وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Django Bootcamp Zero to Mastery

سرفصل های دوره
 • 1. Learn Django with Dominic Vacchiano - Zero To Mastery Academy
 • 2. Intro to Web Servers - Zero To Mastery Academ
 • 3. What is Django and the MVT Pattern - Zero To Mastery Academ
 • 4. Why Learn Django - Zero To Mastery Academ
 • 5. Python Installation - Zero To Mastery Academ
 • 6. Visual Studio Code Installation - Zero To Mastery Academ
 • 7. Build Django Projects Quickly from the Browser Using Replit - Zero To Mastery Academ
 • 8. Git Bash Terminal Installation - Zero To Mastery Academ
 • 9. Your First Day! - Zero To Mastery Acade
 • 10. URLs and Views Overview - Zero To Mastery Academ
 • 11. Django Project Setup - Zero To Mastery Academ
 • 12. Adding URLs and Views - Zero To Mastery Academ
 • 13. EXERCISE About Page Solution - Zero To Mastery Academ
 • 14. Dynamic URLs Overview a Look at the Django Docs - Zero To Mastery Academ
 • 15. Adding Dynamic URL Routing - Zero To Mastery Academ
 • 16. EXERCISE Dynamic URLs - Add 2 Numbers Solution - Zero To Mastery Academ
 • 17. How Django Templates Work - Zero To Mastery Academ
 • 18. Movies App Project Setup - Zero To Mastery Academ
 • 19. My Fav Movies Template - Zero To Mastery Academ
 • 20. EXERCISE Create About Page Solution - Zero To Mastery Academ
 • 21. Django Template Variables, Tags, and Filters Overview - Zero To Mastery Academ
 • 22. Accessing Variables in Django Templates - Zero To Mastery Academ
 • 23. Listing Out Our Favorite Movies - Zero To Mastery Academ
 • 24. Django Template Inheritance Overview - Zero To Mastery Academ
 • 25. Creating Navigation Using Template Inheritance - Zero To Mastery Academ
 • 26. Adding Image to About Page - Zero To Mastery Academ
 • 27. What Are Django Models - Zero To Mastery Academ
 • 28. Job Board Project and App Setup - Zero To Mastery Academ
 • 29. Creating Job Posting Model - Zero To Mastery Academ
 • 30. Adding Our First Job Posting to the Database - Zero To Mastery Academ
 • 31. Adding New Field to Job Posting Table - Zero To Mastery Academ
 • 32. Grabbing the Active Job Posting in Our View - Zero To Mastery Academ
 • 33. Listing Out Active Jobs in Our Template - Zero To Mastery Academ
 • 34. Adding Filters to the Job Listings to Update Formatting - Zero To Mastery Academ
 • 35. Job Detail Pages - Zero To Mastery Academ
 • 36. Handling Does Not Exist Error for Job Details - Zero To Mastery Academ
 • 37. Styling to Our Home And Detail Job Pages - Zero To Mastery Academ
 • 38. Creating an Admin Super User and First Look at Django Admin Interface - Zero To Mastery Academ
 • 39. Registering the Job Board Model in the Admin - Zero To Mastery Academ
 • 40. Making the Job Postings Appear Better in the Admin Section - Zero To Mastery Academ
 • 41. Creating, Updating and Deleting Job Postings via the Django Admin - Zero To Mastery Academ
 • 42. The First Project Meeting - Zero To Mastery Acade
 • 43. Setting Up Our Link Shortener Django Project - Zero To Mastery Academ
 • 44. Creating Our Link App and Models - Zero To Mastery Academ
 • 45. Registering Our Link Model with the Admin - Zero To Mastery Academ
 • 46. Adding Links via the Admin - Zero To Mastery Academ
 • 47. Links View and URL Setup - Zero To Mastery Academ
 • 48. Querying the Links from the Database - Zero To Mastery Academ
 • 49. Making the Home Page Pretty with Tailwind CSS - Zero To Mastery Academ
 • 50. Adding Link Shortening Redirect Functionality - Zero To Mastery Academ
 • 51. Intro to Forms Creating Our First Form - Zero To Mastery Academ
 • 52. Getting the Input Data from the Form - Zero To Mastery Academ
 • 53. Using Django Forms to Create Our Link Form - Zero To Mastery Academ
 • 54. Refactoring to Use Django ModelForms to Create and Save a New Link - Zero To Mastery Academ
 • 55. Adding Styling to Our Form with Crispy Forms - Zero To Mastery Academ
 • 56. Exercise Imposter Syndrome - Zero To Mastery Academ
 • 57. New Product Pivot - Zero To Mastery Acade
 • 58. Creating Initial Django Project and LinkPlant App - Zero To Mastery Academ
 • 59. Setting Up the Profile and Link Models - Zero To Mastery Academ
 • 60. Registering Our Models with the Admin and Creating Data via the Admin - Zero To Mastery Academ
 • 61. Listing Out the Links with a Class Based View ListView - Zero To Mastery Academ
 • 62. Creating Base HTML File and Styling with Tailwind CSS - Zero To Mastery Academ
 • 63. Creating New Links with the CreateView Class Based View - Zero To Mastery Academ
 • 64. Installing Crispy Forms and Tailwind Styling - Zero To Mastery Academ
 • 65. Updating the Links with the UpdateView Class - Zero To Mastery Academ
 • 66. Creating the Delete View to Remove a Link Using DeleteView Class - Zero To Mastery Academ
 • 67. Building the Final Profile Page Showcasing Links - Zero To Mastery Academ
 • 68. Project Demo Day - Zero To Mastery Acade
 • 69. Initial Project Setup and Creating Trip App - Zero To Mastery Academ
 • 70. Trip and Notes Data Models - Zero To Mastery Academ
 • 71. Enabling Images to be Stored in Our Database and Served via Django - Zero To Mastery Academ
 • 72. Adding Trips via Admin and Creating View to List Out Trips - Zero To Mastery Academ
 • 73. Using Built In Django Auth App to Setup Our Auth URLs - Zero To Mastery Academ
 • 74. Looking Under the Django Hood at the Auth App - Zero To Mastery Academ
 • 75. Adding Our Login Template Page - Zero To Mastery Academ
 • 76. Creating Logout Page and Checking if User is Logged In or Not - Zero To Mastery Academ
 • 77. Setting Up User Registration and Filtering Trips for the Logged In User - Zero To Mastery Academ
 • 78. Adding Styling and Creating Our Base HTML File - Zero To Mastery Academ
 • 79. Allowing User to Create a New Trip - Zero To Mastery Academ
 • 80. Viewing a Trips Details - Zero To Mastery Academ
 • 81. Creating Notes via Admin and Seeing Notes Details - Zero To Mastery Academ
 • 82. Listing Out Our Notes with a Class Based View - Zero To Mastery Academ
 • 83. Adding a Create Note Form Using Class Based View - Zero To Mastery Academ
 • 84. Updating and Deleting a Note - Zero To Mastery Academ
 • 85. Updating and Deleting a Trip - Zero To Mastery Academ
 • 86. Adding the Finishing Touches to the Homepage and Login and Signup Forms - Zero To Mastery Academ
 • 87. The Final Launch Celebration - Zero To Mastery Acade
 • 88. Intro to Django REST Framework and Web API - Zero To Mastery Academ
 • 89. Setting up Django Project for Restaurant - Zero To Mastery Academ
 • 90. Returning Data in JSON Format - Zero To Mastery Academ
 • 91. Using Django REST Framework - Zero To Mastery Academ
 • 92. Thank You - Zero To Mastery Academ
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 25436
  حجم: 8230 مگابایت
  مدت زمان: 436 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 آذر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید