
 • 2. Mobility Tunnels -
 • 3.IOS-XE and AireOS Compatibility - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 4. Mobility Troubleshooting Tools - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. FlexConnect Groups -
 • 6. OfficeExtend -
 • 7. Review and Quiz -

 • 38. Design Wireless High Availability for WLCs
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. LAG, VSS, and VPC -
 • 3. Traditional WLC Failover -
 • 4. SSO Functionality -
 • 5. SSO Design -
 • 6. Review and Quiz - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3

 • 39. Design Wireless High Availability for APs
 • 1. Intro -
 • 2. Discovering Redundant WLCs -
 • 3. AP Failover -
 • 4. AP Prioritization and Fallback - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. Anchor Controller Redundancy -
 • 6. Review and Quiz -

 • 40. Meet the Requirements of a Wireless Design
 • 1. Intro - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 2. Meeting Technical Requirements - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets
 • 3. Meeting Physical Requirements - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 4. Meeting Migration Requirements - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1
 • 5. Meeting Financial Requirements - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-1

 • 41. Review ENWLSD Domain 1
 • 1. Intro -
 • 2. Review Part 1 -
 • 3. Review Part 2 -
 • 4. Review Part 3 - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets
 • 5. Review Part 4 -

 • 42. Review ENWLSD Domains 2-4
 • 1. Intro -
 • 2. Review Part 1 -
 • 3. Review Part 2 -
 • 4. Review Part 3 -
 • 5. Review Part 4 - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD) CBT Nuggets-3
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 11653
  حجم: 6543 مگابایت
  مدت زمان: 2145 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید