در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

CompTIA Linux+: Security

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Security and Cyber-Security skills are more and more sort after. This course will teach you to secure various Linux distributions and to look at the security angle as a first approach.


01. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Securing Linux Systems
 • 1. Introducing LInux Security
 • 2. Web Server Startup and Permissions
 • 3. Documentation May Not Always Be Correct
 • 4. Certificate Trusts
 • 5. Summary and What's Next

 • 03. Understanding the File Mode or Permissions
 • 1. Welcome to the Linux File Mode
 • 2. Listing File Permissions
 • 3. Working with the Umask and Default Permissions
 • 4. Understanding the Command Chmod
 • 5. Using Chmod to Manage Permissions
 • 6. Using Advanced Symbolic Notation
 • 7. Changing File Ownership
 • 8. Setting Execute Only on a Directory
 • 9. Summary and What's Next

 • 04. Managing Special File Permissions
 • 1. What Are Special Permissions-
 • 2. Finding, Listing, and Setting Special Permissions
 • 3. Using the Sticky Bit to Prevent Deletions
 • 4. Setting the SGID Bit on Directories
 • 5. Showing Collaborative Permissions with the Apache Web Server
 • 6. Special Permission on Executables
 • 7. Using Linux Capabilities
 • 8. Summary and What's Next

 • 05. Extending the File Mode with ACLs
 • 1. Understanding the File Mode Limits
 • 2. Checking for ACL Support
 • 3. Configuring HTTPD Securely with ACLS
 • 4. Understanding ACLS
 • 5. Working with ACLS
 • 6. Summary and What's Next

 • 06. Implementing SELinux
 • 1. Welcome to SELinux
 • 2. Managing SELinux Modes
 • 3. Configuring SELinux Booleans
 • 4. Understanding File Contexts
 • 5. Managing File Contexts
 • 6. Relocating User Home Directories
 • 7. Summary and What's Next

 • 07. Working with AppArmor
 • 1. Understanding AppArmor
 • 2. Installing AppArmor Components
 • 3. Viewing Active Profiles
 • 4. Creating Python Script
 • 5. Generating a Profile for the Script
 • 6. Using Logprof to Update Profile
 • 7. Summary and What's Next

 • 08. Managing SSH Servers and Connections
 • 01. Managing Secure Connections in Linux
 • 02. Understanding Available Authentication Methods
 • 03. Managing Known SSH Servers or Hosts
 • 04. Working with Known Hosts Storage
 • 05. Centralizing Known Hosts
 • 06. Authenticating SSH Clients
 • 07. Understanding the SSH CA
 • 08. Implementing an SSH CA
 • 09. Signing Server Keys with the CA
 • 10. Summary and What's Next

 • 09. Elevating Privileges in Linux
 • 1. Becoming the Boss
 • 2. Using Su
 • 3. Understanding Sudo
 • 4. Using Sudo
 • 5. Environment Variables and Sudo
 • 6. Understanding PolKit
 • 7. Recovering Broken Sudo Systems Using Polkit
 • 8. Summary and What's Next

 • 10. Managing Local Users
 • 01. Managing Local Users and Groups
 • 02. Listing Users
 • 03. Working with User Default Settings
 • 04. Managing New Users
 • 05. Modifying and Deleting Users
 • 06. Understanding Password Shadow Data
 • 07. Working with Shadow Data
 • 08. Understanding Password Encryption
 • 09. Working with Passwords and Understanding Authentication
 • 10. Managing User Passwords
 • 11. Managing Linux Groups
 • 12. Summary and What's Next

 • 11. Implementing HTTPS with the Apache Web Server
 • 1. HTTPS Self-signed Certificates
 • 2. Installing Apache
 • 3. Understanding the Ubuntu Apache Configuration
 • 4. Configuring SSL on Apache
 • 5. Redirect HTTP to HTTPS
 • 6. Investigating Certificate Chains with OpenSSL
 • 7. Summary and What's Next

 • 12. Implementing an openSSL Certificate Server
 • 1. Using Certificate Authorities
 • 2. Creating a CA from the CLI
 • 3. Creating a Certificate Signing Request
 • 4. Signing the CSR
 • 5. Configuring Apache with CA Certitficate
 • 6. Graphical Certificate Management on openSUSE
 • 7. Summary and What's Next

 • 13. Implementing Identity Management with openLDAP and SSSD
 • 1. Identity Management in Linux
 • 2. Installing OpenLDAP on Ubuntu 20.04
 • 3. Adding and Searching Entries in OpenLDAP
 • 4. Understanding StartTLS
 • 5. Configuring StartTLS in OpenLDAP
 • 6. Configuring SSSD on Ubuntu
 • 7. Configuring SSSD on AlmaLinux
 • 8. Summary and What's Next

 • 14. Hardening Your Linux Systems
 • 1. Security Hardening in Linux
 • 2. Checking Listening Ports and Restricting Access to SSSD
 • 3. Removing Extra Services
 • 4. Securing ICMP Access Using Sysctl
 • 5. Listing User Details
 • 6. Locking Failed Login Attempts
 • 7. Summary and What's Next

 • 15. Implementing Firewalls with Firewalld
 • 1. Introducing Firewalld as a Host Based Firewall
 • 2. Basic Firewalld Management
 • 3. Adding and Removing Services
 • 4. Adding Source Addresses
 • 5. Editing Service Definitions
 • 6. Summary and What's Next

 • 16. Implement Firewalls with UFW
 • 1. Welcome to the Uncomplicated Firewall
 • 2. Adding Basic UFW Rules
 • 3. Tuning SSH Allow Rules
 • 4. Allowing HTTP Access
 • 5. Reporting on Rules