وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Analysts Toolbox: Excel, SQL, Python, Power BI, Tableau

سرفصل های دوره

Gain Real World Skills By Mastering Excel, SQL, Python, Power BI, and Tableau for Data Analysts


1. Introduction to Data Analysis
 • 1. Introduction
 • 2. Understanding the role of a data analyst.html
 • 3. Overview of data analysis tools and their importance.html
 • 4. Introduction to key concepts in data analysis.html

 • 2. Excel for Data Analysis
 • 1. Introduction to Excel for Data Analysis.html
 • 2. Basic to advanced Excel functions and formulas.html
 • 3. Hands-on Practice of Functions and Formulas
 • 4. Using Formulas for Arithmetic Tasks
 • 5. Re-using Formulas
 • 6. Calculating YTD Profits
 • 7. Calculating Percentage Change
 • 8. Relative and Absolute Reference
 • 9. Using RANK Function
 • 10. STD Function
 • 11. Small and Large Functions
 • 12. Median Functions
 • 13. COUNT and COUNTA Functions
 • 14. What is Power Query
 • 15.1 EV sales (King county).zip
 • 15. Connecting to a data source
 • 16. Please Read.html
 • 17.1 Prep.xlsx
 • 17. Preparing your query
 • 18.1 Cleansing.xlsx
 • 18. Cleansing data
 • 19.1 Enhance.xlsx
 • 19. Enhancing query
 • 20. What is Power Pivot
 • 21.1 PrepPP.xlsx
 • 21. Creating a data model
 • 22.1 AddData.xlsx
 • 22. Importing data and creating relationships
 • 23.1 Lookups.xlsx
 • 23. Create lookups with DAX
 • 24.1 Pivot.xlsx
 • 24. Analyze data with Pivot Tables
 • 25.1 Charts.xlsx
 • 25. Analyze data with Pivot Charts

 • 3. SQL Fundamentals
 • 1. Introduction to SQL and its applications in data analysis.html
 • 2. What is MySQL.html
 • 3. MySQL Installation (Windows)
 • 4. MySQL Installation (Mac)
 • 5. What is MySQL Workbench
 • 6. Installing MySQL Workbench ( Mac)
 • 7. Database Concepts
 • 8. What is a Schema
 • 9. What is a Database Schema
 • 10. MySQL Data Types
 • 11. Exploring Basic SQL Commands
 • 12. Showing existing databases
 • 13. Showing lists of tables
 • 14. Create a table
 • 15. Displaying table structure
 • 16. Changing table structure
 • 17. Creating MySQL Database
 • 18.1 table+create+script.zip
 • 18. Creating MySQL Table
 • 19. Setting a default database
 • 20. Primary Keys
 • 21. Foreign Keys
 • 22. SQL & MySQL SELECT Statement
 • 23.1 insert+data+into+tables.zip
 • 23. SQL & MySQL INSERT Statement
 • 24. SQL & MySQL UPDATE Statement
 • 25. SQL & MySQL DELETE Statement
 • 26. Introduction to Joins.html
 • 27. INNER JOIN
 • 28. LEFT JOIN
 • 29. RIGHT JOIN
 • 30. SELF JOIN
 • 31. What is sub query
 • 32. Nested sub query
 • 33. Filtering data with WHERE Clause
 • 34. Sorting data with ORDER BY Clause
 • 35. Grouping data with GROUP BY Clause
 • 36. What are aggregate functions
 • 37. AVG Aggregate Function
 • 38. COUNT Aggregate Function
 • 39. SUM Aggregate Function
 • 40. MIN Aggregate Function
 • 41. MAX Aggregate Function

 • 4. Data Analysis with Python and Jupyter Notebook
 • 1. What is Python.html
 • 2. Using Python in Data Analysis.html
 • 3. What is Jupyter Notebook.html
 • 4. Installing Jupyter Notebook Server
 • 5. Running Jupyter Notebook Server
 • 6. Jupyter Notebook Components
 • 7. Jupyter Notebook Dashboard
 • 8. Jupyter Notebook User Interface
 • 9. Creating a new notebook
 • 10. Kaggle Data Sets
 • 11.1 us_baby_names.zip
 • 11. Tabular Data
 • 12. what is Pandas DataFrame.html
 • 13. Exploring Pandas DataFrame
 • 14. Manipulating a Pandas DataFrame
 • 15. What is data cleaning
 • 16.1 crime_boston.zip
 • 16. Basic data cleaning process
 • 17.1 listings.zip
 • 17. What is data visualization
 • 18. Visualizing Qualitative Data
 • 19. Visualizing Quantitative Data

 • 5. Data Analysis with Power BI
 • 1. What is Power BI.html
 • 2. What is Power BI Desktop
 • 3. Installing Power BI Desktop
 • 4. Exploring Power BI Desktop
 • 5.1 Financial+Sample.xlsx
 • 5. Power BI Overview Part 1
 • 6. Power BI Overview Part 2
 • 7. Power BI Overview Part 3
 • 8. Components of Power BI
 • 9. Building Blocks of Power BI
 • 10. Explore Power BI Service
 • 11. Connect to web data
 • 12. Clean and transform data Part 1
 • 13. Clean and transform data Part 2
 • 14. Combining Data Sources
 • 15. Visualizing Data Part 1
 • 16. Visualizing Data Part 2
 • 17. Publishing Reports to Power BI Service

 • 6. Data Analysis with Tableau
 • 1. What is Tableau.html
 • 2. Using Tableau for Data Analysis.html
 • 3. Tableau Public Desktop
 • 4.1 World_Bank_CO2.xlsx
 • 4. Tableau Public Desktop Overview Part 1
 • 5. Tableau Public Desktop Overview Part 2
 • 6. Tableau Online
 • 7. Tableau Data Sources
 • 8.1 SampleData.xlsx
 • 8. Connecting to data source
 • 9.1 JoinExamples.xlsx
 • 9. Join related data sources
 • 10.1 DifferentNames.xlsx
 • 10. Join data sources with inconsistent fields
 • 11.1 CleanData.xlsx
 • 11. Data cleaning
 • 12. Tableau Interface
 • 13. Reordering Visualization
 • 14. Change summary
 • 15.1 split.zip
 • 15. Split text into multiple columns
 • 16.1 storylines.zip
 • 16. Presenting data using stories
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30384
  حجم: 3399 مگابایت
  مدت زمان: 623 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید