وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Up & Running with Google Sheets

سرفصل های دوره

Learn Google Sheets for data analysis and visualization, and build data literacy skills with fun, real-word projects!


1 - Getting Started
 • 1 - Course Structure Outline
 • 2 - READ ME Important Notes for New Students.html
 • 3 - DOWNLOAD Course Resources.html
 • 3 - Google-Sheets-Datasets-Completed-Files.pdf
 • 3 - S1-Introducing-Google-Sheets.xlsx
 • 3 - Up-Running-with-Google-Sheets.pdf
 • 4 - Setting Expectations
 • 5 - The Course Projects

 • 2 - Introducing Google Sheets
 • 6 - Section Introduction
 • 7 - Getting Started with Google Sheets
 • 8 - Google Sheets vs Microsoft Excel
 • 9 - Creating Managing Spreadsheets
 • 10 - PRO TIP Desktop Shortcut
 • 11 - Opening Converting Excel Files
 • 12 - The Google Sheets Interface
 • 13 - IMPORTANT Locale Language Settings
 • 14 - Version History Recovery
 • 15 - Key Takeaways

 • 3 - Spreadsheet Fundamentals
 • 16 - Section Introduction
 • 17 - The Section Project Dataset
 • 18 - Data Terminology
 • 19 - Navigating Data in a Spreadsheet
 • 20 - Entering Editing Data
 • 21 - PRO TIP Google Forms Data
 • 22 - Data Types
 • 23 - Dates in Google Sheets
 • 24 - Number Formatting
 • 25 - Data Validation
 • 26 - PRO TIP Checkboxes Dropdowns
 • 27 - Conditional Formatting
 • 28 - Filtering Data
 • 29 - Sorting Data
 • 30 - Key Takeaways

 • 4 - Formulas Functions
 • 31 - Section Introduction
 • 32 - The Section Project Dataset
 • 33 - Formula Syntax
 • 34 - Types of Functions
 • 35 - Basic Math Functions
 • 36 - Fixed vs Relative References
 • 37 - Common Error Types
 • 38 - Counting Functions
 • 39 - PRO TIP Remove Duplicates with UNIQUE
 • 40 - Logical Functions
 • 41 - The IF Function
 • 42 - Nested IF Functions
 • 43 - ANDOR Operators
 • 44 - The IFERROR Function
 • 45 - Conditional Math Functions
 • 46 - Lookup Functions
 • 47 - The XLOOKUP Function
 • 48 - PRO TIP Approximate Match Lookups
 • 49 - Basic Date Time Functions
 • 50 - Basic Text Functions
 • 51 - PRO TIP Smart Fill
 • 52 - Key Takeaways

 • 5 - Data Analysis with Pivot Tables
 • 53 - Section Introduction
 • 54 - The Section Project Dataset
 • 55 - IMPORTANT Data Structure
 • 56 - Creating a Pivot Table
 • 57 - Modifying Pivot Table Views
 • 58 - Summarize By Options
 • 59 - Show As Calculations
 • 60 - Sorting Filtering
 • 61 - Grouping Text Fields
 • 62 - Grouping Numerical Fields
 • 63 - Grouping Dates
 • 64 - Calculated Fields
 • 65 - PRO TIP Custom Aggregation
 • 66 - Key Takeaways

 • 6 - Data Visualization with Charts Graphs
 • 67 - Section Introduction
 • 68 - The Section Project Dataset
 • 69 - Why Visualize Data
 • 70 - Creating a Basic Chart
 • 71 - Choosing the Right Chart Type
 • 72 - Line Area Charts
 • 73 - Bar Column Charts
 • 74 - Combo Charts
 • 75 - Pie Donut Charts
 • 76 - Scatterplots
 • 77 - Maps
 • 78 - Key Takeaways

 • 7 - Sharing Collaboration
 • 79 - Section Introduction
 • 80 - The Section Project Dataset
 • 81 - Sharing Options
 • 82 - Notes Comments Chat
 • 83 - Edit History Notifications
 • 84 - Protecting Sheets Ranges
 • 85 - PRO TIP Timelines
 • 86 - Publishing to the Web
 • 87 - Key Takeaways

 • 8 - BONUS LESSON
 • 88 - BONUS LESSON.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29418
  حجم: 4250 مگابایت
  مدت زمان: 358 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید