وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Science in Python: Classification Modeling

سرفصل های دوره

Learn Python for Data Science & Supervised Machine Learning, and build classification models with fun, hands-on projects


1. Introduction
 • 1. Course Introduction
 • 2. About This Series
 • 3. Course Structure & Outline
 • 4. Course Structure & Outline
 • 5. READ ME Important Notes for New Students.html
 • 6.1 Data Science in Python - Classification.pdf
 • 6.2 Data Science in Python - Classification.zip
 • 6. DOWNLOAD Course Resources.html
 • 7. Introducing the Course Project
 • 8. Setting Expectations
 • 9. Jupyter Installation & Launch

 • 2. Intro to Data Science
 • 1. What is Data Science
 • 2. The Data Science Skillset
 • 3. What is Machine Learning
 • 4. Common Machine Learning Algorithms
 • 5. Data Science Workflow
 • 6. Data Prep & EDA Steps
 • 7. Modeling Steps
 • 8. Classification Modeling
 • 9. Key Takeaways
 • 10. Intro to Data Science.html

 • 3. Classification 101
 • 1. Classification 101
 • 2. Goals of Classification
 • 3. Types of Classification
 • 4. Classification Modeling Workflow
 • 5. Key Takeaways
 • 6. Classification 101.html

 • 4. Data Prep & EDA
 • 1. EDA For Classification
 • 2. Defining a Target
 • 3. DEMO Defining a Target
 • 4. Exploring the Target
 • 5. Exploring the Features
 • 6. DEMO Exploring the Features
 • 7. ASSIGNMENT Exploring the Target & Features
 • 8. SOLUTION Exploring the Target & Features
 • 9. Correlation
 • 10. PRO TIP Correlation Matrix
 • 11. DEMO Correlation Matrix
 • 12. Feature-Target Relationships
 • 13. Feature-Feature Relationships
 • 14. PRO TIP Pair Plots
 • 15. ASSIGNMENT Exploring Relationships
 • 16. SOLUTION Exploring Relationships
 • 17. Feature Engineering Overview
 • 18. Numeric Feature Engineering
 • 19. Dummy Variables
 • 20. Binning Categories
 • 21. DEMO Feature Engineering
 • 22. Data Splitting
 • 23. Preparing Data for Modeling
 • 24. ASSIGNMENT Preparing the Data for Modeling
 • 25. SOLUTION Prepare the Data for Modeling
 • 26. Key Takeaways
 • 27. Data Prep & EDA.html

 • 5. K-Nearest Neighbors
 • 1. K-Nearest Neighbors
 • 2. The KNN Workflow
 • 3. KNN in Python
 • 4. Model Accuracy
 • 5. Confusion Matrix
 • 6. DEMO Confusion Matrix
 • 7. ASSIGNMENT Fitting a Simple KNN Model
 • 8. SOLUTION Fitting a Simple KNN Model
 • 9. Hyperparameter Tuning
 • 10. Overfitting & Validation
 • 11. DEMO Hyperparameter Tuning
 • 12. Hard vs. Soft Classification
 • 13. DEMO Probability vs. Event Rate
 • 14. ASSIGNMENT Tuning a KNN Model
 • 15. SOLUTION Tuning a KNN Model
 • 16. Pros & Cons of KNN
 • 17. Key Takeaways
 • 18. K-Nearest Neighbors.html

 • 6. Logistic Regression
 • 1. Logistic Regression
 • 2. Logistic vs. Linear Regression
 • 3. The Logistic Function
 • 4. Likelihood
 • 5. Multiple Logistic Regression
 • 6. The Logistic Regression Workflow
 • 7. Logistic Regression in Python
 • 8. Interpreting Coefficients
 • 9. ASSIGNMENT Logistic Regression
 • 10. SOLUTION Logistic Regression
 • 11. Feature Engineering & Selection
 • 12. Regularization
 • 13. Tuning a Regularized Model
 • 14. DEMO Regularized Logistic Regression
 • 15. ASSIGNMENT Regularized Logistic Regression
 • 16. SOLUTION Regularized Logistic Regression
 • 17. Multi-class Logistic Regression
 • 18. ASSIGNMENT Multi-class Logistic Regression
 • 19. SOLUTION Multi-class Logistic Regression
 • 20. Pros & Cons of Logistic Regression
 • 21. Key Takeaways
 • 22. Logistic Regression.html

 • 7. Classification Metrics
 • 1. Classification Metrics
 • 2. Accuracy, Precision & Recall
 • 3. DEMO Accuracy, Precision & Recall
 • 4. PRO TIP F1 Score
 • 5. ASSIGNMENT Model Metrics
 • 6. SOLUTION Model Metrics
 • 7. Soft Classification
 • 8. DEMO Leveraging Soft Classification
 • 9. PRO TIP Precision-Recall & F1 Curves
 • 10. DEMO Plotting Precision-Recall & F1 Curves
 • 11. The ROC Curve & AUC
 • 12. DEMO The ROC Curve & AUC
 • 13. Classification Metrics Recap
 • 14. ASSIGNMENT Threshold Shifting
 • 15. SOLUTION Threshold Shifting
 • 16. Multi-class Metrics
 • 17. Multi-class Metrics in Python
 • 18. ASSIGNMENT Multi-class Metrics
 • 19. SOLUTION Multi-class Metrics
 • 20. Key Takeaways
 • 21. Classification Metrics.html

 • 8. Imbalanced Data
 • 1. Imbalanced Data
 • 2. Managing Imbalanced Data
 • 3. Threshold Shifting
 • 4. Sampling Strategies
 • 5. Oversampling
 • 6. Oversampling in Python
 • 7. DEMO Oversampling
 • 8. SMOTE
 • 9. SMOTE in Python
 • 10. Undersampling
 • 11. Undersampling in Python
 • 12. ASSIGNMENT Sampling Methods
 • 13. SOLUTION Sampling Methods
 • 14. Changing Class Weights
 • 15. DEMO Changing Class Weights
 • 16. ASSIGNMENT Changing Class Weights
 • 17. SOLUTION Changing Class Weights
 • 18. Imbalanced Data Recap
 • 19. Key Takeaways
 • 20. Imbalanced Data.html

 • 9. Mid-Course Project
 • 1. Project Brief
 • 2. Solution Walkthrough

 • 10. Decision Trees
 • 1. Decision Trees
 • 2. Entropy
 • 3. Decision Tree Predictions
 • 4. Decision Trees in Python
 • 5. DEMO Decision Trees
 • 6. Feature Importance
 • 7. ASSIGNMENT Decision Trees
 • 8. SOLUTION Decision Trees
 • 9. Hyperparameter Tuning for Decision Trees
 • 10. DEMO Hyperparameter Tuning
 • 11. ASSIGNMENT Tuned Decision Tree
 • 12. SOLUTION Tuned Decision Tree
 • 13. Pros & Cons of Decision Trees
 • 14. Key Takeaways
 • 15. Decision Trees.html

 • 11. Ensemble Models
 • 1. Ensemble Models
 • 2. Simple Ensemble Models
 • 3. DEMO Simple Ensemble Models
 • 4. ASSIGNMENT Simple Ensemble Models
 • 5. SOLUTION Simple Ensemble Models
 • 6. Random Forests
 • 7. Fitting Random Forests in Python
 • 8. Hyperparameter Tuning for Random Forests
 • 9. PRO TIP Random Search
 • 10. Pros & Cons of Random Forests
 • 11. ASSIGNMENT Random Forests
 • 12. SOLUTION Random Forests
 • 13. Gradient Boosting
 • 14. Gradient Boosting in Python
 • 15. Hyperparameter Tuning for Gradient Boosting
 • 16. DEMO Hyperparameter Tuning for Gradient Boosting
 • 17. Pros & Cons of Gradient Boosting
 • 18. ASSIGNMENT Gradient Boosting
 • 19. SOLUTION Gradient Boosting
 • 20. PRO TIP SHAP Values
 • 21. DEMO SHAP Values
 • 22. Key Takeaways
 • 23. DEMO Ensemble Models.html
 • 24. Ensemble Models.html

 • 12. Classification Summary
 • 1. Recap Classification Models & Workflow
 • 2. Pros & Cons of Classification Models
 • 3. DEMO Production Pipeline & Deployment
 • 4. Looking Ahead Unsupervised Learning

 • 13. Final Project
 • 1. Project Brief
 • 2. Solution Walkthrough

 • 14. Next Steps
 • 1. BONUS LESSON.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33954
  حجم: 3578 مگابایت
  مدت زمان: 590 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید