وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Huawei

HCIE Cloud Computing V2.0 Course
شرکت:
HCIE Cloud Computing V2.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 23 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIA Access 2.5
شرکت:
HCIA Access 2.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Security 3.0
شرکت:
Security 3.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Routing & Switching 2.5
شرکت:
Routing & Switching 2.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIP Storage 4.0
شرکت:
HCIP Storage 4.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIP Routing & Swithing 2.5
شرکت:
HCIP Routing & Swithing 2.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIP Access 2.5
شرکت:
HCIP Access 2.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIE-Routing & Switching V3.0 Course
شرکت:
HCIE-Routing & Switching V3.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIE-Cloud Service Solutions Architect V1.0 Course
شرکت:
HCIE-Cloud Service Solutions Architect V1.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HCIP-Storage V5.0 Course
شرکت:
HCIP-Storage V5.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIP-Storage 4.0
شرکت:
HCIP-Storage 4.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIP-Cloud Service Solutions Architect V2.0 Course
شرکت:
HCIP-Cloud Service Solutions Architect V2.0 Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIP-AI-EI Developer V2.0 Course
شرکت:
HCIP-AI-EI Developer V2.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIP-Access 2.5
شرکت:
HCIP-Access 2.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIE-Routing & Switching V3.0 Course
شرکت:
HCIE-Routing & Switching V3.0 Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 19 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIE-Cloud Service Solutions Architect V1.0 Course
شرکت:
HCIE-Cloud Service Solutions Architect V1.0 Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIE-Cloud Computing V2.0 Course
شرکت:
HCIE-Cloud Computing V2.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-WLAN V3.0
شرکت:
HCIA-WLAN V3.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-HNTD with LABS – Intermediate level
شرکت:
HCIA-HNTD with LABS – Intermediate level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-HNTD with LABS – Entry level
شرکت:
HCIA-HNTD with LABS – Entry level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-Datacom V1.0 Course
شرکت:
HCIA-Datacom V1.0 Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-Data Center V1.5 Course
شرکت:
HCIA-Data Center V1.5 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-Data Center Facility V1.0 Course
شرکت:
HCIA-Data Center Facility V1.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-Collaboration V3.0 Course
شرکت:
HCIA-Collaboration V3.0 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲