وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Code Full-Stack GPS Project with Expert Guidance | 2024

سرفصل های دوره

Utilize the Full Power of HTML, CSS, JavaScript and C++ for Developing a Personalized ESP32 GPS Dashboard | No 3rd Party


1 - Introduction
 • 1 - Project Concept
 • 2 - Hardware and Software Requirements
 • 3 - Document Hardware and Software Requirements.html
 • 4 - Introduction to GPS and its Working Principle

 • 2 - Testing GPS Module
 • 1 - GPS Module.html
 • 5 - Introduction to NEO6M GPS Module
 • 6 - Understanding the Circuit Diagram to Test GPS Module in Windows
 • 7 - Circuit Diagram Testing GPS Module in Windows.html
 • 8 - Setting up GPS Module in Windows
 • 9 - Testing GPS Module in Windows

 • 3 - Setting Up and Testing ESP32 in Arduino IDE
 • 2 - ESP32 OLED Module.html
 • 10 - Connecting and Verifying the USB to UART Chip in ESP32
 • 11 - Arduino Installation
 • 12 - Setting Up ESP32 in Arduino IDE
 • 13 - Testing the ESP32 Board Part 1
 • 14 - Testing the ESP32 Board Part 2
 • 15 - CODE Testing the ESP32 Board.html
 • 15 - l15-code-testing-the-esp32-board.zip

 • 4 - Testing OLED Display
 • 16 - Introduction to the OLED Display
 • 17 - Understanding the Circuit Diagram for Testing OLED Display
 • 18 - Circuit Diagram Testing OLED Display.html
 • 19 - Understanding the Source Code for Testing OLED Display
 • 20 - Code Testing OLED Display.html
 • 20 - l20-code-testing-oled-display.zip
 • 21 - Output Testing OLED Display

 • 5 - Firebase and Mapbox
 • 22 - Introduction to Firebase
 • 23 - Account Creation and Setup of Firebase
 • 24 - Introduction to Mapbox
 • 25 - Account Creation on Mapbox

 • 6 - Backend
 • 3 - C Programming in Arduino IDE.html
 • 26 - Understanding the Circuit Diagram for GPS and OLED Connection with ESP32
 • 27 - Circuit Diagram GPS and OLED Connection with ESP32.html
 • 28 - Understanding the Source Code to Send Data from ESP32 to Firebase 1
 • 29 - Understanding the Source Code to Send Data from ESP32 to Firebase 2
 • 30 - Understanding the Source Code to Send Data from ESP32 to Firebase 3
 • 31 - Understanding the Source Code to Send Data from ESP32 to Firebase 4
 • 32 - Installing all the Required Libraries
 • 32 - required-libraries.txt
 • 33 - CODE Send data from ESP32 to Firebase.html
 • 33 - l33-code-send-data-from-esp32-to-firebase.zip
 • 34 - Uploading Backend Code on ESP32
 • 35 - OUTPUT Backend Code

 • 7 - Frontend
 • 4 - HTML CSS JS Bootstrap Python.html
 • 36 - Understanding Frontend Part 1
 • 37 - Understanding Frontend Part 2
 • 38 - Understanding Frontend Part 3
 • 39 - Understanding Frontend Part 4
 • 40 - Understanding Frontend Part 5
 • 41 - Understanding Frontend Part 6
 • 42 - Understanding Frontend Part 7
 • 43 - Understanding Frontend Part 8
 • 44 - Understanding Frontend Part 9
 • 45 - Understanding Frontend Part 10
 • 46 - CODE Frontend Code.html
 • 46 - L46-CODE-Frontend-Code.zip

 • 8 - Making Project Live on Server
 • 47 - Choosing the Right Hosting Provider for the Project
 • 48 - PythonAnywhere Account Creation Configuration
 • 49 - Uploading Project Files on PythonAnywhere
 • 50 - Limitation of Firebase Free Account
 • 51 - Understanding the Code to Save Firebase Data to Google Sheets 1
 • 52 - Understanding the Code to Save Firebase Data to Google Sheets 2
 • 53 - Setting up the App Script Code in Google Sheets Creating the Trigger
 • 54 - CODE Save Firebase Data to Google Sheets.html
 • 54 - l54-code-save-firebase-data-to-google-sheets.zip

 • 9 - Final Project Output
 • 55 - The Output of the Final Project
 • 56 - Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33937
  حجم: 2674 مگابایت
  مدت زمان: 212 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید