وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Day Trading: Mastering Scalp Trading Strategies 2024

سرفصل های دوره

Scalp Trading Strategies for Explosive Day Trading Profits: Cryptocurrency, Futures, Forex, Options and Stock Trading!


1 - Course Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Important Before we start.html

 • 2 - Scalp Trading Foundation
 • 3 - Scalp Trading Explained
 • 4 - Scalp Trading Terminology
 • 5 - How to Perform Multiple Time Frame Analysis
 • 6 - Trading Psychology
 • 7 - Risk Management for Scalping

 • 3 - Profitable Scalp Trading Strategies
 • 8 - Understanding Support and Resistance
 • 9 - Examples Scalping With Support and Resistance
 • 10 - How to Trade Bollinger Bands BB
 • 11 - Examples Scalping With Bollinger Bands
 • 12 - How to Trade Exponential Moving Averages EMA
 • 13 - Examples Scalping With EMA
 • 14 - How to Trade Moving Average Convergence Divergence MACD
 • 15 - Examples Scalping With MACD
 • 16 - How to Trade Relative Strength Index RSI
 • 17 - Examples Scalping With RSI
 • 18 - How to Trade Stochastic Oscillator SO
 • 19 - Examples Scalping With Stochastic

 • 4 - Scalping With Candlestick Patterns
 • 20 - How to Read a Japanese Candlestick The Right Way
 • 21 - Hammer and Hanging Man Candlesticks
 • 22 - Examples Scalping With Hammer and Hanging Man
 • 23 - Inverted Hammer and Shooting Star Candlesticks
 • 24 - Examples Scalping With Inverted Hammer and Shooting Star
 • 25 - Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks
 • 26 - Examples Scalping With Bullish and Bearish Engulfing
 • 27 - Bullish and Bearish Harami Candlesticks
 • 28 - Examples Scalping With Bullish and Bearish Harami
 • 29 - Dark Cloud Cover and Piercing Candlesticks
 • 30 - Examples Scalping With Dark Cloud Cover and Piercing
 • 31 - Morning Star and Evening Star Candlesticks
 • 32 - Examples Scalping With Morning Star and Evening Star

 • 5 - Scalping With Chart Patterns
 • 33 - Double Top and Bottom
 • 34 - Examples Scalping With Double Top and Bottom
 • 35 - Head and Shoulders
 • 36 - Examples Scalping With Head and Shoulders
 • 37 - Cup and Handle
 • 38 - Examples Scalping With Cup and Handle
 • 39 - Wedges and Triangles
 • 40 - Examples Scalping With Wedges and Triangles
 • 41 - Flags and Pennants
 • 42 - Examples Scalping With Flags and Pennants

 • 6 - Quiz
 • 1 - Practice Test.html

 • 7 - Conclusion
 • 43 - Thank You
 • 44 - Express Your Thoughts.html

 • 8 - Your Next Steps Upgrade Your Knowledge
 • 45 - Bonus Lecture Your Next Steps Upgrade Your Knowledge.html

 • 9 - Day Trading Swing Trading Technical Analysis For Beginners
 • 46 - Introduction
 • 47 - How to Perform Candlestick Chart Analysis
 • 48 - How to Trade Long and Short Candlestick Bodies
 • 49 - How to Perform Multiple Time Frame Analysis
 • 50 - How to Trade Support and Resistance Levels
 • 51 - How to Trade Fibonacci Retracements
 • 52 - How to Trade Pivot Points PP
 • 53 - How to Identify Market Trends With EMA and MACD
 • 54 - How to Trade Bollinger Bands BB
 • 55 - How to Trade Stochastic Oscillator SO
 • 56 - Reversal Trading Strategies
 • 57 - Choppy Market Trading Strategies
 • 58 - Flat Market Trading Strategies
 • 59 - Trading Psychology and Risk Management Strategies

 • 10 - Chart Pattern Trading Fundamentals For Beginners
 • 60 - Introduction
 • 61 - Understanding Different Types of Trends
 • 62 - How to Trade Levels Trend Lines Channels
 • 63 - How to Trade Support Resistance Levels
 • 64 - Reversal Pattern Head Shoulders
 • 65 - Reversal Pattern Double Tops Bottoms
 • 66 - Reversal Pattern Diamond Tops Bottoms
 • 67 - Reversal Pattern Rounding Tops Bottoms
 • 68 - Continuation Pattern Rectangle Tops Bottoms
 • 69 - Continuation Pattern Cup Handle
 • 70 - Continuation Pattern Wedges Triangles
 • 71 - Continuation Pattern Flags and Pennants
 • 72 - Continuation Pattern Dead Cat Bounces

 • 11 - Candlestick Trading Fundamentals For Beginners
 • 73 - Introduction
 • 74 - How to Read Analyze Japanese Candlesticks
 • 75 - How to Trade Candlesticks With Support Resistance
 • 76 - Single Candlestick Pattern Spinning Top Pin Bar Doji
 • 77 - Single Candlestick Pattern Hammer Hanging Man
 • 78 - Single Candlestick Pattern Inverted Hammer Shooting Star
 • 79 - Dual Candlestick Pattern Bullish Bearish Engulfing
 • 80 - Dual Candlestick Pattern Bullish Bearish Harami
 • 81 - Dual Candlestick Pattern Tweezer Top Bottom
 • 82 - Triple Candlestick Pattern Morning Star Evening Star
 • 83 - Triple Candlestick Pattern Three White Soldiers Three Black Crows
 • 84 - Triple Candlestick Pattern Bullish Bearish Abandoned Baby
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30390
  حجم: 4665 مگابایت
  مدت زمان: 453 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید