وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cryptocurrency Trading: Crypto Scalp Trading Tactics (2024)

سرفصل های دوره

Master Profitable Scalp Trading and Day Trading Strategies - How to Maximize Gains in Cryptocurrency and Futures Trading


1 - Course Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Important Before we start.html

 • 2 - Crypto Scalp Trading Basics
 • 3 - Understanding Scalp Trading in Cryptocurrency
 • 4 - Factors Affecting Cryptocurrency Prices
 • 5 - Volume Analysis in Scalp Trading
 • 6 - Order Book Analysis

 • 3 - Scalping Cryptocurrencies With Technical Analysis
 • 7 - Support and Resistance Levels
 • 8 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Support and Resistance Levels
 • 9 - Fibonacci Retracement Levels
 • 10 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Fibonacci Retracement Levels
 • 11 - Exponential Moving Averages EMA
 • 12 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using EMAs
 • 13 - Stochastic Oscillator SO
 • 14 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Stochastic
 • 15 - Moving Average Convergence Divergence MACD
 • 16 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using MACD
 • 17 - Bollinger Bands BB
 • 18 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Bollinger Bands BB

 • 4 - Chart Pattern Scalping Strategies
 • 19 - Double Tops and Bottoms
 • 20 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Double Tops and Bottoms
 • 21 - Head and Shoulders
 • 22 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Head and Shoulders
 • 23 - Cup and Handle
 • 24 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Cup and Handle
 • 25 - Flags and Pennants
 • 26 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Flags and Pennants
 • 27 - Wedges and Triangles
 • 28 - Examples How to Scalp Trade Crypto Using Wedges and Triangles

 • 5 - Price Action Scalping Strategies
 • 29 - How to Read and Analyze a Candlestick
 • 30 - Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks
 • 31 - Examples Scalping With Bullish and Bearish Engulfing
 • 32 - Bullish and Bearish Harami Candlesticks
 • 33 - Examples Scalping With Bullish and Bearish Harami
 • 34 - Hammer and Hanging Man Candlesticks
 • 35 - Examples Scalping With Hammer and Hanging Man
 • 36 - Inverted Hammer and Shooting Star Candlesticks
 • 37 - Examples Scalping With Inverted Hammer and Shooting Star
 • 38 - Morning Star and Evening Star Candlesticks
 • 39 - Examples Scalping With Morning Star and Evening Star

 • 6 - Risk Management and Trade Execution
 • 40 - How to Perform Multiple Time Frame Analysis
 • 41 - Scaling In and Scaling Out of Trades
 • 42 - Position Sizing and RiskReward Ratio
 • 43 - Trading Psychology and Emotion Management

 • 7 - Quiz
 • 1 - Practice Test.html

 • 8 - Conclusion
 • 44 - Thank You
 • 45 - Express Your Thoughts.html

 • 9 - Your Next Steps Upgrade Your Knowledge
 • 46 - Bonus Lecture Your Next Steps Upgrade Your Knowledge.html

 • 10 - Cryptocurrency Trading Technical Analysis Basics For Beginners
 • 47 - Introduction
 • 48 - How to Trade Different Types of Trends
 • 49 - How to Trade Cryptocurrency With Support and Resistance Levels
 • 50 - How to Trade Cryptocurrency With Fibonacci Retracements
 • 51 - How to Trade Cryptocurrency With Exponential Moving Averages EMA
 • 52 - How to Trade Cryptocurrency With Moving Average Convergence Divergence MACD
 • 53 - Stop Placements Signs of Momentum Loss
 • 54 - How to Trade Cryptocurrency With Double Top and Bottom Patterns
 • 55 - How to Trade Cryptocurrency With Rectangle Patterns
 • 56 - How to Trade Cryptocurrency With Head and Shoulders Patterns
 • 57 - How to Trade Cryptocurrency With Doji Candlesticks
 • 58 - How to Trade Cryptocurrency With Hammer and Hanging Man Candlesticks
 • 59 - How to Trade Cryptocurrency With Three White Soldiers and Three Black Crows

 • 11 - Chart Pattern Trading Fundamentals For Beginners
 • 60 - Introduction
 • 61 - Understanding Different Types of Trends
 • 62 - How to Trade Levels Trend Lines Channels
 • 63 - How to Trade Support Resistance Levels
 • 64 - Reversal Pattern Head Shoulders
 • 65 - Reversal Pattern Double Tops Bottoms
 • 66 - Reversal Pattern Diamond Tops Bottoms
 • 67 - Reversal Pattern Rounding Tops Bottoms
 • 68 - Continuation Pattern Rectangle Tops Bottoms
 • 69 - Continuation Pattern Cup Handle
 • 70 - Continuation Pattern Wedges Triangles
 • 71 - Continuation Pattern Flags and Pennants
 • 72 - Continuation Pattern Dead Cat Bounces

 • 12 - Candlestick Trading Fundamentals For Beginners
 • 73 - Introduction
 • 74 - How to Read Analyze Japanese Candlesticks
 • 75 - How to Trade Candlesticks With Support Resistance
 • 76 - Single Candlestick Pattern Spinning Top Pin Bar Doji
 • 77 - Single Candlestick Pattern Hammer Hanging Man
 • 78 - Single Candlestick Pattern Inverted Hammer Shooting Star
 • 79 - Dual Candlestick Pattern Bullish Bearish Engulfing
 • 80 - Dual Candlestick Pattern Bullish Bearish Harami
 • 81 - Dual Candlestick Pattern Tweezer Top Bottom
 • 82 - Triple Candlestick Pattern Morning Star Evening Star
 • 83 - Triple Candlestick Pattern Three White Soldiers Three Black Crows
 • 84 - Triple Candlestick Pattern Bullish Bearish Abandoned Baby
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30375
  حجم: 4695 مگابایت
  مدت زمان: 461 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید