در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

CompTIA Linux+: System Management

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Linux is everywhere; the cloud, your server room, and your phone. This course will teach you the fundamentals on managing Linux across mixed distributions.


01. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Managing Linux Files
 • 01. Linux File Management
 • 02. Working at the Linux Command Line
 • 03. Understanding Timestamps
 • 04. Working with File Metadata
 • 05. Understanding Linux Text Editors
 • 06. Working with Vim and Nano
 • 07. Using the Stream Editor Sed
 • 08. Understanding Remote Copy Operations
 • 09. Using Rsync and Scp
 • 10. Using Git as a Remote VCS
 • 11. Summary and What's Next

 • 03. Backing Up and Compressing Files in Linux
 • 1. How Linux Helps You Backup and Compress Files
 • 2. Using the Basics of the Command tar
 • 3. Using Compression Utilities
 • 4. Using Compression with tar
 • 5. Using less to Page Through Archives
 • 6. Using cpio as an Archiving Tools
 • 7. Summary and What's next

 • 04. Managing Linux Disks and Partitions
 • 1. Welcome to Linux Storage
 • 2. Listing Hardware and Storage
 • 3. Understanding Disk Files
 • 4. Working with Disk Files
 • 5. Linking Devices to Files
 • 6. Understanding Disk Partitions
 • 7. Partitioning Disks
 • 8. Encrypting Disks and Partitions Using LUKS
 • 9. Summary and What's Next

 • 05. Managing Linux Filesystems
 • 1. Linux Filesystems
 • 2. Managing EXT4 Filesystems
 • 3. Managing XFS Filesystems
 • 4. The BTRFS Filesystem
 • 5. Working with Mount and Umount
 • 6. Summary and What's Next

 • 06. Managing Advanced Linux Filesystems
 • 01. Working with More Advanced Disks and Filesystems
 • 02. Using Flags with parted
 • 03. Working with LVMs
 • 04. Understanding Software RAID
 • 05. Working with Mirrored Volumes
 • 06. Mirrored Volumes Using btrfs
 • 07. Understanding NFS
 • 08. Working with NFSv4
 • 09. Working with SAMBA Shares
 • 10. Understanding iSCSI
 • 11. Configuring the iSCSI Target
 • 12. Configuring the iSCSI Initiator
 • 13. Summary and What's Next

 • 07. Managing Linux Services
 • 01. Working with Services in Linux
 • 02. The Systemd Eco-System
 • 03. Understanding Service Units
 • 04. Working with Service Units
 • 05. Time Services in Linux
 • 06. Scheduling with Cron
 • 07. Scheduling with At
 • 08. Scheduling Using Systemd Timer Units
 • 09. Managing Processes
 • 10. Using Uptime and Top
 • 11. Manage Process Priorities
 • 12. Summary and What's Next

 • 08. Managing the Linux Boot Process
 • 1. Booting the Linux Kernel
 • 2. Working with GRUB Defaults
 • 3. The Grubby Command
 • 4. When the Kernel Panics
 • 5. Summary and What's Next

 • 09. Managing Linux Network Configuration
 • 1. Networking in Linux
 • 2. The Ip Command
 • 3. Using Wicked in openSUSE
 • 4. Using Netplan in Ubuntu
 • 5. Using NetworkManager in RHEL
 • 6. Managing Correct Hosts Order
 • 7. Using the Dig Command in Linux
 • 8. Managing DNS Name Servers
 • 9. Summary and What's Next

 • 10. Managing Software in Linux Systems
 • 1. Managing Software in Linux Distributions
 • 2. Managing Software in Ubuntu Using Apt
 • 3. Managing Software in openSUSE Using Zypper
 • 4. Managing Software in RHEL Using Yum - Dnf
 • 5. Understanding Installing from Source
 • 6. Installing Software from Source and Writing C Code
 • 7. Understanding Python Virtual Environments
 • 8. Working with Python Virtual Environments
 • 9. Summary